آخرین شماره فصلنامه مطالعات انتخابات   •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات انتخابات  7,8
فصل : بهار و تابستان
سال :  1393
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات انتخابات
عنوان : مطالعه برندسازي شخصي سياسي و چگونگي مديريت آن در انتخابات
چکیده: با گسترش و نفوذ مفاهيم جديد بازاريابي در تمام سطوح جامعه، ضرورت کاربرد آن نيز به امري انکارناپذير تبديل شده است. از جمله اين مفاهيم ميتوان به حضور برند در زندگي شهروندي همچون سفرهاي درون و بيرون شهري، خريد يا رسانه‌هاي جمعي اشاره کرد. اين اثر روزافزون و نفوذ بيش از پيش افراد در دنياي اجتماعي به‌تدريج زمينه را براي ايجاد مفهوم تازهاي به نام برند شخصي فرآهم آورد. در دنياي اجتماعي امروز، نفوذ شخصي افراد بيش از هميشه نقش مؤثر دارد. از ديدگاه محققان، برند شخصي چيزي فراتر از قدرت اثرگذاري در فروش و بازاريابي در محيط‌هاي رقابتي بوده و اثر آن در ارتباطات و خلق روابط مبتني بر همکاري و ايجاد تفکر مثبت حائز اهميت است. با توجه به اهميت ايجاد برند شخصي و اثرپذيري زندگي افراد از طريق آن، مي‌توان نتيجه گرفت که نحوه انتخاب يک کانديدا يا حزب سياسي از سوي رأي‌دهندگان نيز مشابهت‌هايي با نحوه برگزيدن برندهاي تجاري دارد. از اين رو در اين مقاله سعي بر آن است تا با مروري بر ادبيات و مطالعات مربوط در زمينة برند شخصي سياسي، به معرفي مفهوم، ابعاد، منابع ايجاد، مديريت صحيح و ارزيابي آن پرداخته شود.
نویسنده : فريده افشاني کارشناسي ارشد تبليغات و بازاريابي دانشگاه صداوسيما
عنوان : مديريت روستايي مبتني بر فاوا1 با تأکيد بر انتخابات الکترونيک
چکیده: اين واقعيتي انکارناپذير است كه فناوري اطلاعات، تمامي بخش‌هاي حيات انساني و توسعه و تحول جوامع را تحت تأثير خود قرار داده و شکل جديدي از زندگي اجتماعي را براي انسانها خلق نموده است. فناوري اطلاعات و انقلاب ديجيتالي، نيمه جديدي را به زندگي بشري افزوده كه از آن تحت عنوان «حيات مجازي» نام برده ميشود. مقاله حاضر با هدف بحث پيرامون مقوله مديريت روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات به بررسي مشارکت سياسي روستاييان در چارچوب «انتخابات الکترونيک» پرداخته است. نتايج اين مقاله نشان داد، همبستگي معنيداري بين متغيرهاي مورد بررسي و ميزان مشارکت سياسي روستاييان وجود دارد و در روستاهاي مختلف بنا به شرايط اجتماعي، اقتصادي و محيطي آنها، سهم و ميزان اهميت عوامل مؤثر در ميزان مشارکت سياسي روستاييان متفاوت است. همچنين به‌واسطه اين مقاله روشن گرديد، برگزاري انتخابات الکترونيک به‌عنوان نمودي از الگوي مديريت روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات ميتواند مزاياي زيادي از جمله؛ کمک به خروج روستاييان از انزواي سياسي، افزايش و تسهيل مشارکت سياسي در مناطق روستايي، توانمندسازي روستاييان براي مشارکت در تعيين سرنوشت خويش، کاهش هزينه مشارکت سياسي روستاييان و افزايش سرعت، دقت و امنيت فرآيند اخذ آرا را نصيب روستاييان و مناطق روستايي نمايد.
