آخرین شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید  •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید : 14
فصل : بهار
سال :  1397
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات  رسانه‌های جدید 
عنوان : «حق بر هويت» در رسانه‌هاي اجتماعي: بررسي رويكردهاي حقوق بشري در ارتباطات آنلاین

«حق بر هويت» در رسانه‌هاي اجتماعي: بررسي رويكردهاي حقوق بشري در ارتباطات آنلاین

چکیده: این مقاله به «حق بر هویت» می‌پردازد كه از حقوق بنیادین و به رسميت شناخته شده در اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشري است. از آنجا كه، نوع تعاملات انسان‌ها يا به تعبير بهتر كاربران در فضاي آنلاین (برخط)، چارچوب‌ها، ملزومات و سازوکارهای متفاوتي را در حوزة حقوق میطلبد، تبیین این فرآیند نوظهور در ارتباطات آنلاین، میتواند انسان عصر حاضر را با ً در فرآیند تسریع توسعه و حقوق و تکالیف خاصی در این حوزه روبه‌رو سازد؛ حقوقی که بعضا ارتباطات، مغفول می‌ماند و می‌تواند عواقبی سنگین بر حقوق افراد وارد کند. اين مقاله، با نگاه تحلیلی-انتقادی و با روش مطالعه اسنادي و کتابخانه‌ای، پیوند رويكردهای حقوق بشری در حوزه «حق بر هویت» را، با تحولات جامعه‌شناسی و ارتباطاتی موجود در حوزة هویت، مورد بررسی قرار می‌دهد. خلا حقوقی موجود در تبیین «حق بر هويت» در فضای ارتباطات آنلاین، می‌تواند با در نظر گرفتن اقدامات جدیدی که از سوی نهادهای حقوقی بین‌المللی صورت پذیرفته، تلفيق شود. در برخي از تلاش‌هاي اخير، نظير «حق بر فراموشي»، کاربران فضاي مجازي توانسته‌اند این حق را قابل اجرا و تضمین‌شده ببینند. البته هم‌پوشانی این حق با سایر حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد حقوق بشری و تعمیم آن به فضای ارتباطی جدید، از گام‌های مثبت در این زمینه است. با اين حال، مناسبات ارتباطی در عصر کنونی، وضوح و روشنی بیشتری را در تبیین این حق می‌طلبد كه اين مقاله ضمن بررسي رويكردهاي حقوق بشري در ارتباطات آنلاین، به دنبال تشريح آن است.
نویسنده : بهنوش بصيريان جهرمي كارشناس ارشد حقوق بشر (دانشگاه شهيد بهشتي) عضو كانون وكلاي مركز
نویسنده : حسين بصيريان جهرمي دكتراي علوم ارتباطات اجتماعي مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات
عنوان : کاربرد استیکرها در روابط اجتماعی گروه‌های خانوادگی در تلگرام

کاربرد استیکرها در روابط اجتماعی گروه‌های خانوادگی در تلگرام

چکیده: هدف اصلی این مقاله، بررسی روابط اجتماعی در گروه‌های خانوادگی تلگرام مبتنی بر استیکرهای استفاده شده در این گروه‌هاست. بر این اساس، نحوه به کارگیری استیکرها در شبکه‌های اجتماعی (خانوادگی) و تغییرات آن در طی زمان بررسی شده است. روش پژوهش حاضر، کیفی و براي جمع‌آوري داده‌هاي کیفی از ابزار مصاحبه فردي نیمه ساخت‌یافته استفاده شده است. مصاحبه با سه نفر از اعضای سه گروه خانوادگی انجام گرفت. مصاحبه با طرح موضوع پژوهش و سؤال کلی در مورد عملکرد استیکر در بیان احساسات و عواطف آغاز و براساس پاسخ‌هاي ارائه شده هدایت شد. سؤال‌های مصاحبه درباره «استفاده از استیکرها در گروه‌های خانوادگی» بود. یافته‌های این مقاله را می‌توان به 3 دسته اصلی تقسیم کرد: 1 -مفاهیم مستخرج از متن مصاحبه‌ها 2-مقوله‌ها 3 -موضوع‌ها. در ابتدای کار، 25 مقوله از احساسات از مصاحبه‌ها استخراج شدند که در سه دسته شامل احساسات خوشایند، ناخوشایند و پیچیده جای گرفتند. بر اساس مدل ارائه شده، احساسات و عواطف منتقل شده توسط استیکر در گروه‌های خانوادگی متغیر وابسته هستند که تحت تاثیر سه نوع از عواطف قرار دارند و این عواطف عبارت‌اند از عواطف خوشایند، ناخوشایند و پیچیده. این احساسات، خود نیز تحت تاثیر پارامترهای مستقل هستند که بر اساس مصاحبه‌ها در شکل متغیرهای مستقل که همان مقوله‌های مصاحبه است، آورده شده‌اند. بنابراین عواطف خوشایند، ناخوشایند و پیچیده شاخص‌های میانجی است.
نویسنده : مهدیه ایزدپناه کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران
نویسنده : مهدی منتظر قائم عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
عنوان : میزان و تاثیر استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام بر دوستی نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بوشهر

