نتيجه جستجو


 

عنوان : طرح سنجش فرهنگ سياسي ايرانيان

طرح سنجش فرهنگ سياسي ايرانيان 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/10/09
تاريخ پايان : 1397/10/09
موضوعات: سياسي