صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/27
 
عنوان : بررسی نقش رسانه های ارتباط جمعی (رادیو ،تلویزیون)بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان
نویسنده : منصوره ادهمی
کلیدواژه : رسانه های جمعی ، مشارکت سیاسی ، اعتمادسیاسی ، کارآیی سیاسی ، تلویزیون و رادیو
توضیحات :
 در پژوهش حاضربه بررسی نقش رسانه های جمعی (تلویزیون و رادیو )بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان پرداخته شده است. روش پژوهش، توصيفي و از شاخه پيمايشي مي باشد. جامعه آماري این پژوهش ، كليه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان می باشدکه به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و تصادفی ساده تعداد384نفر به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید از انجا که هدف این پژوهش بررسی تاثیر رسانه های جمعی (تلویزیون و رادیو )بر مشارکت سیاسی دانشجویان می باشد، این تاثیر گذاری به کمک پنج مولفه؛ مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی ،نگرش به مشارکت سیاسی، اعتمادسیاسی ومیزان کارآیی سیاسی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت وجهت استنباط (رد یا اثبات )فرضیه ها متناسب با سطح سنجش داده‌ها و مفروضات آماری از آزمونهای کندال بی وکندال سی، اسپیرمن وآزمون T استفاده شده است نتایج تحقیق بیانگر این است رابطه استفاده از رسانه جمعی بامشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی ، اعتمادسیاسی ومیزان کارآیی سیاسی معنادار می باشد امابین استفاد از رسانه جمعی ونگرش به مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد
دریافت فایل
 

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.