آخرین شماره فصلنامه  •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه    

شماره فصلنامه: 1
عنوان: دوفصلنامه تحقیقات شناختی رسانه‌ها
سال: 1399
فصل: پاییز و زمستان
صاحب امتیاز: مرکز تحقيقات صداوسيما
مدیر مسئول:  د‌کتر علي طلوعي
سردبیر: دکتر محمد فتحی‌نیا
اعضای هیئت تحریریه:  اصغر شعاع، محمدرضا رضایی بایندر، دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دکتر علیرضا مرادی، دکتر محمدرضا بیگدلی، دکتر جواد حاتمی
مدیر داخلی:  دکتر محمدحسین فیروزی
ویرایش و صفحه آرایی:  سپیده اسلامی
نمونه خوان:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.