صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 
   
شهر :  قم
نام مکان :   • سنگی محمد آباد
نوع مکان : تفریحی
تاريخچه : اﻳﻦ ﻛﺎرواﻧﺴﺮا در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ داد، واﻗﻊ اﺳﺖ. ﻛﺎرواﻧﺴﺮاي ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻨﮕﻲ و ﻫﺸﺖ ﺑﺮج دﻳﺪه ﺑﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ از ﺳﺪه ﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ هجری قمری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و در ساﺧﺖ ﻛﺎرواﻧﺴﺮا از ﻻﺷﻪ ﺳﻨﮓ‌ﻫﺎي ﻛﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺎرواﻧﺴﺮاي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ12610 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﺰرگ‌ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﺷﻜﻮهﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.
آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.