صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 
   
شهر :  قم
نام مکان :   • تیمچه بزرگ
نوع مکان : تاریخی
تاريخچه : ﺗﻴﻤﭽﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﻗﻢ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار ﻧﻮ، ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺗﻴﻤﭽﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺎ از آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎري دوران اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮي، اﺳﺘﺎد" ﺣﺴﻦ ﻗﻤﻲ" ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ " ﻣﻌﻤﺎرﺑﺎﺷﻲ" در ﺳﺎل 1301 هجری قمری ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺗﻴﻤﭽﻪ ﺑﺰرگ ﻗﻢ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ 12 غرفه دارای ارسی‌های زیباست. اﻳﻦ ﺑﻨﺎ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ، ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎري و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت، ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.

آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.