آخرین شماره فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید  •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات ماهواره : 10,11
فصل : زمستان و بهار
سال :  1394
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید 
عنوان : الزامات مشاغل خبري تحت تأثير رسانه هاي جديد؛ بهبود فرآيندهاي توليد خبر تلويزيوني بر مبناي چندمهارتي سازي مشاغل خبري

الزامات مشاغل خبري تحت تأثير رسانه هاي جديد؛ بهبود فرآيندهاي توليد خبر تلويزيوني بر مبناي چندمهارتي سازي مشاغل خبري

چکیده: توليد و ارسال خبر به خصوص در مورد حوادث و رويدادها - که نياز به پوشش خبري بدون فوت وقت از ماوقع براي عقب نماندن از ديگر شبکه هاي خبري و سايت هاي رقيب دارد- مستلزم سرعت، دقت و کيفيت است. اين موارد، علاوه بر لزوم استفاده از وسايل و تجهيزات فني به روز و استفاده از نيروي انساني ماهر و چند مهارته، از طريق بهبود روش ها و فرآيندهاي توليد خبر حاصل مي گردد. هدف پژوهش حاضر شناسايي شيوه هاي بهبود روش هاي توليد خبر بر مبناي به کارگيري کارکنان چندمهارتي است. اين پژوهش به صورت کيفي انجام شده است. روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، مطالعه کتابخانه اي و مصاحبه با نخبگان است. مصاحبه شوندگان با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده اند و روش تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، کدگذاري بوده است. اين پژوهش منجر به ارائه پنج راهکار براي اصلاح و بهبود شيوه هاي توليد خبر بر مبناي کارکنان چندمهارتي شده است. اين راهکارها، عبارت اند از «توليد خبر توسط تيم هاي خبري»، «ادغام بعضي مشاغل در يکديگر»، «کاهش فاصله بين توليد و پخش خبر»، «تخصصي کردن خبر» و «اصلاح روند خبرنگاري آفيشي».
نویسنده : اردشير زابلي زاده استاديار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسيما دانشگاه صداوسيما
عنوان : توئيتر و تلويزيون: خبر تلويزيوني در عصر رسانه هاي اجتماعي

توئيتر و تلويزيون: خبر تلويزيوني در عصر رسانه هاي اجتماعي

چکیده: گسترش استفاده از رسانه هاي اجتماعي و تأثيري که به تدريج بر عادات مصرف خبري مي گذارند، چنان است که حضور شبکه هاي تلويزيوني در رسانه هاي اجتماعي را به يک ضرورت تبديل کرده است. تاکنون بسياري از شبکه هاي تلويزيوني بزرگ جهان، براي اين حضور برنامه ريزي و کاميابي هاي چشمگيري در افزايش ضريب نفوذ و گسترش سهم بازار رسانه اي خود حاصل کرده اند. در اين شرايط، مقاله توصيفي حاضر، به جايگاه جدي توئيتر در صنعت خبر و اهميت رو به رشد آن براي سازمان هاي خبري مي پردازد. اين مقاله جنبه اي از اکوسيستم در حال ظهور صنعت خبر را توصيف مي کند و مي کوشد با اشاره به وضعيت فراگيري و همه جا حاضري خبر که نتيجه گسترش رسانه هايي چون توئيتر است، نشان دهد که چرا برخي سازمان هاي خبري و شبکه هاي تلويزيوني پيشروي جهان، توئيتر را به خدمت گرفته اند و در اين راستا برخي تجربه ها و آراي مسئولان و سردبيران اين شبکه هاي تلويزيوني را مرور مي کند.
نویسنده : اميد جهانشاهي دکتراي مديريت رسانه
عنوان : تعيين جايگاه ارتباطي، پايگاه و مصرف رسانه اي شهروندان تهراني در استفاده از شبکه هاي اجتماعي

تعيين جايگاه ارتباطي، پايگاه و مصرف رسانه اي شهروندان تهراني در استفاده از شبکه هاي اجتماعي

چکیده: شبکه هاي اجتماعي تأثير قابل ملاحظه اي بر زندگي جمعي و فردي انسان ها دارند و هر روز بر ميزان و دامنه استفاده از آنها افزوده مي شود. ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي با متغيرهاي مختلفي در رابطه است که خانواده، دوستان، خويشان، پايگاه اقتصادي – اجتماعي، قوميت و استفاده از ساير رسانه ها از مهمترين آنها هستند. پژوهش حاضر با استفاده از روش پيمايش و با نمونه اي 400 نفري از شهروندان منطقه 5 تهران، نقش متغيرهاي ذکر شده را در ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي بررسي مي کند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که با متغيرهاي خانواده، دوستان، خويشان، پايگاه اقتصادي – اجتماعي و رسانه مي توان در مجموع 2/88 درصد واريانس متغير وابسته (يعني تعداد روزهاي استفاده از شبکه هاي اجتماعي) را پيش بيني نمود. متغير روابط خانوادگي، بيشترين و متغير پايگاه اقتصادي – اجتماعي کمترين نقش را در ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي داشته است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که هر چه پاسخگويان اهميت بيشتري به عامل روابط خانوادگي مي دهند، تعداد روزهاي استفاده آنان از شبکه هاي اجتماعي کاهش مي يابد.
نویسنده : محمد علي مزيدي دکتراي ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميبد
نویسنده : سيامک حمدي کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميبد مرکز
عنوان : تأثير برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي بر شاخص هاي فرهنگي در بين جوانان

