نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو ورزش

نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو ورزش 

تعداد آرا : 3538
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/12/01
تاريخ پايان : 1397/12/02
موضوعات: راديويي / ورزشي