میزان و تاثیر استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام بر دوستی نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بوشهر

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان بهره‌مندی و تأثير نرم‌افزارهاي کاربردي (اپلیکیشن) اينستاگرام بر دوستی نوجوانان دختر و پسر بوشهر است. در اين پژوهش که به روش پیمایش انجام شده است، جامعه آماري نوجوانان مدارس دوره متوسطه منطقه شهر بوشهر هستند که بر اساس فرمول کوکران 382 نفر از آنان به روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. براي روايي ابزار تحقيق از روش روايي صوري بهره گرفته شد و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 915/0 مورد تأييد قرار گرفت. نتايج نشان داد بين ميزان بهره‌مندي از اینستاگرام و دوستی نوجوانان دختر و پسر بوشهر رابطه مثبت و معنی‌داري وجود دارد. استفاده زياد/ بهره‌مندی از نرم‌افزارهاي کاربردي اینستاگرام بر دوستی نوجوانان دختر و پسر تأثير ميگذارد و از سويي با پايبندي مذهبي خانواده‌هاي نوجوانان رابطه معنی‌دار وجود دارد و با افزايش ميزان پايبندي مذهبي خانواده‌هاي نوجوانان، از ميزان بهره‌مندي نوجوانان از اینستاگرام کاسته ميشود. آخرين و تنها فرضيه رد شده، فرضيه چهارم است که بيان ميکند بين استفاده زياد/ بهره‌مندی از اینستاگرام با پايگاه اجتماعي و اقتصادي خانواده نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بوشهر رابطه معنی‌دار وجود ندارد.
نویسنده : راضیه کللی خورموجی کارشناس ارشد مدیریت رسانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عنوان : بررسی رابطه میان مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی دینی: در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بوکان

بررسی رابطه میان مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی دینی: در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بوکان

چکیده: این مقاله به بررسی رابطه میان مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی دینی دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بوکان می‌پردازد. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه‌های شهر بوکان در سال تحصیلی 96-1395( 2300=N ) و نمونه آماری شامل 400 دانشجو دختر و پسر از بین جامعه آماری بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. میانگین پایایی داده‌ها با برآورد 74/0 ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شده است. برای تحلیل دادهها از آزمون‌هایی نظیر تی مستقل، تک نمونه‌ای، آزمون کروسکال والیس و آزمون ناپارامتریک اسپیرمن برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین میزان مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی با سبک زندگی دینی دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بوکان رابطه وجود ندارد، نتایج تحلیلی با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن بوده و در میان دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متاهل است. استفاده از آزمون کروسکال والیس نشان داد مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی بر حسب سطح رشته تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بوکان ّن تفاوت در مصرف شبکه‌های اجتماعی تفاوتی ندارد. استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای نیز مبین مجازی بر حسب پایگاه اقتصادی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بوکان است. استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد بین میزان مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی با سبک پوشش دینی و سبک ازدواج دینی دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بوکان، رابطه وجود ندارد، اما با گرایش به مناسک دینی دانشجویان رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود داشت.
نویسنده : گلاله رحمتی کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره
نویسنده : جواد صادقی عضو هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
عنوان : بررسی نقش تلگرام در سازماندهی هیجان‌های اجتماعی: از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کاربر تلگرام دانشگاه‌های تهران

بررسی نقش تلگرام در سازماندهی هیجان‌های اجتماعی: از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کاربر تلگرام دانشگاه‌های تهران

چکیده: رسانه‌های اجتماعی، ابزارهای جدید ارتباطی هستند که حضور آنها در زندگی امروزی به موضوعی فراگیر تبدیل شده است. این مقاله، در پی ارزیابی نقش تلگرام در سازماندهی هیجان‌های اجتماعی است. برای این منظور، از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم شهر تهران، که کاربران تلگرام نیز بوده‌اند، به روش پیمایشی مصاحبه شده است. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای، با حجم نمونه 400 نفر و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. نتایج آزمون‌های آماری نشان میدهد، برخی از متغیرهای جمعیت‌شناختی نظیر سن و میزان تحصیلات به طور مستقیم در سازماندهی هیجان‌های اجتماعی افراد از طریق تلگرام، نقش دارند. همچنین، این متغیرها در میزان استفاده افراد از تلگرام و در سازماندهی هیجان‌های اجتماعی به واسطه پیامرسان موبایلی تلگرام، نقش دارند. همچنین، یافته‌ها موید آن است که پایگاه اجتماعی و گرایش سیاسی رابطه معناداری با سازماندهی هیجان‌های اجتماعی توسط رسانة اجتماعی تلگرام دارند.
نویسنده : علیرضا عبداللهی نژاد عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده : شکوفه دادرس مقدم کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه سوره
عنوان : از سلفی تا توییت فوری: روزنامهنگاران هویت حرفهای و هویت شخصی 1 خود را در رسانههای اجتماعی چگونه مدیریت میکنند؟

از سلفی تا توییت فوری: روزنامهنگاران هویت حرفهای و هویت شخصی 1 خود را در رسانههای اجتماعی چگونه مدیریت میکنند؟