تأثير برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي بر شاخص هاي فرهنگي در بين جوانان

چکیده: اين تحقيق، به بررسي تأثير برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي بر 3 شاخص هويت فرهنگي شامل ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي، باورهاي مذهبي و پوشش سنتي جوانان شهر شوش مي پردازد. به لحاظ نظري، براي بررسي اين رابطه از ديدگاه هاي تلفيقي صاحب نظران جهاني شدن در حوزه ارتباطات و نيز نظريه پردازان وابسته به ديدگاه امپرياليسم فرهنگي استفاده شده است. روش شناسي پژوهش، کمّي بوده و از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه جوانان 16 تا 35 سال شهر شوش است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، از 3 فرضيه مطرح شده، 2 فرضيه «رابطه ارزش ها و هنجارها» و «پوشش سنتي» با تماشاي ماهواره معنادار بوده و فرضيه «رابطه باورهاي ديني» با «تماشاي ماهواره» تأييد نشد. آزمون فرضيات حاکي از آن است که استفاده از ماهواره با هويت فرهنگي جوانان رابطه معناداري دارد که به نوبه خود نشانگر تغيير، تعديل و سازش رفتار جوانان به سمت الگوهاي جديد ناشي از برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي است.
نویسنده : عبد الرضا نواح دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز
نویسنده : کريم رضادوست دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز
نویسنده : زيبا دمادم
عنوان : بازنمايي تصوير دکتر مصدق و آيت الله کاشاني در شبکه بي بي سي فارسي؛ مطالعه موردي مستند «مصدق، نفت و کودتا»

بازنمايي تصوير دکتر مصدق و آيت الله کاشاني در شبکه بي بي سي فارسي؛ مطالعه موردي مستند «مصدق، نفت و کودتا»

چکیده: اين پژوهش، در پي بررسي چگونگي بازنمايي دکتر مصدق و آيت الله کاشاني در مستند «مصدق، نفت و کودتا» و انواع گفتمان و انگاره هاي ساخته شده در اين مستند است. به اين منظور از نظريه هايي همچون بازنمايي رسانه اي، چارچوب سازي و انگاره سازي استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر، تحليل گفتمان با استفاده از رويکرد گفتمان کاوي ون دايک است. متن مورد مطالعه اين پژوهش، مستند «مصدق، نفت و کودتا» است که پس از بررسي به روش نمونه گيري هدفمند بخش هايي از اين مستند مورد گفتمان کاوي قرار گرفته است. بر اساس يافته هاي تحقيق، گفتمان هايي چون گفتمان منافع ملي و گفتمان ملي گرايي، گفتمان ناسيوناليسم ايراني، پاد گفتمان اسلام سياسي، پاد گفتمان مقاومت و پاد گفتمان تسليم و سازش در اين مستند برجسته شده است. اين مستند، انگاره هاي خود از دکتر مصدق و آيت الله کاشاني را نيز بر اساس گفتمان هاي مذکور ارائه کرده است. در تمامي طول مستند، دکتر مصدق به عنوان قهرمان ملي، مبارز، باهوش، حافظ منافع ملي، سکولار، قانون گرا، آزاده و قابل احترام به تصوير درمي آيد و در پايان نيز به فردي متزلزل، ناموفق، مأيوس و نااميد تغيير مي يابد. آيت الله کاشاني نيز فردي قانون شکن، کينه جو، قدرت طلب، خائن و بي توجه به منافع ملي به تصوير کشيده مي شود. در مجموع، اين مستند با دستمايه قرار دادن حوادث سال هاي 1330 تا 1332 ايران محملي را فراهم مي کند تا ضمن توجيه دخالت بيگانگان در مسائل داخلي کشور، با ايجاد يک دوقطبي بين دکتر مصدق و آيت الله کاشاني؛ به تقويت يکي و تخريب ديگري بپردازد.
نویسنده : امين فرخي حقيقت کارشناسي ارشد مديريت رسانه دانشگاه صداوسيما پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسيما
نویسنده : بهنام ياوري کارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات
             

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.