آخرین شماره فصلنامه مطالعات انتخابات   •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات انتخابات  2
فصل : زمستان
سال :  اول
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات انتخابات
عنوان : عوامل مؤثّر بر مشارکت سياسي (مطالعه موردي شهروندان شهر تهران)
چکیده: با پيدايش دموکراسي، مردم به عنوان مبناي قدرت سياسي مطرح گرديده، که از طريق مشارکت سياسي به اين مهمّ دست ميزنند. مشارکت شهروندان در امور سياسي از مباني اصلي مشروعيّت نظام سياسي محسوب ميگردد. شناخت علل و انگيزه هاي مشارکت سياسي شهروندان از مهمّترين موضوعات مورد مطالعه در جامعه شناسي سياسي است. به همين دليل در اين پژوهش مهمّترين عوامل تأثيرگذار بر مشارکت سياسي شهروندان تهران مورد سنجش قرار گرفته است. اين پژوهش، به صورت پيمايشي انجام شده است. نمونه مورد بررسي 480 نفر از 24 محله تهران بودند که از طريق روش خوشه اي و به صورت تصادفي انتخاب گرديدند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيّره نشان دهنده رابطه معنادار بين متغيّرهاي مستقل اعتماد سياسي و اجتماعي، احساس اثربخشي سياسي، پايبندي ديني و رضايت از زندگي (البته به نسبت پايين) با متغيّر وابسته (مشارکت سياسي) بود. متغيّرهاي چهارگانه فوق، حدود 58 درصد تغييرات متغيّر وابسته را تبيين مينمايد.
نویسنده : مرتضي جوج
نویسنده : مجيد گلهدار گله‌دار
عنوان : بررسي نگرش شهروندان قمي به جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم و تأثير آن بر مشارکت سياسي
چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسي نگرش مردم به جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم و تأثير آن بر مشارکت سياسي شهروندان قمي ميباشد. در اين کار، از روش پيمايش براي رسيدن به داده هاي مطلوب استفاده شده است و اطّلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است. جمعيّت مورد مطالعه کليّه شهروندان ساکن در شهر قم بوده که 600 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که در بين افراد مورد مطالعه، اطّلاع و تأثيرپذيري شهروندان قمي از جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم بسيار بالا است. همچنين مشخّص شد که بين نگرش به جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم و مشارکت سياسي همبستگي به دست آمده برابر با 356/0 و در سطح خطاي کمتر از 01/0 ميباشد. اين موضوع نشان دهندة رابطه اي معنادار است. در نهايت، نتيجه گيري شد که جامعه مدرّسين حوزه علميّه به عنوان يک گروه مرجع نقش به سزايي در تعيين مشارکت سياسي افراد دارد.
نویسنده : عبّاس غلامي
عنوان : بازتاب نحوه پوشش اخبار هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در رسانه‌ها مقايسه اخبار ساعت 21 شبکه اوّل سيما، روزنامه‌هاي کيهان و اعتماد ملّي
چکیده: با توجّه به اهميّت و کارکرد رسانه در مقوله مهمّي چون انتخابات و تأثير آنها بر مشارکت و جهت دادن به انتخاب شهروندان هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تطبيقي ساختار و مطالب انتخاباتي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بخش خبري ساعت 21 شبکه اوّل سيما و دو روزنامه «کيهان» و «اعتماد ملّي» در فاصله زماني دو هفته قبل و يک هفته پس از انتخابات است. سوال اصلي پژوهش حاضر اين است که رويکرد و ساختار اخبار و مطالب انتخاباتي در خبر ساعت 21 شبکه اول سيما و روزنامه هاي سراسري (کيهان و اعتماد ملّي) چگونه است؟ روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، روش تحليل محتواست. جامعه آماري نيز کليّه اخبار و مطالب مرتبط با انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پخش شده در بخش خبري ساعت 21 شبکه اوّل سيما و روزنامه هاي کيهان و اعتماد ملّي است. حجم نمونه شامل مطالب و مقولات منتشر شده، انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي است که به صورت تمام شمار (در فاصله زماني دو هفته قبل و يک هفته پس از انتخابات) گزينش شده است. چارچوب نظري تحقيق شامل نظريّه برجسته سازي و نظريّه دروازه باني خبر ميباشد. نتايج تحقيق نشان ميدهد که: - روزنامه اعتماد ملّي با 1/46 درصد بيشترين و بخش خبري ساعت 21 شبکه اوّل سيما با 9/16 درصد، کمترين مطالب را داشته است. روزنامه کيهان 37 درصد مطالب خود را به اين موضوع اختصاص داده است. - بر اساس نتيجه آزمونِ کاي اسکوئر، با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت بين رسانه هاي مورد بررسي از نظر ارزش خبري دربرگيري تفاوت معني داري وجود دارد.
