نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل پاييز سال 1397

نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل پاييز سال 1397 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/10/01
تاريخ پايان : 1397/10/01
موضوعات: تلويزيوني