عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست : نام فايل :
نام مرکز:
  
 

 

ردیف
عنوان
پژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1
نظرسنجي جهاني موسسه گالوپ درباره پيامدهاي بيماري کوويد – 19 بر زندگي و اقتصاد شهروندان 110 کشور
  نظرسنجي جهاني موسسه گالوپ درباره پيامدهاي بيماري کوويد – 19 بر زندگي و اقتصاد شهروندان 110 کشور 1400
2
ساخت پرسشنامه اندازه گيري اعتماد به صدا و سيما
مریم حسینی انجدانی(اصلی) - احمد عبدالملکی(ناظر)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/اندازه گيري1400
3
گزارش موسسه لگاتيوم درباره شاخص سعادت و رفاه
  گزارش موسسه لگاتيوم درباره شاخص سعادت و رفاه1400
4
گزارش سالانه جهاني آزادي رسانه، موسسه گزارشگران بدون مرز در سال 2021
  گزارش سالانه جهاني آزادي رسانه، موسسه گزارشگران بدون مرز در سال 20211400
5
گزارش سال 2021، وب‌سايت گلوبال فايرپاور دربارة شاخص توانمندي و قدرت نظامي در 139 کشور جهان
  گزارش سال 2021، وب‌سايت گلوبال فايرپاور دربارة شاخص توانمندي و قدرت نظامي در 139 کشور جهان 1400
6
گزارش سال 2021، شبکه تدابير توسعه پايدار سازمان ملل متحد دربارة شاخص اهداف توسعه پايدار در 165 کشور جهان
  گزارش سال 2021، شبکه تدابير توسعه پايدار سازمان ملل متحد دربارة شاخص اهداف توسعه پايدار در 165 کشور جهان1400
7
گزارش صندوق صلح آمريکا دربارة شاخص دولت هاي شکننده در 179 کشور جهان
  گزارش صندوق صلح آمريکا دربارة شاخص دولت¬هاي شکننده در 179 کشور جهان1400
8
گزارش مركز ابتکار سنجش حقوق بشر دربارة شاخص کيفيت زندگي در 83 کشور جهان
  گزارش مركز ابتکار سنجش حقوق بشر دربارة شاخص کيفيت زندگي در 83 کشور جهان1400
9
گزارش جهاني موسسه گالوپ درباره وضعيت محيط کار و استرس کارمندان
  گزارش جهاني موسسه گالوپ درباره وضعيت محيط کار و استرس کارمندان1400
10
گزارش موسسه گالوپ درباره شاخص تجربه احساسات مثبت و منفي
  گزارش موسسه گالوپ درباره شاخص تجربه احساسات مثبت و منفي 1400
11
نظرسنجي موسسه يوگاو به سفارش روزنامه اکونوميست از شهروندان آمريکايي درباره خروج نظاميان آمريکايي از افغانستان
  نظرسنجي موسسه يوگاو به سفارش روزنامه اکونوميست از شهروندان آمريکايي درباره خروج نظاميان آمريکايي از افغانستان 1400
12
گزارش سازمان ملل متحد دربارة شاخص اميد به زندگي
  گزارش سازمان ملل متحد دربارة شاخص اميد به زندگي1400
13
نظرسنجي موسسه گالوپ از شهروندان ايراني درباره نحوه عملکرد ابراهيم رئيسي به‌عنوان رئيس‌جمهور ايران
  نظرسنجي موسسه گالوپ از شهروندان ايراني درباره نحوه عملکرد ابراهيم رئيسي به‌عنوان رئيس‌جمهور ايران 1400
14
نظرسنجي موسسه ايپسوس به سفارش (خبرگزاري رويترز) از شهروندان آمريکايي دربارة محبوبيت و تأييد عملکرد بايدن به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريکا
  نظرسنجي موسسه ايپسوس به سفارش (خبرگزاري رويترز) از شهروندان آمريکايي دربارة محبوبيت و تأييد عملکرد بايدن به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريکا 1400
15
نظرسنجي موسسه ايران پل (به سفارش مرکز مطالعات بين‌الملل و امنيتي دانشگاه مريلند) از شهروندان ايران درباره سياست هسته‌اي و برجام، امنيت منطقه‌، وضعيت اقتصادي، سياست داخلي و ساير موضوعات
  نظرسنجي موسسه ايران پل (به سفارش مرکز مطالعات بين‌الملل و امنيتي دانشگاه مريلند) از شهروندان ايران درباره سياست هسته‌اي و برجام، امنيت منطقه‌، وضعيت اقتصادي، سياست داخلي و ساير موضوعات 1400

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.