نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي برخي شبکه‌هاي سيما

نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي برخي شبکه‌هاي سيما 

تعداد آرا : 619
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/12/06
تاريخ پايان : 1397/12/06
موضوعات: تلويزيوني