صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 
   
شهر :  قم
نام مکان :   • بازار کهنه
نوع مکان : تاریخی
تاريخچه : در دو ﺳﻮي ﺑﺎزار ﻛﻬﻨﻪ ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻠﻪ"ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن" و ﻣﺤﻠﻪ"لب چال" ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻛﻪ از ﺧﻴﺎبان 45 ﻣﺘﺮي ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﻬﻨﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎزار داراي ﻳﻚ ﺳﺮاي ﺑﺪون ﻧﺎم و ﺳﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرواﻧﺴﺮاي ﻣﻼ ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎزار ﻛﻬﻨﻪ، ﻣﻴﺪاﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻣﻴﺪان ﻛﻬﻨﻪ" ﻣﻌﺮوف و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﺗﺎ دور آن را ﻣﻐﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در میدان کهنه مسجدی هم به همین نام وجود دارد که برجی تاریخی دارد.
آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.