نویسنده : مظفر صادقي دکتري جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي پژوهشگر دانشگاه شهيد بهشتي
نویسنده : هادي رحماني فضلي دکتري اقتصاد پژوهشگر دانشگاه شهيد بهشتي
عنوان : شبکه تلويزيوني بي‌بي‌سي فارسي و انتخابات 88 ايران
چکیده: اين مقاله، در پي بررسي عملکرد تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي در پوشش رويدادهاي قبل و اغتشاشات بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم ايران است. پرداختن به اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه شناخت خطوط كلي، محتوا و اثر احتمالي تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي- به‌عنوان رسانه‌اي همسو با جريان مسلط رسانه‌اي غرب كه سعي دارد به مرجع خبري در ايران تبديل شود- براي نشان دادن عكس‌العمل مناسب در مقابل آن لازم است. به اين منظور، يک هفته آماري از يک دورة دو ماهه (يک ماه قبل و يک ماه بعد از انتخابات) گزينش و تمام برنامه‌هاي خبري و غيرخبري مرتبط با انتخابات ايران با استفاده از تحليل محتواي کمي تحليل شد. نتايج تحقيق نشان ميدهد که تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي به‌طور محسوسي از تعداد کارشناسان خود براي اظهار نظر در زمينه انتخابات ايران کاسته و بر کارشناسان ميهمان افزوده است. همچنين تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي استفاده از شهروند خبرنگاران را در دوره بعد از انتخابات به‌طور بسيار جديتري دنبال کرده است. در حقيقت شبكه با توسل به اين روش‌ها بدون آنکه با جبهه‌گيري علني در مورد رويدادهاي ايران چهره خود را به‌عنوان يک رسانه مدعي بيطرف خدشه‌دار کند، مواضع خود را با گزينش حرف‌هاي از اظهار نظرهاي مخاطبان، شهروند خبرنگاران و كارشناسان دعوت شده به برنامه بيان كرده است.
عنوان : بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر رفتار انتخاباتي (مطالعه موردي قوم بلوچ و ترکمن)1
چکیده: رفتار انتخاباتي يکي از کنش‌هاي مهم سياسي مردم جامعه در فرآيند مشارکت سياسي مي‌باشد. تبيين رفتار انتخاباتي اقشار مختلف مردم همواره مورد نظر حوزه‌هاي معرفتي علوم انساني از جمله جامعه‌شناسي سياسي، جغرافياي سياسي، روانشناسي، اقتصاد سياسي، حقوق، علوم ارتباطات، رسانه و ... بوده است. هر کدام از اين علوم با توجه به زمينه علمي خود گزاره‌هاي نظري مربوط به اين رفتار سياسي جامعه را تبيين مي‌کنند. مقاله پيشرو با رويکردي جديد به بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر رفتار انتخاباتي در دو قوم بلوچ و ترکمن مي‌پردازد. اين مطلب، به لحاظ هدف، بنيادي و از حيث ماهيت و روش، توصيفي- تحليلي ميباشد. متغير مستقل در اين تحقيق سرمايه اجتماعي و متغير وابسته رفتار انتخاباتي است. دستگاه نظري اين مقاله، بر الگوي انواع سرمايه اجتماعي استوار است. جامعه آماري تحقيق شامل تمامي افراد بالاي 18 سال در شهرستان‌هاي آق‌قلا از قوم ترکمن و شهرستان خاش از قوم بلوچ است و حجم نمونه نيز 800 نفر ميباشد. گردآوري داده‌ها از طريق پرسشنامه و تحليل کمي داده‌ها به کمک نرم‌افزار Spss انجام يافته است. از تکنيک رگرسيون ساده، چندگانه و تحليل مسير و آزمون تي تست براي تحليل داده‌ها استفاده شده است. يافته‌ها نشان‌دهنده آن است که ضريب همبستگي متغير سرمايه اجتماعي با رفتار انتخاباتي برابر با 386/0 است. يکي از متغيرهايي که بر رفتار انتخاباتي اقوام تأثير مي‌گذارد، سرمايه اجتماعي در قالب دو بعد مهم اعتماد و پيوندهاي اجتماعي است. بر اساس اين يافته‌ها، توجه به سرمايه اجتماعي و متغيرهاي مربوط به آن در رفتار انتخاباتي و ساير رفتارهاي سياسي، بايد مورد توجه برنامه‌ريزي‌هاي آتي قرار گيرد. 1- اين مقاله برگرفته از طرح «بررسي رفتار انتخاباتي اقوام در ايران (مطالعه موردي اقوام بلوچ و ترکمن)» ميباشد که در مرکز تحقيقات صداوسيما انجام شده است.
