نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن

بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/12/08
تاريخ پايان : 1397/12/08
موضوعات: فرهنگ و اجتماعي