نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو آوا

نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو آوا  

تعداد آرا : 400
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/08/28
تاريخ پايان : 1397/08/28
موضوعات: راديويي