آخرین شماره فصلنامه مطالعات انتخابات   •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات انتخابات  9
فصل : پاییز و زمستان
سال :  1393
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات انتخابات
عنوان : بررسي نشانه‌شناختي اولين فيلم تبليغاتي رياست‌جمهوري حسن روحاني
چکیده: بازنمايي هيچگاه بي‌طرف نيست و با حفظ معاني خاصي در ژرفاي متون، در خدمت حفظ منافع برخي از افراد و گروه‌ها عمل ميکند. در گستره سياست دموکراتيک که عرصه رقابت گروه‌ها، جناح‌ها و افراد خاص است، احتمالاً رسانه و تبليغات رسانه‌اي آن هم در شرايط حساس نزديک به انتخابات به‌مثابه مجموعه‌اي از نظام‌هاي بازنمايي، چنين مسيري را مي‌پيمايد. اين پژوهش به بررسي اولين فيلم تبليغات رياست‌جمهوري حسن روحاني در سال 1392 پرداخته، نظام بازنمايي را در آن بررسي کرده و اسطوره‌هاي آن را مورد کاوش قرار داده است. بدين منظور از روش کيفي بهره جسته و جهت چهارچوب مفهومي از نظريه بازنمايي علي‌الخصوص نظريات بارت و فيسک استفاده شده است. براي تحليل داده‌ها نيز روش تحليل نشانه‌شناختي برگزيده شده است. از آنجا که عملکرد شناخته‌شده اسطوره‌ها در فيلم تبليغاتي سياسي، طبيعي جلوه دادن برنامه‌هاي سياسي کانديدا و برساخت بحران در شرايط فعلي است، بنابراين ممانعت از نقد برنامه اصلاحي کانديداي مورد نظر را هدف قرار داديم. در اين اثر، اسطوره، در دل انتقاد به اسطوره حضور داشته و نخبه‌گرايي و قهرمان‌سازي داستان از کانديدا، مورد نظر است که در کنه مردم‌سالاري ادعايي وجود داشته و تنها وجود او را آلترناتيو مشکلات موجود ميداند و نهايتاً خواهان تغيير مديريت در همين ساختار کنوني است.
نویسنده : سيد وحيد ميره‌بيگي دانشجوي دکتري جامعه شناسي سياسي دانشگاه علامه طباطبايي
نویسنده : مهشيد طالبي صومعه‌سرايي دانشجوي دکتري جامعه شناسي سياسي دانشگاه علامه طباطبايي
عنوان : پديدارشناسي مشارکت انتخاباتي مردم
چکیده: رأي دادن و مشارکت در انتخابات آشکارترين نوع مشارکت سياسي براي شهروندان در اکثر جوامع مردم سالار ميباشد تا جايي که مي توان گفت مؤثرترين و عملي ترين راه براي شهروندان است تا افکار و عقايد خود را در ادارة امور عمومي و اجتماعي اعمال کنند. اين مقاله، به تحليل رفتار انتخاباتي، عوامل تأثيرگذار، علل و انگيزه هاي محتمل افراد جامعه پرداخته است. در مباحث رفتارشناسي، پرسش اصلي اين است که ديدگاه و دغدغه رأي دهندگان نسبت به مشارکت در انتخابات چه ميتواند باشد و چه عواملي سبب ميشود که رأي دهندگان به اين تصميم برسند که به کانديد خاصي رأي بدهند؟ از آنجا که مشارکت در انتخابات و رأي دادن از مؤلفه هاي اصلي رفتار سياسي شهروندان محسوب شده و نوع جامعه سياسي را معلوم ميسازد، مقوله اي که در اينجا به آن پرداخته شده، توصيفي- تحليلي بوده و علل و انگيزه انتخابات مردمي با ذکر ديدگاه گروه هاي مختلف را مورد بررسي قرار داده است. آنچه از مجموع نظر و ديدگاه ها برمي آيد اين است که عوامل مختلف و متفاوتي به صورت همزمان در رفتار رأي دهي افراد مؤثرند و صرفاً تأکيد بر يک عامل نمي تواند بيان کننده علت واقعي انتخابات باشد. مهمترين عواملي که در اين زمينه مؤثرند عبارتاند از: حوزه جغرافياي سکونت، عضويت در گروه هاي اجتماعي، نگرش هاي خانوادگي، عضويت در گروه هاي قومي، وابستگي هاي حزبي، ويژگي هاي رواني و شخصي فرد، تبليغات و نقش وسايل ارتباط جمعي. همچنين ميتوان به نقش منابع اجتماعي در مشارکت انتخاباتي از قبيل علاقه به سياست، مهارت هاي مشارکتي، اثربخشي سياسي، اعتماد سياسي، دينداري و تحصيلات اشاره کرد.
