آخرین شماره فصلنامه مطالعات انتخابات   •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات انتخابات  12-13
فصل :
سال :  1395
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات انتخابات
عنوان : تحلیل رفتارهای انتخاباتی از نگاه مقام معظم رهبری (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم)
چکیده: هدف اين پژوهش شناخت ابعاد، اولويت‌هـای رفتار انتخاباتی از منظر مقام معظم رهبری در یازدهمین و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. كـه بـا اسـتفاده از روش تحليـل محتـواي كيفـي و رويكردهاي عرفي و تلخيصي به‌صورت مشترك انجام‌گرفته اسـت و مبنـاي تعيين مضامين و مقوله‌هاي پژوهش نيز مطالعه اكتشافي متن بیانات رهبری در قبل از دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری است. تحليل كيفي محتواي حاضر از ضريب كاپاي كـوهن بـراي بـرآورد توافـق بـين کدگذاران استفاده‌شده است. ضريب كاپا محاسبه‌شده در حدود 81/0 به دست آمد؛ كه حاكي از پايايي قابل‌قبول و توافق بين کدگذاران است. جامعـه آمـاري شامل کلیه بیانات رهبری که در محافل گوناگون ایرادشده است و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند قسمت‌های از بیانات که مرتبط با رفتارهای انتخاباتی شهروندان است به‌عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده‌اند. نتایج پژوهش شامل چهار بعد فرهنگی (7 مقوله)، سیاسی (5 مقوله)، اقتصادی (3 مقوله ) و اجتماعی (6 مقوله) است. با توجه به دیدگاه‌های توسعه محور، نوع نگاه به رفتارهای انتخاباتی نگاه توسعه بوم گراست که منجر به رشد همه‌جانبه کشور شود.
نویسنده : بهروز بهروزیان دکتری جامعه‌شناسی دانشجو
نویسنده : جواد بهروزیان کارشناسی روانشناسی
عنوان : فراتحلیل کنش سیاسی-اجتماعی انتخاباتی مردم ایران
چکیده: کنش انتخاباتی به مفهوم تبیین رفتارهای اجتماعی-سیاسی شهروندان است که با عنوان کنش اجتماعی بیان می‌شود. این نوع کنش، تابعی از امر عقلائی-هدفمند است که در اندیشه ماکس وبر به فراوانی بازتاب یافته است. کنش انتخاباتی در ایران در طی تاریخ از امر هیجانی به امر عقلائی-هدفمند از سال 1357 به بعد حرکت نموده است. پایه‌های کنش انتخاباتی به دوران عصر مشروطه برمی‌گردد. تاریخ انتخاباتی جامعه حاکی از رفتارهای مردم‌سالارانه، در قالب کنش‌های انتخاباتی در دوره 38 ساله از آغاز همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی (1358) تا انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری (1396)، است. با توجه به اهمیت مسئله کنش ورزی انتخاباتی مردم ایران، پژوهش حاضر درصدد این است که با روش فرا تحلیل به این امر پاسخ دهد که چه عواملی درکنش انتخاباتی مؤثر بوده و درمجموع متغیرهای معنادار تا چه اندازه، کنش‌های انتخاباتی را تبیین کرده‌اند. روش: روش پژوهش از نوع کمی فرا تحلیل است. به‌منظور انجام فرا تحلیل، 16 پژوهش بین سال‌های ۱۳96-۱۳87 بررسی و 7 مورد انتخاب شدند. پژوهش‌های منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه‌های پایا به انجام رسیده‌اند. در گام نخستِ ارزیابی پژوهش‌های منتخب، مفروضات همگنی انتشار، موردبررسی قرار گرفتند. برای تفسیر سطح اثرگذاری از مدل کوهن (d) استفاده‌شده است. بحث و یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی اندازه اثر نشان می‌دهد که اندازه اثر کلی متغیر اعتماد اجتماعی (0.250)، مصرف رسانه‌ای (0.214)، اثربخشی و کارآمدی سیاسی (0.234)، آگاهی سیاسی-اجتماعی (0.200)، سن (0.259)، سطح تحصیلات (0.230) در سطح کم و همچنین متغیرهای انسجام اجتماعی (0.805) در سطح زیاد، تعلق اجتماعی به جامعه (0.511)، اعتماد رسانه‌ای (0.339)، باورهای مذهبی (0.451) و متغیر اعتماد سیاسی (0.385) با کنش سیاسی-اجتماعی انتخاباتی مردم، در سطح متوسط، ارزیابی‌شده است، اما متغیر جنسیت اندازه اثر معنی‌داری نبوده است. بر این اساس متغیر انسجام اجتماعی با ضریب اثر کلی (0.805)، بیشترین تأثیر و متغیر سطح تحصیلات (0.230) کمترین ضریب تأثیر را بر متغیر کنش انتخاباتی شهروندان ایرانی داشته است.
