صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 
   
شهر :  قم
نام مکان :   • بازار نو
نوع مکان : تاریخی
تاريخچه : این بازار سر پوشیده شامل بازار مسگر ها، کفاش ها، راسته بازار و بازارچه حسین آباد است . در اواسط این بازارچه میدانگاهی بدون سقف وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺮه ﺑﺎر اﺳﺖ . ﻃﻮل راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار ﺣﺪود ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺳﻘﻒ راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻢ ﻃﺎق و 78 ﻃﺎق ﮔﻨﺒﺪي و ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ردﻳﻒ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . اﺑﺘﺪاي ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ بازار به هنگام پیوستن به راسته بازار نیز طاق بندی شده است.
آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.