نویسنده : مختار نائيجي کياکلا کارشناس ارشد جامعه‌شناسي مدرس دانشگاه دانشگاه تربيت مدرس
نویسنده : رضا اله‌ويردي‌زاده دکتري دکتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس
نویسنده : علي عنايتي شبکلائي دکتري علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
عنوان : بررسي تأثيرات مناظره‌هاي تلويزيوني در انتخابات دهم و يازدهم رياست‌جمهوري (مطالعه موردي شهر تهران)
چکیده: مقاله حاضر به بررسي تأثيرات مناظرات تلويزيوني در انتخابات دهم و يازدهم رياست جمهوري در شهر تهران ميپردازد. در دوره دهم تلويزيون براي اولين بار بعد از انقلاب به برگزاري مناظره هاي سياسي زنده ميان کانديداها مبادرت کرد که همين امر نقش مهمي در رفتار انتخاباتي مردم از جمله مشارکت سياسي و نيز اعتماد مخاطبان به رسانه ملي داشت. بنابراين محقق درصدد پاسخ به اين سؤال است که: «مناظره ها چه تأثيري بر رفتار انتخاباتي شهروندان تهراني داشته است.» چارچوب نظري مورد استفاده در اين تحقيق، رويکرد پشتيباني است. مبناي اين رويکرد مبتني بر تأثير محدود رسانهها ميباشد. بدين معنا که رسانه ها در شکل گيري عقايد جديد نقشي ندارند، بلکه به تقويت عقايدي ميپردازند که از قبل شکل گرفته است. در واقع، اين نظريه بر اين باور است که رسانه ها در کشاندن مردم به پاي صندوق هاي رأي مؤثرند، اما تأثيري بر تغيير الگوهاي انتخاباتي افراد ندارند. روش گردآوري داده ها در اين نوشتار، روش پيمايشي مبتني بر انجام پرسشنامه است. در پايان، اين نتايج حاصل گرديد که: مناظره ها در هر دو دوره بر افزايش مشارکت، تغيير الگوي سياسي و نيز اعتماد مخاطبان به رسانه ملي تأثير داشته است، اما نه به ميزان يکسان، بلکه در انتخابات يازدهم اين تأثيرات کمي بيشتر از انتخابات دهم بوده است.
نویسنده : زهرا سعيدي کارشناس ارشد سياستگذاري عمومي
عنوان : نوآوري رسانه هاي مدرن در رقابت هاي انتخاباتي کلودي کومان* 1
چکیده: طي سال هاي گذشته، ما شاهد ظهور الگوهايي عمومي از انواع مختلفي از نوآوري ها در رقابت هاي انتخاباتي و نيز وجود ضرب اهنگ رو به شتاب در انواع دموکراسي ها بوده ايم. اين الگو از ظواهر مختلفي برخوردار است و با شکل گيري عناصر گوناگون مرتبط با مفهوم رسانه (با تمرکز بر دموکراسي)، اشکال بومي را مورد پذيرش قرار ميدهد. تلويزيون، نقشي راهبردي در رقابت هاي انتخاباتي ايفا ميکند؛ چراکه اين رسانه منبع عظيمي از اخبار و سرگرمي است و اين قابليت را دارد تا کساني را که به طور مستقيم علاقه اي به زندگي سياسي ندارند، هدايت نمايد و در مورد آنان برنامه ريزي کند. اخبار تلويزيوني و برنامه هاي انتخاباتي (شوها) که عموماً در موفقيت نامزدها و احزاب سياسي از جمله عناصر ضروري به شمار مي روند، از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردارند. توسعه روش هاي ارتباطي، به ويژه تلويزيون، بي ترديد به حوزه اي عمومي مبدل شده است. 1- اين مقاله ترجمه اي است از: Modern media innovation in electoral campaigns. Revista de cercetare si interventie sociala, vol. 31, pp. 45-53 2- Claudiu, COMAN
مترجم : بهنام رضا قليزاده پژوهشگر صداوسيما و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي
عنوان : به کارگيري و استفاده از رسانه هاي ديجيتال در مبارزات انتخاباتي: استراليا، کانادا و نيوزيلند1 پيترچن2
چکیده: اين مقاله به بررسي نقش رسانه هاي ديجيتال در سه مبارزه ملي انتخاباتي اخير در کشورهاي استراليا (2007)، کانادا و نيوزيلند (2008)3 مي پردازد و با بررسي روند به کارگيري فناوري و استفاده راهبردي احزاب و افراد نامزد از آن، شباهت ها و تفاوت هاي استفاده از شيوه هاي رو به تکامل مبارزات انتخاباتي را مورد کاوش قرار ميدهد. برخلاف ادبيات رايج در خصوص متغيرهاي تأثيرگذار بر به کارگيري فناوري، توجه ويژه اي نيز به استفاده از کانال هاي ارتباطي به عنوان ابزاري براي هدف قرار دادن مخاطبان خاص، به کارگيري فناوري هاي متنوع به منظور حصول اطمينان از بُرد وسيع (انبوه) و هماهنگي پيام ها در ميان برنامه هاي انتخاباتي مختلف شده است. مقصود از اين مقاله تحليلي، شناسايي عوامل ساختاري، سازماني، فن شناسانه و فرهنگي تعيين کننده در روش هاي مختلف به کارگيري و استفاده از اين فناوري است. 1- اين مقاله ترجمه اي است از: Adoption and use of digital media in election campaigns: Australia, Canada and New Zealand, Public Communication Review, Vol. 1, 2010. 2- Peter Chen 3- انتخابات استراليا سال 2007؛ لوکاس واش انتخابات کانادا 2008؛ لاميا فهمي انتخابات نيوزيلند 2008؛ جواتکنيسن، الکساندر آبراهام، جنيفر کرتين و ادوين دراند از دانشگاه اوکلند. همچنين با تشکر از دانشگاه آتاباسکا براي اعطاي بودجه پژوهش هاي دانشگاهي و پژوهش هايي که داده هاي مفيدي در زمينه اين مقاله فراهم کردند.  