نویسنده : بهرام بیات دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه دفاع عالی ملی
نویسنده : طاها عشایری دانشجوی دکترای علوم اجتماعی مدرس دانشگاه
نویسنده : فاطمه نامیان دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
نویسنده : مهدی غفوری ارمکی کارشناس ارشد علوم سیاسی
نویسنده : میلاد رستمی کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران
عنوان : تحلیل جامعه‌شناختی نقش امر جامعه‌پذیری در فرایند مشارکت سیاسی (انتخاباتی) شهروندان (موردمطالعه: شهر کاشان و آران و بیدگل)
چکیده: هدف و زمینه: مشارکت سیاسی مفهومی گسترده و دارای سطوح متفاوتی است. آنچه منجر به کاهش یا افزایش مشارکت سیاسی می‌گردد، وجود عوامل اجتماعی و فرهنگی متعدد در هر جامعه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عامل‌های جامعه‌پذیری بر مشارکت سیاسی شهروندان می‌باشد، جامعه‌پذیری فرایندی است که در شکل‌گیری نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتار فرد نقش اساسی دارد. روش: این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده‌های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر کاشان و آران و بیدگل در سال ۱۳۹۵ می‌باشند، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 330 نفر بررسی شدند. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های تحقیق بیشترین اثرپذیری شهروندان شهر کاشان و آران و بیدگل از نهاد خانواده ( 85.7 ) درصد و کم‌ترین میزان اثرپذیری مربوط به رسانه‌های ارتباط‌جمعی خارجی ( 0.7 ) درصد می‌باشد. همچنین، بین عامل‌های جامعه‌پذیری (خانواده، گروه دوستان، رسانه‌های ارتباط‌جمعی داخلی و خارجی، روحانیون، معلمین و ورزشکاران) با مشارکت سیاسی شهروندان (382.399x= و 0.000sig=) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نویسنده : محسن نیازی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
نویسنده : زهرا حسن‌زاده کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان
نویسنده : الهام شفایی مقدم دکتری بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان
عنوان : تحلیل تبلیغات دوره‌های نهم تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری (با تأکید بر محتوای روانی اجتماعی)
چکیده: تبلیغات سیاسی به مثابه یک کنش سیاسی، متأثر از بافت اجتماعی است. در پژوهش حاضر سعي بر این بوده تا شعارهاي تبليغاتي با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت‌دار، از منظر رويكردهاي روان‌شناختی و اجتماعی بررسی و مشخص شود تبلیغات نامزدها خصوصاً نامزدهای پیروز در انتخابات مبتنی برکدام رویکرد روان‌شناختی و اجتماعی بوده است. اگر چه در تبلیغات سیاسی بیش‌تر، از روش نفی و اثبات استفاده می‌شود؛ نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، بیش‌تر از انواع شگردهای روان‌شناختی، هم چنین ایجاد هیجان و جلب توجه که می‌تواند جزء جذبه احساسی قرار گیرد، استفاده شده است. با توجه به این‌که هر چه استفاده از جذبه احساسی افزایش ‌یابد از میزان جذبه شناختی که بر منطق مخاطب تأثیر می‌گذارد کاسته می‌شود؛ از این رو، به نظر می‌رسد تبلیغات در ایران بیش‌تر بر مخاطبان غیر فعال و تفننی که تحت تأثیر جذبه احساسی هستند تأثیرگذار است.
نویسنده : ستار صادقی ده چشمه استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
نویسنده : اسماء عسکری کویری دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
نویسنده : آمنه مرکوبی بیدگلی دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه کاشان
نویسنده : احسان شریفی کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
عنوان : کنش‌ورزی سیاسی و سلامت اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان 15 تا 49 ساله منطقة 4 شهر تهران)
چکیده: از ویژگی‌های یک جامعة سالم و پویا، میزان بالای تعاملات و کنش‌های سیاسی مثبت آن است. این کنش‌ها برای گروههای مختلف اجتماعی معنا و دلالت خاص خود را دارند. در این بین، زنان به دلیل ویژگی‌های زیستی و اجتماعی خویش نقش مهم و بسزایی در کنش‌های سیاسی هر جامعه دارند. وانگهی، برآیند این‌گونه کنش‌ها در ارتقای سلامت اجتماعی زنان حیاتی است. هدف این مطالعه، بررسی رابطة بین کنش‌ورزی سیاسی زنان با سلامت اجتماعی آنها در منطقة چهار تهران می‌باشد. جامعة آماری این مطالعه کلیة زنان 15 تا 49 ساله منطقة چهار تهران می‌باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد. این تعداد 384 نفر هستند. در تحلیل نهایی، از بین 384 پرسشنامه، به دلیل مخدوش بودن برخی از آنها 370 مورد پرسشنامة بي‌نقص براي تجزيه و تحليل در نرم‌افزار spss دستورکار قرار گرفت. بدین‌ترتیب، آزمون همبستگی فرضیه اصلی این مطالعه بین کنش‌ورزی سیاسی زنان با سلامت اجتماعی آنها مورد تایید قرار گرفت. وانگهی، همبستگی مشاهده‌شده برای کنش عقلانی با سلامت اجتماعی برابر با 452/.؛ کنش سنتی با سلامت اجتماعی برابر با 322/.؛ کنش عاطفی با سلامت اجتماعی برابر با 352/.؛ و در نهایت، کنش ارزشی با سلامت اجتماعی برابر با 400/. است. افزون بر این، یافته‌های رگرسیونی تبیین سلامت اجتماعی بر حسب ابعاد کنش‌ورزی سیاسی نشان می‌دهد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه 432/. است و ضریب تعیین نیز برابر با 321/. است؛ این به معنای آن است که ابعاد مختلف سلامت اجتماعی فقط 32/. درصد واریانس کنش ورزی سیاسی زنان را تبیین می‌کنند.
نویسنده : علی‌اکبر تاج‌مزینانی دانشیار رفاه و سیاست اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده : ابوذر قاسمی‌نژاد دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.