جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
«نظرسنجي از شرکت‌کنندگان در اولين نشست افق تحول» درون سازماني سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه» سياسي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه» سياسي سياسي
«بررسي ديدگاه مردم درباره انقلاب اسلامي و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن» سياسي / انقلاب سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه» سياسي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه» سياسي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه» سياسي سياسي
«بررسي محبوبيت شخصيت‌هاي سياسي » سياسي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره مصاحبه آقاي رئيسي» سياسي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه»(اعتراضات اصفهان) سياسي سياسي