آخرین شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید  •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه مطالعات  رسانه‌های جدید 

شماره فصلنامه: 14
عنوان: فصلنامه مطالعات رسانه‌هاي جديد، سال چهارم،
سال: 1397
فصل: بهار
صاحب امتیاز: مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
مدیر مسئول:  دکتر علي طلوعي
سردبیر: دکتر حسین بصیریان جهرمی
اعضای هیئت تحریریه:  دکتر سيد جمال‌الدين اکبرزاده جهرمي، دکتر امید جهانشاهی، دکتر حسن خجسته، دکتر علی دارابی، دکتر حسین رضی، دکتر احسان شاه‌قاسمی، دکتر یونس شکرخواه، دکتر محمد فتحی‌نیا، دکتر سیدمحمد مهد‌ی‌زاده.
مدیر داخلی: 
ویرایش و صفحه آرایی: 
نمونه خوان:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.