اتاق فکر « ویژه برنامه حباب » برگزار گردید.

1394/05/21
اتاق فکر ویژه برنامه حباب با حضور تعدادی از اساتید و کارشناسان استانی دوشنبه 19/5/94 در صدا و سیمای استان برگزار گردید.

ویژه برنامه «حباب» با رویکرد آگاهی بخشی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در قالب مستند گزارشی در سیمای استانی تولید می شود،به این منظور و جهت اثرگذاری بیشتر برنامه ،جلسه اتاق فکر با حضور صاحبنظران برگزار گردید تا نکات و پیشنهادات محتوایی بیان شود.
حضور خانواده های گرفتار اعتیاد در برنامه،نمایش زندگی اسف بار فردمعتاد، تمرکز بر پیامدهای فردی و اجتماعی اعتیاد،خانواده درمانی و ... از نکات مطرح شده در این هم اندیشی بودکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.