نویسنده : مهدي فتّاحي
نویسنده : علي جعفري
عنوان : تلويزيون و انتخابات مجلس شوراي اسلامي
چکیده: اين مقاله، برگرفته از پژوهشي است با عنوان «بررسي تطبيقي نحوه پوشش خبري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شبكه هاي يك، دو و خبر سيما.» در اين مطالعه، سعي شده است به اين سؤال پاسخ داده شود كه اوّلاً اخبار و گزارش هاي انتخاباتي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شبكه هاي مورد بررسي چگونه منعكس شده است؟ در ثاني اين شبكه ها، در پوشش اخبار انتخاباتي تا چه حد با يكديگر هماهنگ و همسو بوده اند؟ براي پاسخ به اين پرسش ها فرضيه هايي تدوين شد و با استفاده از روش تحليل محتوا مورد بررسي قرار گرفت. با در نظر گرفتن مقولات تحقيق كه نتايج آنها در چارچوب نظريّات برجسته سازي و چارچوب سازي ميتواند معنادار باشد با روش تمام شماري 70 بخش خبري شبكه هاي مورد مطالعه در بازه زماني 14 روزه يعني از اوّل تا چهاردهم اسفند ماه 1390 با استفاده از ابزار پرسشنامه معكوس مورد تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد شبکه هاي يک، دو و خبر سيما از حيث چينش اخبار، محتواي خبر، جهت گيري، روش توليد خبر، شيوه ارائه اخبار، مدّت زمان پخش اخبار و منابع خبري با يکديگر هماهنگ و همسو بوده اند و تنها در منابع خبرساز بين آنها هماهنگي مشاهده نميشود.
نویسنده : احمد پاكزاد
عنوان : جايگاه برنامه هاي توانمندسازي در مشارکت سياسي روستاييان با تأکيد بر نقش رسانه هاي ارتباطي (مطالعه موردي: شهرستان ممسني)
چکیده: توسعه را از يک منظر توانايي واقعي مردم در دستيابي به زندگي مترقّي تر و برخورداري از قدرت تعيين سرنوشت خود و از ديدگاه ديگر ميتوان مشارکت روستاييان در تمامي ابعاد و مؤلّفه هاي حيات روستايي، دانست. در اين بين، مشارکت در تعيين سرنوشت که به صورت مشارکت در انتخابات متجلّي ميگردد، از عمده ترين ابعاد مشارکت روستاييان است. بر همين مبنا، پژوهش حاضر که از نوع کاربردي است و با رويکرد توسعه اي به انجام رسيده، درصدد بررسي نگرش و رفتار مشارکتي روستاييان از بعد سياسي ميباشد. در اين مسير به تحليل فرايند نوسازي در جامعه روستايي پرداخته ايم. اين پژوهش، نشان داد پايگاه مذهبي و قومي نقش بسيار مهمّي در فرايند مشارکت سياسي روستاييان ايفا ميکند و اين مسئله را ميتوان يکي از نشانه هاي شکل نگرفتن فرايند نوسازي به ويژه از بعد سياسي آن در روستاهاي مورد مطالعه دانست. همچنين نشان داده شد، برخي از اصول و معيارهاي جوامع باز را ميتوان در رفتار و نگرش انتخاباتي افراد باسواد در روستاهاي مورد مطالعه شاهد بود که اين امر مقدّمه اي براي شکل گيري فرايند نوسازي سياسي در جوامع روستايي مورد مطالعه است.
