امضای تفاهم نامه پژوهشی صدا وسیمای مرکز ودانشگاه آزاد اسلامی ایلام

1395/12/01

تفاهم نامه همکاری بین صدا وسیمای مرکز ایلام ودانشگاه آزاد اسلامی به امضای دو طرف رسید. دراین تفاهم نامه مقرر شده است دانشگاه آزاد اسلامی ایلام به منظور غنی تر نمودن برنامه های مرکز کارشناسان خود را به صدا وسیمای مرکز ایلام معرفی نماید ودر برنامه های کارشناسی از آنان استفاده شود. دربند دیگر تبادل فکری بین طرفین، ارائه موضوعات پژوهشی از سوی دانشگاه وانجام آنها از سوی پژوهشگران آن مرکز ، مشاوره های پژوهشی و... از موارد تفاهم نامه مذکور است.
واحد پژوهش وسنجش افکارکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.