نویسنده : شيلان خاکي کارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه مفيد واحد تهران
نویسنده : سودابه علي محمدي دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه خوارزمي تهران
نویسنده : مهدي علي محمدي دانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه خوارزمي تهران
عنوان : تأثير ارزش ها و واقعيات محيطي در دهه اول انقلاب بر موفقيت روحانيون در انتخابات دوره هاي اول و دوم مجلس شوراي اسلامي
چکیده: در اين مقاله، تلاش شده تا به بررسي ارزش ها و واقعيات محيطي در دهه اول انقلاب و تأثير آن بر پيروزي روحانيون در کسب بيش از نيمي از کرسي هاي مجلس در انتخابات پرداخته شود. به عبارت ديگر، سؤال اصلي مقاله اين است که: «ارزشها و واقعيات محيطي چه تأثيري بر پيروزي روحانيون در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دهه اول انقلاب داشته است»؟ در توضيح و تبيين اين مسئله از نظريه انقلاب جانسون استفاده شده است. استفاده از نظريه جانسون به اين دليل بوده که وي در تعريف خود از جامعه، از دو برداشت متفاوت استفاده نمود: يكي نظريه جبر که تبيين کننده واقعيات محيطي و ديگري نظريه ارزشي که تبيين کننده نقش و کارکرد ارزش هاست. اين دو متغير، نقش مؤثري در تحولات اجتماعي، انتخاب روحانيون از جانب رأي دهندگان به عنوان نماينده و شکل گيري ترکيب جديد نمايندگان مجلس در دهه اول انقلاب اسلامي دارد. اين اهميت، از اين روست كه در اين دهه نهال نظام جمهوري اسلامي رشد يافت، آرمان ها و اهداف نظام به وضوح آشكار شد و فرصت ها و چالش هاي آن صورت عيني تري يافت و در نهايت عوامل ارزشي و محيطي اين دهه در تحولات دهه هاي بعدي منشأ اثر شد.
نویسنده : مختار قاسمي کارشناسي ارشد مطالعات خاورميانه از دانشگاه شهيد بهشتي
نویسنده : احسان زماني کارشناسي ارشد علوم سياسي از دانشگاه شهيد بهشتي
عنوان : انتخابات و سرمايه اجتماعي در ايران مطالعه موردي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
چکیده: سرمايه اجتماعي جزء مفاهيم پرکاربرد و از اصول اوليه زندگي اجتماعي امروز است. بدون ‎سرمايه اجتماعي هيچ اجتماعي به هيچ سرمايه‎اي نمي‎رسد. اگر در جامعه اي سرمايه اجتماعي وجود نداشته باشد، تداوم زندگي در چنين جامعه اي دشوار خواهد بود، در واقع چرخه اي زندگي امروز بر محورهاي سرمايه اجتماعي استوار است. اين مفهوم دربرگيرنده مؤلفه هاي گوناگوني همچون اعتماد، مشارکت، انسجام و همكاري ميان اعضاي يك گروه يا جامعه ميباشد که در اين ميان مشارکت و البته انتخابات مي توانند هنجارهاي قوي معامله متقابل را تقويت، ارتباطات را تسهيل و جريان اطلاعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود بخشند و بدين ترتيب در توسعه سرمايه اجتماعي در يک کشور نقش ايفا کنند. اين مقاله، در صدد است تا ضمن بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران، با بهره گيري از روش کيفي و فراتحليل داده هاي موجود به بررسي اين سؤال اساسي بپردازد که انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در ايران چه تأثيري بر سرمايه اجتماعي در کشور داشته است؟ يافته ها حاکي از آن است که انتخابات خرداد 1392 توانسته است با بازگرداندن نسبي اعتماد به جامعه، ايجاد نشاط اجتماعي و افزايش اميد، کاهش منازعات سياسي و تأکيد بر انسجام ملي و نيز فراهم آوردن نسبي بسترهاي مناسب براي مشارکت اجتماعي، تا حدودي سرمايه اجتماعي در کشور را بهبود بخشد.