نویسنده : نويد عراقي نژاد کارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي
عنوان : توييت کردن در طول مناظره هاي رياست جمهوري؛ و اثر آن بر نگرش ها نسبت به مناظره و ارزيابي نامزد رياست جمهوري 1 جِي. بريان هوستون، جاشوآ هاتورن، مَتيو ال. اسپايلک، مالي گرين وود، مايکل اس. مک کِني2
چکیده: پژوهش حاضر تأثير توييت کردن همزمان (زنده) با تماشاي مناظره رياست جمهوري را در طي انتخابات سال 2012 امريکا مورد بررسي قرار داده است. ارزيابي از نامزدهاي رياست جمهوري يا معاون اول رئيس جمهور و طرز برخورد با مناظره هاي انتخاباتي، با بررسي گروهي از شرکت کنندگان که در حين تماشاي مناظره از تلويزيون، همزمان توييت کرده يا نکرده اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. يافته ها بيانگر اين امر است که گرايش هاي مساعدتر به باراک اوباما و همچنين توجه و درک بيشتر از اهميت مناظره ها به آن دسته از رأي دهندگاني مربوط است که در حين تماشاي مناظره، همزمان توييت ميکرده اند. توييت همزمان با تماشاي مناظره، به لذت بردن از تماشاي منازعات مربوط نميشود. به طور کل، نتايج حاصل از مطالعه حاضر بيانگر اين مسئله نيز هست که توييت کردن درباره رويدادهاي سياسي همزمان با پخش تلويزيوني آنها، در مقايسه با صرف تماشاي يک مناظره در تلويزيون بدون توييت کردن، ميتواند داراي تأثير متفاوتي بر مخاطب باشد. به نظر ميرسد اين دسته از توييت ها، فعاليتي است که از درگيري با موضوع ناشي ميشود و بي ترديد نوعي پردازش متفکرانه در خصوص محتواي مناظره است، نه دليلي بر خوشگذراني و گذران وقت. اين مقاله ترجمه اي است از: TWEETING DURING PRESIDENTIAL DEBATES: EFFECT ON CANDIDATE EVALUATIONS AND DEBATE ATTITUDE 2- J. Brian Houston, Joshua Hawthorne, Matthew L. Spialek, Molly Green wood, and Mitchell S. McKinney
مترجم : احمدرضا چوپانيان کارشناس ارشد ارتباطات و روزنامه نگاري
عنوان : مشارکت مسلمانان اروپايي در انتخابات و فرآيندهاي سياسي
چکیده: جمعيت قابل توجهي از مسلمانان چندين نسل است که در غرب زندگي مي کنند و با گذشت سالها اقامت در آنجا ديگر نمي توان آنها را مهاجراني موقتي دانست. اما برخي سياستمداران و بيگانه هراساني که در کارزارهاي انتخاباتي به صورت مشهودي فعالاند، با جلوه دادن اسلام به عنوان مشکل، سعي در جلب توده هاي مردم دارند. شکست سياست هاي اروپايي در هم آميزي مسلمانان با جامعه اروپايي که با فقدان مشارکت سياسي مسلمانان در امور اروپايي ارتباط دارد، منجر به تبعيضات فراواني عليه مسلمانان شده است. يکي از راه هاي پيشروي مسلمانان غربي براي جلوگيري از منزوي شدن (گتويي شدن) مشارکت در انتخابات و امور سياسي است که مانند تمامي راه حلها نيازمند اراده دو طرف و عمل متقابل است؛ يعني از سويي مسلمانان خود بايد به اين باور برسند که در امور قاره خويش مشارکت کنند و از سوي ديگر دولت ها و سياستگذاران اروپايي نيز بايد بکوشند تا با ايجاد شرايط عادلانه و فرصت هاي برابر، مسلمانان را به مشارکت در امور سياسي و اجتماعي ترغيب کنند. يکي از راه هاي مهم تبديل شدن به شهروند فعال، حضور آگاهانه و مقتدرانه در انتخابات است.
نویسنده : کاوه حسين زاده راد دکتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.