چکیده: هدف این مقاله، تحلیل راه‌های مختلفی است که روزنامه‌نگاران به وسیله آن هویت شخصی و حرفه‌ای خود را در رسانه‌های اجتماعی مدیریت می‌کنند. این مقاله، درمورد اقسام مختلف ظهور و بروز افراد با هویت شخصی و حرفه‌ای در رسانه‌های اجتماعی است که در این فضای جدید تحت تدابیر خاص حرفه‌ای، سازمانی و موسسه‌ای بوجود آمده است. با استفاده از مصاحبه‌های کیفی که با روزنامه‌نگاران و شوراهای سردبیری مختلف استرالیایی در تمامی رسانه‌های مختلف اعم از تلویزیون، رادیو و رسانه‌های چاپی و آنالین (برخط) صورت گرفته است، نشان می‌دهیم که روزنامه‌نگاران، هویت حرفه‌ای و شخصی خود را در رسانه‌های اجتماعی به سه شکل بروز میدهند. گروه اول حساب کاربری عمومی و حرفه‌ای درست می‌کنند، اما یک حساب خصوصی دیگر نیز در کنار آن ایجاد می‌کنند که فقط برای افراد مخصوصی قابل دسترسی است. گروه دوم یا به انتخاب خودشان یا به اجبار رسانه محل کارشان در رسانه‌های اجتماعی فقط حضور حرفه‌ای دارند. به همین دلیل آنها حساب‌های کاربری عمومی دارند که فقط با سازمان رسانه‌ای آنها در ارتباط است و در آن فقط فعالیت‌های حرفه‌ای دارند. گروه سوم هویت حرفه‌ای و شخصی خود را در رسانه‌های اجتماعی باهم ادغام میکنند و جنبه‌هایی از زندگی شخصی و حرفه‌ای خود را در حساب‌های قابل دسترس عموم منتشر می‌کنند.
نویسنده : دیانا بوسیو
نویسنده : ویتوریا ساکو
مترجم : ریحانه سادات ذاکری کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عنوان : رسانه‌های اجتماعی و کلان داده‌ها

رسانه‌های اجتماعی و کلان داده‌ها

چکیده: مقاله حاضر به این نکته می‌پردازد که ما درباره رسانه‌های اجتماعی چگونه فکر می‌کنیم. لذا با این پرسش مواجه می‌شوید که: چه چيز در رسانه‌هاي اجتماعي، اجتماعي تلقي ميشود؟ اولین پرسشی که بسیاری از مردم پس از شنیدن واژه «رسانه‌های اجتماعی» می‌پرسند این است که: «مگر تمام رسانه‌ها اجتماعی نیستند؟» این پرسش بستگی به آن دارد که تصور هر کس از «اجتماعی» چیست. به منظور درک معانی این واژه، لازم است که به نظریه‌های جامعه‌شناسانه مراجعه کنیم. این مقاله چند مفهوم را در پیوند با آنچه اجتماعی تلقی میشود مطرح می‌کند و دلالت‌های برآمده از این مفاهیم را به ً منظور فهم رسانه‌های اجتماعی، به بحث میگذارد. نظریه‌های جامعه‌شناسی، عمدتا اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه اجتماعي شدن به چه معناست. از اين رو، پاسخ ً به دادن به آن، نيازمند تعامل با نظريه جامعه‌شناسي است. پس در اينجا، مشخصا شرح مفاهيم برآمده از جامعه‌جویی از ديدگاه دوركيم، وبر، ماركس و تونيس اشاره مي‌شود و از آنها به منظور تشريح مفهوم رسانه‌هاي اجتماعي بهره خواهيم گرفت. به همين منظور، برخي مفاهيم نظري جامعه‌شناسي ارائه شده است كه به ما امكان ميدهد تا بهتر بتوانيم جامعه‌جویی رسانه‌هاي اجتماعي را درك كنيم. همچنين، از چهار مفهوم كه توسط نظريه‌پردازان اجتماعي بسط و گسترش يافته 3( 1958-1917 ،)جامعه‌شناسي فرانسوي است، سخن خواهم گفت. اميل دوركيم بود كه مفهوم واقعيت‌هاي اجتماعي را مطرح كرد. ماكس وبر )1920-1846 ،) ديگر جامعه‌شناس آلماني، بر نظريه كنش اجتماعي و روابط اجتماعي متمركز شد. كارل ماركس )1883-1818 )نيز، نظريه‌پرداز مطرحي بود كه نظريه انتقادي‌سرمايه‌داري را بنا نهاد. كار مشاركتي، يكي از مفاهيم اين نظريه است. فرديناد تونيس )1936-1855 )نيز، جامعه‌شناس مطرح آلماني بود كه به واسطه نظريه «اجتماع» به خوبي شناخته شده است. در ادامه، به اين موضوع پرداخته شده كه مفاهيم تشريح شده از سوي اين چهار متفكر را مي‌توان در بنيان نهادن مدلي از رسانه‌هاي اجتماعي مورد استفاده قرار داد.
نویسنده : کریستین فوکس
مترجم : سارا مهدوی کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه سوره
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.