مستند دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

1397/11/18

عنوان مستندی 30دقیقه ای با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی است که دردوقسمت درسیمای شبکه استانی هامون تهیه وتولید شده است این مستند عملکرد چهل سال انقلاب در دانشگاه علوم پزشکی رانشان می دهد .تهیه کنندگی این برنامه را سیدمهدی هاشمی برعهده داردکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.