نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره برخي از برنامه‌هاي شبکه يک سيما

نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره برخي از برنامه‌هاي شبکه يک سيما 

تعداد آرا : 400
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1395/09/20
تاريخ پايان : 1395/09/20
موضوعات: تلويزيوني