صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 
   
شهر :  قم
نام مکان :   • بازار قم
نوع مکان : تاریخی
تاريخچه : ﺑﺎزار ﻗﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از راﺳﺘﻪ، ﭼﻬﺎر ﺳﻮق، ﺳﺮا و ﺗﻴﻤﭽﻪ، ﺟﺰﻳﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو راﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻨﺒﺪي اﺳﺖ. ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدن ﺑﺎزار از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻮاي ﻛﻮﻳﺮي ﻗﻢ اﺳﺖ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزار ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺧﺸﺖ، آﺟﺮ، ﮔﻞ و ﺳﻨﮓ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه، ﺑﺎزار ﻗﻢ داراي ﺳﺮاﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﺑﺪون ﺳﻘﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺎزار ﻗﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎزار ﻛﻬﻨﻪ در دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ و در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز ﺑﻮد در آن ﺟﺎي گرفت.
آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.