نویسنده : غلامرضا ابراهيم آبادي کارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس
نویسنده : حسن رضايي کارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران
عنوان : بررسي جغرافياي انتخابات رياست‌جمهوري در ايران (موردپژوهي: استان تهران)
چکیده: انتخابات يکي از مهمترين جلوه‌هاي زندگي سياسي انسان معاصر را شکل ميدهد و به‌عنوان يک رفتار سياسي، مبين مرتبه‌اي از مشارکت سياسي است که هر جامعه و هر فردي در جامعه بر اساس فهم سياسي خود در محيط جغرافيايي جهت حمايت، اصلاح و تغيير در آن شرکت ميکند و بخشي از اراده مردم را در اداره امور به حکومت واگذار مينمايد. در اين فرآيند، عوامل مؤثري از جمله عوامل جغرافيايي دخيل هستند. بر اين اساس، جغرافياي انتخابات مطرح ميشود. مقاله حاضر با روش توصيفي- تحليلي با استفاده از آمار و اسناد موجود به‌منظور بررسي جغرافياي انتخابات رياست‌جمهوري در ايران با تأکيد بر استان تهران صورت گرفته است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، در تعيين ايستايي و پويايي حوزة انتخابات رياست‌جمهوري در شهر و استان تهران، عوامل جغرافيايي نقش به‌سزايي ايفا مي‌نمايند و جهت سياسي حوزه‌هاي انتخابيه اين استان از نظر سياسي و ايستايي از دورة هفتم تاکنون به سمت جناح اصلاح‌طلب متمايل ميباشد. هرچند بين روستايي و شهري بودن به نظر ميرسد که تفاوت الگوي رفتار انتخاباتي وجود دارد، ولي در استان تهران با توجه به تجمع امکانات و وجود ارتباطات قوي تقريباً بين رفتار انتخاباتي شهرنشينان و روستاييان اين استان همساني مشاهده ميگردد.
نویسنده : محسن صيدالي دکتري جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي، عضو هيئت علمي دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه کاشان
نویسنده : کاظم قره‌خاني کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران
عنوان : تأملي بر پيکارهاي سياسي 1 هنري.اي.بردي2، ريچارد جانسون،3 جان سايدز4
چکیده: آيا «کارزارهاي سياسي مهم هستند؟» اين پرسش همچون بسياري از پرسش‌هاي مطرح در علوم سياسي، پرسشي بديهي، درخور اهميت با پاسخي روشن به نظر ميرسد. با اين حال، به هنگام پاسخ بدان است که دشوار بودن تعريف دو جزء موضوع و محمول اين پرسش مشخص ميشود؛ يعني اينکه منظور ما از کارزارهاي سياسي چيست؟ و ديگر آنکه اين پيکارها چگونه اهميت مي‌يابند؟ بر اين اساس، مقاله حاضر سعي ميکند از طريق تعيين محدودة کارزارهاي سياسي و تنظيم پرسش‌هايي در اين باره و پيوند ميان اين محدوده با پرسش‌هاي مطرح شده، مطالعه‌اي را در اين خصوص سامان دهد. چنين ديدگاهي بر پرسش‌هاي زير تأکيد دارد: - تعريف پيکارهاي سياسي: پيکار سياسي چيست و بر اين اساس چه هنگام ميتوان اثري را ناشي از اين کارزارها دانست؟ - تعريف تأثير پيکارهاي سياسي: چگونه پيکارهاي سياسي بر عوامل مرتبط با گزينش يک رأي يا خود گزينة رأي تأثير ميگذارد؟ - مطالعه تأثير پيکارهاي سياسي: چه طرح‌هايي براي سنجش آثار کارزارهاي سياسي به کار گرفته شده است و مزيت نسبي آنها چيست؟ 1- اين نوشته، برگردان مقاله هنري.اي.بردي، ريچارد جانسون و جان سايدز است با عنوان: “The Study Of Political Campaigns” in Henry E. Brady and Richard Johnston, eds. Capturing Campaign Effects. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006, pp. 1-26. مي‌باشد که بيشتر بر اساس آمار و تجارب به دست آمده از پيکارهاي تبليغاتي در کشورهاي غربي به‌ويژه امريکا تنظيم شده و باورها و نتيجه‌گيريهاي آن صرفاً براي انتقال اين تجارب ترجمه گرديده است و به هيچ وجه بيانگر ديدگاه مترجم نيست. 2-Henry E. Brady 3- Richard Johnston 4- John Sides
نویسنده : محبوبه علي‌محمدي دانشجوي دکتراي ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.