جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
نظرسنجي از مردم درباره سريال‌ها و ويژه برنامه‌هاي دهه اول ماه محرم سيما فيلم و سريال گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما فيلم و سريال گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
سنجش ميزان اعتماد به اخبار رسانه ها خبر گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره استفاده از تلويزيون و ساير رسانه‌ها ارتباطات و رسانه گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي سيما تلويزيوني گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي ماهواره گروه مصرف رسانه ای
نظرسنجي از مردم درباره مسابقه عصر جديد سرگرمي و مسابقات گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما فيلم و سريال گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
نظرسنجي از شنوندگان راديو جوان راديويي گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
نظرسنجي از مردم درباره استفاده از تلويزيون و ساير رسانه‌ها راديو و تلويزيون گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب