صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1398/09/03
 
تاسيس واحد تحقيقات

واحد مطالعات تحقيقات وسنجش برنا مه اي مركز يزد در اوايل تير ما ه 1377 از واحد بر نا مه ريزي اين مر كز منفك و با يك نفر نيرو كار خود را آغاز كرد . در ماههاي اوليه عمده فعاليت واحد در بخش سنجش بر نا مه اي متمركز شده بود كه اين خود به دو دليل بود :
1- فشرده بودن كار هاي نظر سنجي كه علاوه بر گرد آوري ، سنجش و تجزيه و تحليل نظر مخاطبان ، تا بعي از تحولات دروني كشور مي باشد . در سال 77 ما با دو موضوع محاكمه شهر دار تهران و انتخابات خبر گان مواجه بود يم لذا نيروي انساني ،زمان و هزينه نسبتا زيادي را سازمان وبه تبع آن مركز يزد در اين را مصروف داشت.

2-كمبود شديد نيروي انساني كه تلاش در حوزه هاي ديگر را براي واحد تحقيقات ما نع مي شد تا اين كه در آذر ماه 77 يك نفر ليسانس به اين واحد اضا فه و به موازات اضا فه شدن نيرو ، اين واحد توانست در زمينه هاي ديگر نيز فعال شود


زمينه هاي فعاليت واحد تحقيقات

1-شوراي محتوايي مركز،واحد تحقيقات در اين راستا تلاش نموده تا با گرد آوري تحقيقات استاني ، ارتباط منطقي و معقولانه با حوزه و دانشگاه ، تشكيل شوراي علمي پژوهشي ، شركت در جلسا ت شوراي محتوايي مركز ، لحاظ نمودن سياست گذاري سازماني در تحقيقات بر نا مه اي ، شناسايي پژوهشگران استان زمينه هاي كار فرهنگي در استان از لحاظ محتوايي به بر نا مه ها كيفيت عمق و غنا ببخشد .
2- شوراي جوانان مركز، نحوه ارتباط واحد تحقيقات با اين شورا به صورت شركت در جلسات شوراي جوان مركز،بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل جوانان،ارائه راهكارها،شركت درهمايش هاي جوان در تهران،مطالعه متون مربوط به جوانان كه يا از تهران ارسال مي شود و يا از طرف مديريت مركز و يا از دبير شوراي جوان مر كز ارجاع داده مي شود و ارائه مطالب مفيد جهت بحث كارشناسان، صاحبنظران و دست اندركاران استاني مسائل جوانان به برنامه سازان راديو و تلويزيون.
3 - شوراي علمي پژوهشي ، تشكيل و شركت در اين شورا از وظايف كاري واحد تحقيقات است . كما اين كه در دو زمينه قبلي به اضافه شركت در جلسه شوراي طرح و بر نا مه جزو و ظايف مدير و بعضا كار كنان واحد است . اين شورا در سال جاري دو بارتشكيل شده است باراول در داخل مركز با حضور چند تن ازاساتيد دانشگاه و باردوم درمحل دانشگاه يزد با شركت مديركل ، مديران توليد صدا وسيما ،يك نفر تهيه كننده راديو، مدير تحقيقا ت، رئيس و معاونان دانشگاه . در اين شورا مسائل زيادي مطرح مي شودازتهيه محتواي بر نا مه ها گرفته تا پشتيباني علمي دانشگاه وحوزه ازصدا و سيما و نهايتا مكانيزم ارتباطي دو نهاد صدا و سيما ودانشگاه يا صدا و سيما و حوزه علميه.

به طوركلي اگر بخواهيم حوزه كاري واحد تحقيقات را تقسيم بندي كنيم اين واحد درسه زمينه فعاليت دارد . آنچنان كه عنوان واحد نيز گوياي همين واقعيت است .
الف:درزمينه مطالعات واحد تحقيقات عمدتا متوني را مطالعه مي كند كه بتواند در راستاي بر نا مه سازي و پشتيباني تو ليد آنها را در اختيار همكاران تو ليدي قرار دهد . در اين خصوص سعي ما بر اين است كه با در نظر گرفتن اولويت هاي استاني و فرهنگ بومي مطالبي را در اختيار بر نا مه سازان قرار دهيم كه متناسب با واقعيت موجود باشد طبيعي است ملا حظات ملي و سازماني نيز در اين زمينه مد نظر است.
ب: در خصوص تحقيقات ، در اين زمينه دا منه كاري نسبتا گسترده تراست . منظورما ازتحقيقات آنگونه كه در شرح وظايف سازماني هم هست تحقيقات بر نا مه اي است يعني تحقيقاتي كه بتوان از آنها در كاربرنامه سازي توليد استفاده كرد . روش انجام تحقيق يا فراهم نمودن تحقيق به چند طريق است:
1- روش مصاحبه اي
2- روش نظر سنجي
3- گرد آوري تحقيقات انجام شده و يا نمايه آنها در سطح استان
به لحاظ حوزه كاري واحد تحقيقات و نوع آموزشها و تفكر نيروهاي واحد تحقيقات ،اين واحد عمدتا تامين كننده نيازهاي برنامه هاي توليد راديو و مستند هاي تلويزيوني است


فعاليت هاي واحد تحقيقات و سنجش بر نا مه اي مركز يزد در سال 78تا شهريور 80
مهمترين فعاليت هاي اين واحدازسال78 تا شهريو87را مي توان به چند دسته اصلي تقسيم بندي كرد :
اجراي تحقيقات پيمايشي
نظر سنجي از برنامه هاي صدا وسيما وخبر
اجراي تحقيقات برنامه اي
اجراي طرحهاي اسنادي
گرد آوري اطلاعات

اين واحد درجشنواره نهم مراكز (1380- اروميه ) نقش فعالي داشت . در اين جشنواره پنج عنوان تحقيق در قالبهاي مختلف ارائه شد.درقالب تحقيقات كاربردي: وقف در يزد ، راهبردي : آيا قرن بيست و يكم قرن معنويت خواهد بود ؟ پيمايشي: نظر سنجي از مرد م شهر يزد در باره بر نا مه مجله شبانه تحقيقات ويژه: درموضوع امام علي(ع) به مناسبت سال امام علي (ع) تحقيقي تحت عنوان امام علي(ع) در فرهنگ مردم يزد و در موضوع ويژه زنان : بررسي وضعيت ازدواج و طلاق زنان در استان يزد ارائه شد .
از پنج تحقيق فوق دو تحقيق امام علي (ع)در فرهنگ مردم يزد و نظرسنجي از مردم در باره بر نا مه مجله شبانه به بخش مسابقه راه يافت . در پايان تحقيق امام علي (ع)در فرهنگ مردم يزد به عنوان تحقيق بر تر شناخته و توانست جايزه ويژه تحقيق سال امام علي (ع) را به خود اختصاص دهد . بعلاوه واحد تحقيقات مركز يزد از طرف جشنواره نهم رتبه دوم مراكز را كسب نمود.


جشنواره داخلي
علاوه بر جشنواره مراكز،دربهمن ما ه 1379 در مركز يزد جشنواره داخلي برگزار گرديد در اين جشنواره واحد تحقيقات بيش از17 اثر ارائه داد ازميان آثار فوق سه اثر 1- وقف در يزد 2- نظر سنجي از مردم در باره بر نا مه مجله شبانه و همچنين تحقيق آيا قرن بيست و يكم قرن معنويت خواهد بود ؟ توانستند به عنوان آثار برتر معرفي و جايزه ويژه اين جشنواره را به خود اختصاص دهند.

فعاليت هاي واحد تحقيقات و سنجش برنامه اي مركز يزد از شهريور 80 تا اسفند ماه 80

عمده ترين فعاليت اين واحد را مي توان انجام تحقيقات كار بردي و منطقه اي دانست كه مي توانند به عنوان منابعي جهت ساخت برنا مه هاي بومي به حساب آيند.
عناوين تحقيقات كار بردي انجام شده در شش ماهه دوم سال 80 عبارتند از:
بررسي وضعيت صنايع دستي استان يزد
نقش صادرات استان يزد در اقتدار ملي
بررسي پاره اي از زمينه هاي اشتغال در استان يزد
امام حسين(ع) در فر هنگ مردم يزد
گرد آوري مشخصات پژوهشهاي موجود در واحد تحقيقات و سنجش بر نا مه اي
شناسنا مه انديشمندان ، فرهنگيان و.... استان يزد
ساكنان كهن يزد
تعدادي از تحقيقات فوق تا كنون به عنوان منابعي جهت ساخت بر نا مه ها مورد استفاده واقع شده كه مي توان به پژوهشهاي بررسي وضعيت صنا يع دستي استان يزد – امام حسين (ع) در فرهنگ مردم يزد و بررسي پاره اي از زمينه هاي اشتغال در استان يزد اشاره كرد .
بخش ديگري از تحقيقات اين واحد تحقيقات پيمايشي هستند در اين زمينه در شش ماهه دوم سال 1380 تعداد38 طرح پيمايشي اجرا شده بر خي از اين طر حها در شهر يزد و تعدادي نيز خارج از يزد و يا روستا هاي استان انجام شده است .
عناوين طرحهاي انجام شده به شرح ذيل مي باشد :
1. طرح پيام گيران سيما 3 مورد
2. نظرسنجي ازمردم درباره مجموعه تلويزيوني زير آسمان شهر
3. نظرسنجي ازمردم درباره استفاده ازرسانه ها
4. پيا مد هاي حادثه حمله به آمريكا
5. طرح تعيين وضعيت برنا مه هاي محلي سيما 2 مورد
6. تعيين وضعيت برنا مه هاي محلي صدا در شهر يزد 2 مورد
7. تعييين وضعيت بر نا مه هاي محلي صدا در شهر بافق 2 مورد
8. تعيين وضعيت برنا مه هاي محلي صدا در شهر ارد كان 2 مورد
9. طرح پيامگيران كودك و نو جوان 2 مورد
10. نظر سنجي از مردم در باره بر نا مه هاي شبكه چهار 2 مورد
11. طرح پيامگيران خبر 2 مورد
12. نظرسنجي از مردم در باره برنا مه هاي روان شناسي و مشاوره اي
13. نظر سنجي از مردم در خصوص سريال همدو ماد
14. نظر سنجي از مردم در خصوص اقتدار ملي
15. نظر سنجي از مردم در باره بر نا مه ها ي شبكه 2 سيما
16. نظر سنجي از مردم در باره بر نا مه هاي شبكه يك سيما 1 مورد
17. نياز سنجي از مردم در باره بر نا مه هاي صدا
18. نظر سنجي از مردم در باره بر نا مه صبح به خير ايران
19. نظر سنجي از مردم در باره بر نا مه هاي اقتصادي صدا و سيما
20. نظر سنجي از مردم در مورد مهمترين مشكلات جا معه
21. نياز سنجي در باره بر نا مه هاي سيما
22. نظر سنجي ازروستائيان در مورد بر نا مه هاي شبكه استاني صدا
23. پيامگيران صدا
24. طرح تهديد هاي اخير آمريكا عليه ايران
علا و ه بر تحقيقات فوق تحقيق ديگري تحت عنوان سنجش نگرش مردم شهرهاي يزد و اردكان در خصوص سريال همدو ماد توسط اين واحد انجام گرفته است در اين پژوهش تمامي جوانب و زواياي سريال همدوماد از نظر مردم شهرهاي يزد و اردكان مورد بررسي قرار گرفته است .
از ديگر فعاليت هاي اين واحد در شش ما هه دوم سال 80 شركت در سومين جشنواره تو ليدات داخلي صدا و سيماي مر كز يزد بوده است . واحد تحقيقات اين مركز با 17 اثر تحقيقي در قالب هاي متفاوت در جشنواره مذ كور شر كت كرد كه پس از بررسي و ارزيابي آثار سه اثر به عنوان اثر برتر شناخته شد ند و جوايزي را به خود اختصاص دادند .

عناوين آثار بر گزيده عبارتند از :
1. امام حسين (ع) در فرهنگ مردم يزد
2. سنجش نگرش مردم شهر هاي يزد و اردكان در خصوص سريال همدو ماد
3. نماز از منظر قران و امام علي (ع)
در ارتباط با ارسال آثار تحقيقاتي براي جشنواره دهم مراكز صدا و سيماي استانها اين واحد پنج اثر تحقيقي در قالبهاي متفاوت به دبير خا نه جشنواره ارسال نموده است عناوين تحقيقات ارسال شده عبارتند از :
1. بررسي صنايع دستي استان يزد (راهبردي)
2. نماز از منظر قرآن و امام علي (ع)(تحقيق ويژه)
3. نقش صادرات استان يزد در اقتدار ملي (ويژه)
4. امام حسين (ع)در فرهنگ مردم يزد (كاربردي)
5. سنجش نگرش مردم شهر هاي يزد و اردكان در خصوص سريال همدوماد (پيمايشي)

در سال 80 تا كنون نيز فعاليت واحد تحقيقات گسترده تر شده است . بيشتر برنامه هاي توليدي با تحقيق انجام مي شود گرد آوري اطلاعات براي اكثر برنامه هاي توليدي كه بايد با سرعت عمل بيشتر باشد انجام ميشود مثل برنامه هاي شبانه در سال 85 اثر بازارهاي يزد در جشنواره پانزدهم رتبه گرفت ودر سال 86اثر قناعت در يزد واصل 44 قانون اساسي حائز رتبه گرديد .

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.