یك طرح پژوهشی تحلیل محتوا در جلسه علمی پژوهشی صدا و سیمای مركز آغ به تصویب رسید

1386/09/02

تاريخ خبر : 24/07/86 »»»» طرح پژوهشي «تحليل محتواي بخش خبري 20:45 شبكه استاني سيماي مركز آذربايجان غربي» در جلسه روز سه شنبه شوراي علمي پژوهشي صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي مورد بررسي قرار گرفته و پس از تبادل نظر و دفاع پيشنهاد دهنده طرح از آن به تصويب اعضا رسيد. در اين جلسه اعضا نظرات خود را پيرامون طرح ابراز داشته و ايراداتي را مطرح كردند كه مجري طرح به برخي از آنها پاسخ داد و برخي از موارد جزئي را نيز در همان جلسه اصلاح نمود و پس از جمع بندي مطالب مطرح شده مقرر شد كه اجراي اين طرح پژوهشي در اسرع وقت آغاز گردد. گفتني است كه محمود كريمي ، از پژوهشگران مركز، پيشنهاد دهنده و مجري اين طرح پژوهشي است.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.