نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صداوسيما در ارديبهشت ماه 1398

نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صداوسيما در ارديبهشت ماه 1398 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/03/04
تاريخ پايان : 1398/03/04
موضوعات: راديو و تلويزيون