معیار صحیح ارزیابی فعالیت های پژوهشی، تولید فن آوری و تجاری سازی است

1397/08/20

با توجه به ضرورت کاربردی کردن فعالیت های پژوهشی لازم است تا با سرعت هر چه بیشتر به سمت تجاری سازی، تولید فن آوری، اختراع و ابتکار حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام این مطلب گفت: رسالت مراکز علمی صرفاً به درنوردیدن مرزهای دانش و تولید معلومات نظری خلاصه نمی شود و لازم است تا با حرکت به سمت تجاری سازی، اعتبارات پژوهشی برای رفع مشکلات واقعی حوزه بهداشت و درمان هزینه شود.
دکتر سید محمد هاشمی شهری با اشاره به اجرای طرح تحول در حوزه آموزش پزشکی گفت: شناسایی و حمایت از اعضاء هیئت علمی فعال، نوآور و صاحب سبک که براساس نیازهای واقعی حوزه بهداشت و درمان در برنامه های آموزشی و پژوهشی مشارکت دارند کمک شایان توجهی به جریان سازی در تولید فن آوری و ایجاد تحول مثبت در آموزش علوم پزشکی خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در جلسه برنامه ریزی هفته پژوهش اعضاء هیئت علمی و جامعه پژوهشی را ستون فقرات توسعه نظام سلامت عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های فراوان دانشگاه های علوم پزشکی، واقع بینی، مسئولیت پذیری و مداخله موثر اعضاء هیئت علمی در فعالیت های اجتماعی و توسعه نظام سلامت جزو مهمترین انتظارتی است که وجود دارد.
معاون تحقیقات و فن آوری اطلاعات دانشگاه نیز در این جلسه به بیان برخی از معیارهای مورد نظر جهت انتخاب محققین برگزیده دانشگاه پرداخت و گفت: میزان همکاری های بین المللی و جذب اعتبارات خارج دانشگاهی در قالب گرنت های تحقیقاتی از معیارهای انتخاب محققین برگزیده است.
دکتر نورمحمد بخشانی با اشاره به اصلاح آئین نامه انتخاب محققین برگزیده گفت: این معیارها با استفاده از تجارب قبلی و با نظرات تخصصی همکاران به صورت مستمر مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرد.
رئیس مرکز رشد فن آوری دانشگاه نیز در این جلسه نوآوری در حوزه پژوهش و انطباق این فعالیت ها با نیازهای واقعی جامعه را از جمله خصوصیات دانشگاه های نسل سوم برشمرد.
دکتر حبیب غزنوی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع مرکز رشد فن آوری دانشگاه به دنبال ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت فن آورانه و تجاری سازی برای همه صاحبنظران دانشگاهی و غیر دانشگاهی است و احداث و راه اندازی پارک علم و فن آوری در صدر برنامه های آتی این مرکز و دانشگاه قرار دارد.
روابط عمومی پزشکی زاهدانکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.