اجرای طرح پژوهشی وضعیت استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی در اراک

1397/03/02


    
اجراي طرح پژوهشي وضعيت استفاده و آثار اجتماعي، فرهنگي و آموزشي شبكه ¬هاي اجتماعي بر دانش ¬آموزان دبيرستاني شهر اراك

در این پژوهش مواردي همچون نوع كاربري مورد استفاده دانش¬آموزان از شبكه¬هاي اجتماعي، ميزان استفاده دانش¬آموزان از شبكه هاي اجتماعي نوع برخورد دانش¬آموزان در مواجهه با خطر و آسيب¬هاي شبكه¬هاي اجتماعي، درك مخاطراتي دانش¬آموزان در برابر آسيب¬هاي شبكه¬هاي اجتماعي، تاثير استفاده دانش¬آموزان از شبكه هاي مجازي بر اعتماد بين گروهي، اعتماد نهادي، مشاركت اجتماعي، روابط اجتماعي، نظام ارزشي و بينشي دانش آموزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این پژوهش با توجه به فراخوان نيازهاي پژوهشي، سازمان آموزش و پرورش استان اجرا می شود

سایت جهاد دانشگاهی استان مرکزیکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.