صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 
   
شهر :  قم
نام مکان :   • حمام حاج عسگر خان
نوع مکان : تفریحی
تاريخچه : در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﻗﻢ، در ﺷﻤﺎل راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار، ﺣﻤﺎم ﺣﺎج ﻋﺴﮕﺮ ﺧﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎم و ﭼﺎﻟﻪ ﺣﻮض ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ورودي ﺣﻤﺎم، ﻛﺘﻴﺒﻪ‌اي ﺳﻨﮕﻲ دﻳﺪه میﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻛﺘﻴﺒﻪ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﺎم ﺳﺎل 1216 هجری قمری ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﺑﻪ اواﻳﻞ دوره ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻧﺴﺒﺖ داد. ورود ﺑﻪ ﺣﻤﺎم از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ورودي ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ شکل، ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از ﺳﻄﺢ ﮔﺬر ﺑﺎزار ﻗﺮار دارد، ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از آن وارد اوﻟﻴﻦ ﻓﻀﺎي اصلی حمام می شویم که مربعی به ابعاد 10/11 متر است .
آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.