صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 
   
شهر :  قم
نام مکان :   • تپه صَرم
نوع مکان : باستانی
تاريخچه : ﺗﭙﻪ ﺻﺮم در ﺣﺪود 15 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺎده ﻛﺎﺷﺎن در ﺑﺨﺶ ﻛﻬﻚ، ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ راه روﺳﺘﺎي ﺧﻮرآﺑﺎد و ﺻﺮم ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺗﭙﻪ ﭘﺸﺘﻪ اي ﻃﺒﻴﻌﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل192، عرض 115 و ارﺗﻔﺎع 60/5 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﻘﺮاري ﺷﻤﺸﻴﺮﮔﺎه ﻗﺮار دارد. ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﭙﻪ ﺻﺮم ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ 3500 – 3200 ﺳﺎل از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ‌ﻫﺎي ﻋﺼﺮ آﻫﻦ اﻳﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي است.
آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.