نویسنده : عبدالرضا رحماني فضلي
نویسنده : مظفّر صادقي
عنوان : جايگاه مشارکت روستاييان در انتخابات مجلس و آثار آن بر تحوّلات ساختاري-کارکردي سکونت‌گاه هاي روستايي(مورد پژوهشي: روستاهاي بخش خانميرزا شهرستان لردگان)
چکیده: توسعه روستايي در جهان امروز، فرايندي است که افزايش رفاه و بهبود زيست و معيشت روستاييان را توأم با حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست هدف گيري مينمايد. در ايران، طي فرايند توسعه و عمران روستايي، تحوّلاتي ساختاري-کارکردي به وقوع پيوسته است. از جمله عوامل اثرگذار و تسريع کننده اين تحوّلات، پديده مشارکت سياسي روستاييان در انتخابات و به ويژه انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. بر اساس مشاهدات و تجارب مختلف و نيز پژوهش هاي انجام گرفته، اثبات شده که مشارکت مردم در انتخابات و حمايت آنان، در تسريع اجراي پروژه‌هاي عمراني و توسعه اي در روستاهايي که از نمايندگان منتخب حمايت کردهاند، مؤثّر بوده است. اين پژوهش، درصدد آن است تا به بررسي جايگاه مشارکت سياسي روستاييان در انتخابات و تحوّلات ساختاري-کارکردي سکونت‌گاه هاي روستايي در فرايند از روش کتابخانه اي و ميداني (مصاحبه با مطلعان محلّي و پرسشنامه) و در تحليل داده‌ها از روش توصيفي-تحليلي بهره گرفته شده است. در نهايت اثبات شد که مشارکت مردم در انتخابات مجلس علاوه بر تأثير بر تحوّلات ساختاري-کارکردي در سکونتگاه هاي روستايي اين بخش، در جهت دهي به توسعه روستايي در روستاهاي اين ناحيه مؤثّر بوده است. ارتباط معناداري نيز ميان تحوّلات ياد شده و مشارکت روستاييان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي وجود داشت.  
نویسنده : محسن صيدالي
نویسنده : بيژن رحماني
عنوان : وقتي پول نميتواند باعث ترغيب در مشاركت شود:هزينه انتخاباتي و عدم مشارکت در انتخابات قضاييِ با رؤيت پذيري کم
چکیده: جدال بر سر نقش پول در سياست، جدالي رايج است. هرچند برخي از منتقدان هزينه کردن پول را به طور بالقوه داراي تأثير منفي ميدانند، اغلبِ پژوهش هاي اخير نشان ميدهند كه هزينه كردن ميتواند مشاركت بزرگتري در فرآيندهاي سياسي به همراه آورد. بيشتر اين پژوهش ها اين رابطه را در انتخابات مربوط به مناصب رؤيت پذيرتر بررسي كرده اند؛ اين موضوع كه آيا «همين ارتباط در انتخاباتِ با اطّلاعات كم هم وجود دارد» موضوع مطالعات اندکي بوده است. به دلايل متعدّد كاملاً روشن نيست كه آيا اين ارتباط براي چنان مناصبي وجود دارد يا نه. ما براي آزمودن اين مسئله تأثير هزينه كردن پول بر روي آراي سفيد را در 172 مورد از رقابت هاي مناقشه برانگيز دادگاههاي تجديدنظر مياني (IAC) بين سالهاي 2000 تا 2008 بررسي ميكنيم. برخلاف انواع ديگر انتخابات، هزينه كردن پول كانديدها در اين رقابتها هيچ تأثيري بر آراي سفيد نداشته است.
نویسنده : متيو جي استرب
نویسنده : برايان فردريک
مترجم : محبوبه حقيقي
عنوان : تأثير تبليغ سياسي در فيسبوک بر جهت‌گيري هاي
چکیده: پژوهش حاضر تأثير تبليغ سياسي از طريق فيسبوک بر گرايش افراد را بررسي ميکند. مواردي که از اين طريق سنجيده ميشود ميزان علاقه مندي کاربران فيسبوک به پيامهاي تبليغ سياسي، چگونگي برخورد افراد با اين پيام‌ها، تأثير اين پيامها بر رخدادهاي سياسي، انتخاب‌هاي افراد و تغيير جهت گيري‌هاي سياسي افراد است. تحقيق حاضر مبتني بر شش بعد است که هر يک از اين ابعاد، فرضيّه متناظر با خود را دارد. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، پرسشنامه اي شامل 15 پرسش که به اين شش بعد و شش فرضيّه مي پردازند، تهيه گرديد. اين پرسشنامه به دو زبان انگليسي و عربي براي يک دوره زماني يک ماهه به فيسبوک ارسال شد. تنها 405 پرسشنامه براي تحليل آماري معتبر بودند. از برخي روش‌هاي آماري براي تحليل نتايج استفاده گرديد. اعتبار همه فرضيّه ها، جز فرضيّه چهارم، که به اعتمادپذيري پيام هاي تبليغي سياسي از طريق فيسبوک ارتباط داشت، تأييد گرديد. تحقيق حاضر به طور کلّي گام مهمّي در رشد بيشتر استفاده از فيسبوک و ساير شبکه هاي ارتباط اجتماعي در بازاريابي سياسي و سياست به شمار ميرود.
نویسنده : روداينا عثمان يوسف
نویسنده : محمود الساميدي
مترجم : سيّد نصرالله ساداتي
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.