صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/11/25
 
 
اتمام طرح پژوهشی بازشناسی باز شنا سی وبررسی فرهنگی غذاها وخوراک های سنتی کردستان (مطالعه مورد ی شهرستان مهاباد وحومه )

1397/03/19
طرح پژوهشی باز شناسی وبررسی فرهنگی غذاهای سنتی کردستان توسط پزوهشگر محترم طرح سرکار خانم شهناز ابوبکری به اتمام رسید.

چکیده
از دیدگاه مردم شناسی ، نظام تغذیه انسان در تار وپود فرهنگ جوامع انسانی است واین تنوع وغنای آن در گستره فرهنگ وجوامع بستگی به محیط وشرایط وتغییرات وتحولات زیستی دارد . امروزه جایگاه غذا در زندگی انسان از نیازی فیزیولوژیک فراتر رفته وابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی واقتصادی یافته است. نظام غذایی وتغذیه هر قوم در بر گیرنده مولفه های مهم فرهنگی وارتباطی انسان با محیط است.غذاهای سنتی ایران در خرده فرهنگ های مختلف ومکان های جغرافیایی گوناگون تفاوت هایی از نظر قدمت ، تنوع وترکیبات دارند که آنها را مختص همان منطقه می کند . غذا به شدت انباشته از معانی وخصیصه های متنوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است که می توان با بررسی آنهابه بینش وشناخت بیشتر وعمیق تری از افرادوجوامع رسید. مطالعه حاضر به بازشناسی وبررسی فرهنگی غذاهای سنتی کردستان با مطالعه موردی شهرستان مهاباد وحومه پرداخته است. باتوجه به اهمیت داده های شفاهی در این مطالعه چند روش میدانی ، مصاحبه مردم نگارانه ، اسنادی ومشاهده مشارکتی به کار گرفته شده، فرهنگ غذایی شهرستان مهاباد وحومه، توصیف ورفتارها وآداب ورسوم مربوط به تغذیه در فصل های مختلف سال بررسی ونتایج به صورت درون مایه ها یا مولفه های نظام غذایی استخراج وارائه شده است . به طور مشخص این مطالعه به دنبال توصیف ابعاد فرهنگی ناظر برغذا وتغذیه مانند روابط اجتماعی ، عادات غذایی وجایگاه نمادین غذا در فرهنگ مردم کردوتاثیرات این نظام بر محیط زندگی وپایداری معیشت آنهاست . با توجه به کوچ نشینی بخش عمده مشارکت کنندگان در این مطالعه نیازمند فرایند گردآوری داده ها وشواهد در چندین مرحله وبا لحاظ اسکان فصلی بود.نتایج به دست آمده نشان می دهد که تنوع قابل ملاحظه ای در مولفه های نظام غذایی بومی ، منابع غذایی وآیینهای تغذیه ای عشایر ،روستائیان ومردم کرد منطقه وجود دارد . این شیوه های غذایی در بستری اجتماعی – فرهنگی وبا توجه به مولفه هایی مانند روابط اجتماعی ، خویشاوندی ، جنسیت ، تاریخ وویژگی های زیست محیطی صورت بندی می شود وبه طور بالقوه می تواند منبع مهمی برای توسعه پایدار ودرونزای اجتماع کردها باشد .نظام تغذیه انسانی در تار وپود فرهنگ جوامع انسانی است که موجب تنوع وغنای آن در گستره فرهنگ ها وجوامع شده است. بازشناسی این غذاها در ارائه راهکار برای ارتقای سلامت تغذیه ای جوامع نیزیک پیشنیاز محسوب می شود چرا که این غذاها اغلب سالم واز نظر جوامع مصرف کننده آنها مطبوع ارزیابی شده اند. افزون بر این جایگاه غذاهای سنتی واهمیت¬ با زشناخت آنها در تامین امنیت غذایی خانوار ، به ویژه در گروههای قومی وفرهنگی ، سلامت تغذیه ای مورد توجه واهمیت است.

*کلید واژه ها : نظام غذایی سنتی ومحلی ، فرهنگ غذایی ، مهاباد

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.