نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا در بهار 1398

نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا در بهار 1398 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/03/25
تاريخ پايان : 1398/03/25
موضوعات: راديويي