صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

نخستین کنفرانس ملی «مدیریت منابع اطلاعاتی وب» فراخوان داد

نخستین کنفرانس ملی «مدیریت منابع اطلاعاتی وب» فراخوان دادگسترش روزافزون اطلاعات در شبكه اينترنت و سادگي بارگذاري انواع داده ها بر وب، جهان را با شكل جديدي از توليد، انتشار و مصرف اطلاعات مواجه كرده است. تغيير جايگاه آحاد جامعه از مصرف كننده صرف اطلاعات به مولّد و ناشر اطلاعات و فارغ از ساز و كارهاي مرسوم، سبب ساز روابطي جديد در عرصه ارتباطات اجتماعي و فرهنگ شده است. از سويی حجم داده ها و چرخه عمر اطلاعات موجود در وب موجب شده كه «حفظ»، «ذخيره سازي»، «امنيت»، «پالايش» و «اشاعه» آنها در زمره مسائل پژوهشي مطرح در حوزههاي علمي و نيز تحقيق و توسعه شركتها قرار گيرد و از ديگر سو حفظ و دسترسي پايدار به اطلاعات موجود در محيط وب، كه خود جزئي از ميراث فكري ملتها محسوب مي شود، دغدغه سازمانهاي متولي حفظ و اشاعه ميراث فكري ملّي، به ويژه كتابخانه هاي ملّي است.
با توجه به نكات فوق سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران درصددند با پشتیبانی مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و فنّاورانه و نيز سازمانها و شركتهاي مرتبط، نخستين كنفرانس ملّي مديريت منابع اطلاعاتي وب را دراسفند ماه سال 1391 برگزار كنند.
هدف اصلي اين كنفرانس تبادل آرا و نظريات علمي پژوهشگران اين عرصه در جهت ايجاد هم افزايي ملّي براي مديريت بهينه اطلاعات وب و به ويژه رسيدن به چارچوبي مناسب براي ايجاد آرشيو ملّي وب در كشور است.

مهمترين موضوع هاي كنفرانس به شرح زير است:

الف- شناسايي منابع اطلاعاتي در وب
ب- نيازسنجي، شناسايي و ذخيره سازي ،گردآوري، پالايش و آماده ‌سازي منابع اطلاعاتي وب
ج- سازماندهي، پردازش منابع اطلاعاتي وب
د- دسترسي پايدار به منابع اطلاعاتي وب
ه- آرشیو وب

اين موضوعها از وجوه مختلف زير مورد بررسي قرار ميگيرد:

 • مسائل فنّاورانه شامل:
  - الگوريتم هاي جويش اطلاعات
  - ايجاد و مديريت نظام هاي اطلاعاتي و آرشيوي در محيط وب
  - فنّاوري ذخيره‌سازي، بازيابي و نمايش اطلاعات در وب
  - رويكردها، ابزارها، فناوري ها و الگوريتم ذخيره سازي ، سازماندهي، پردازش، بازيابي و نمايش اطلاعات در محيط وب
  - ساختارهاي فراداده اي منابع وبي
  - محيط هاي تعاملي كاربر- وب
  - رويكردها و روشهاي مختلف ساختاركاوي، پيوندكاوي و محتواكاوي در وب
  - نظام هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات مبتني بر وب معنايي
  - داده‌كاوي معنايي در وب
  - الگوريتمهاي امن بازيابي و ذخيره اطلاعات
  - روشهاي تشابه‌سنجي اطلاعات در وب (متن، صوت، تصوير، ويديو)
  - مراكز داده وب و آرشيوسازي اطلاعات
  - امنيت داده و محتواي دسترس پذير در محيط وب
  - توسعه و كاربرد نظام هاي معنايي و هستي شناسانه در محيط وب
  - استانداردهاي فني در ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات وب
  - استانداردهاي مديريت اطلاعات در محيط وب يا آرشيوهاي وبي
  - رويكردها، پروتكل ها، و استانداردهاي نگهداري اشياي محتوايي ( اطلاعاتي) در محيط وب
  - پروتكل ها و استانداردهاي ميانكنش پذيري نظام هاي اطلاعاتي در محيط وب
  - رويكردها و روش هاي استخراج دانش، و طراحي و توسعه نظام هاي دانش مدار در محيط وب
  - رويكردها و روش هاي مديريت داده هاي پيوند يافته در محيط وب

 • مسائل حقوقي و مديريتي شامل:
  - تقسيم كار و نگاشت نهادي در مديريت منابع اطلاعاتي در محيط وب
  - نظام‌هاي حقوقي، و مديريتي و خط مشي هاي مديريت اطلاعات در وب
  - نظام ملّي مديريت آرشيو وب در ايران
  - مقررات حاكم بر توليد، سازماندهي، اشاعه و بازيابي اطلاعات بر محيط وب
  - پروتكل هاي حقوقي ذخيره‌سازي ، سازماندهي، اشاعه و بازيابي اطلاعات در وب
  - آرشيو ملّي وب ، واسپاري و دسترس پذيري منابع اطلاعاتي محيط وب
  - حق مالكيت فكري در محيط وب

