جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
بررسي پنداشت مردم درباره شاخص‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي کشور سياسي / فرهنگ و اجتماعي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظرسنجي از مردم درباره مصرف بنزين در کشور اقتصادي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي برخي شبکه‌هاي سيما تلويزيوني سنجش برنامه ای
نظرسنجي از زائران ايراني اربعين حسين مذهبي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
بررسي ديدگاه مردم درباره چهل‌سالگي انقلاب اسلامي و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن انقلاب سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظرسنجي از شرکت‌کنندگان در ششمين نشست منشور رسانه درون سازماني سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظر سنجي از مردم درباره آمادگي در مقابل زلزله جغرافيايي / فرهنگ و اجتماعي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
نظرسنجي تلفني از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما فيلم و سريال سنجش برنامه ای
نيازسنجي و نظرسنجي تلفني درباره برنامه‌هاي گفتگومحور تلويزيون تلويزيوني سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو پيام راديويي سنجش برنامه ای