نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل زمستان سال 1397»

نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل زمستان سال 1397» 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/12/11
تاريخ پايان : 1397/12/11
موضوعات: تلويزيوني