 • مسائل كاربردها و كاربران وب از ديدگاه اجتماعي و فرهنگي شامل:
  - مخاطبان رسانه ها و منابع اطلاعاتي وب
  - رفتارشناسي مخاطبان در شبكه وب
  - برچسب گذاري و سازماندهي اجتماعي وب
  - مردم و توليد و توزيع اطلاعات در وب
  - نمودهاي اشياء و رسانه‌هاي مختلف اطلاعاتي در وب
  - رفتارشناسي مخاطبان در محيط وب
  - آثار فرهنگي و اجتماعي رسانه‌‌هاي وبي
  - جايگاه و مسائل فرهنگي و اجتماعي وب هاي شخصي و وب هاي عمومي
  - جايگاه فرهنگي و اجتماعي شبكه هاي اجتماعي و ديگر محيط هاي تعاملي وب
  - كاربرد ابزارها و نظام هاي اطلاعاتي وب در فرايند پژوهش

 • مسائل اقتصادي و مالي شامل:
  - روش هاي بهينه ‌سازي اقتصادي گردآوري، و ذخيره‌سازي، سازماندهي، اشاعه و بازيابي منابع اطلاعاتي در محيط وب
  - سازوكار مناسب مالي براي نگهداري و مديريت منابع اشياي اطلاعاتي دسترس پذير در محيط وب
  - ديدگاه هاي اقتصادي در طراحي و ايجاد آرشيو ملّي وب

 • تجارب جهاني شامل:
  - تجربه‌هاي بين‌المللي در ذخيره‌سازي، سازماندهي، اشاعه و بازيابي اطلاعات وب
  - نهادهاي ملي و بين‌المللي متولّي ذخيره‌سازي، سازماندهي، اشاعه و بازيابي اطلاعات وب
  - تجربه هاي بين المللي در طراحي و ايجاد وب هاي شخصي، وب هاي ملّي و وب هاي بين‌المللي
  - تجربه‌هاي موفق بين المللي در آرشيوسازي ملّي وب
  - نهضت دسترسي آزاد و اثربخشي آن
  - منابع مرجع در وب

 • مسائل بومي شامل:
  - ويژگي هاي زبان و خط فارسي در محيط وب
  - مسائل فنّاورانه ذخيره‌سازي، سازماندهي، اشاعه و بازيابي اطلاعات فارسي در محيط وب
  - مقررات حقوقي و مالكيت فكري اطلاعات دسترس پذير از طريق وب در ايران
  - مسائل پالايش و امنيت اطلاعات وبي در ايران
  - سازوكار مديريتي مناسب براي مديريت منابع اطلاعاتي وب در ايران
  - رسانه‌هاي وبي و فرهنگ اسلامي- ايراني
  - چالشهاي فرهنگي در استفاده از منابع اطلاعاتي وب در ايران
  - كتابخانه‌ها و آرشيو اطلاعات وب
  - كتابخانه ملّي و آرشيو ملّي وب
  - توانمندي هاي نهادهاي ايراني در مديريت منابع اطلاعاتي وب
  - پژوهش و آموزش در حوزه مديريت منابع اطلاعاتي وب در ايران
  - كنسرسيوم محتواي ملّي
  - ويژگي هاي بومي اشياي اطلاعاتي اسلامي – ايراني و توجه به آنها در محيط وب

تاریخ های ویژه:

ارسال مقاله كامل تا تاريخ دوشنبه  1391/8/1
بررسي و اعلام پذيرش مقالات تا تاريخ دوشنبه 1391/9/27
دريافت نسخه نهايي مقالات تا تاريخ دوشنبه  1391/10/11
مهلت ارسال پیشنهاد برای برگزاری کارگاه آموزشی تا تاریخ چهارشنبه 1391/10/20
نامنويسي (بدون تأخیر) تا تاريخ دوشنبه  1391/11/11
برگزاری اسفند 1391

شرايط مقالات

1- مقالات بايد مستخرج از فعاليت اصيل پژوهشي در يكي از زمينه هاي كنفرانس و دربرگيرنده نتايج تحقيقاتي نگارندگان باشد.
2- پذيرش مقالات براساس نتايج داوري آنها صورت ميپذيرد.
3- مقالات پذيرفته شده نهايي در مقاله نامه كنفرانس (كاغذي و الكترونيكي) منتشر خواهد شد.
4- چاپ مقالات پذيرفته شده منوط به نامنويسي و حضور دست كم يكي از نگارندگان آن در كنفرانس است.

قالب ارسال مقاله

از پژوهشگران گرامي خواهشمند است مقالات خود را به زبان فارسي و در يكي از موضوع هاي كنفرانس مطابق قالب مقاله آماده و از طريق سامانه كنفرانس و يا از طريق رايانامه cowirm2013@nlai.ir  به دبيرخانه كنفرانس ارسال كنند.

ويژگيهاي كنفرانس

1- مقالات برگزيده كنفرانس (پس از تكميل و تدقيق موضوع) در نشريات علمي- پژوهشي زير چاپ خواهند شد:
الف- پژوهشنامه مديريت و پردازش اطلاعات
ب- نشريه فنّاوري اطلاعات
ج- سياست علم و فنّاوري
د) فصلنامه گنجینه اسناد
ه) فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

2- به مقاله هاي برتر كنفرانس، جوايز ارزشمندي اهدا ميشود.

اطلاعات ارتباطي

نشاني دبيرخانه:
تهران، بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ملی ایران، دبيرخانه نخستين كنفرانس ملّي مديريت منابع اطلاعاتی وب، صندوق پستي3693/ 15875
شماره تلفن:   81623395- 81623320
دورنگار:      88644097
رايانامه:    cowirm2013@nlai.ir
وبگاه:    http://conferences.nlai.ir/index.php/CoWIRM

 
 
  1391/06/25
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.