شهر :  اهواز
نام مکان :   اهواز
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : «اهواز» محرف کلمه «اواز» و «اواجا» نیز هست که در کتیبه داریوش در بیستون آورده شده و این نام در کتیبه نقش رستم «خواجا» یا «خوجا» حک شده که هزارسال پیش، مرکز حکومت‌نشین استان خوزستان بوده است.
همچنین باید گفت اهواز شهری است که در زمان اردشیر بابکان بنا نهاده شده است. در زمان ساسانیان «هومشیر» یا «هرمز اردشیر» بوده و «خوجستان و اجار» یا «هوجستان و اجاره» معنی «خوزستان بازار» را می‌رساند که تا دهه‌های اخیر و هم اکنون عرب زبانان اهواز را «سوق الاهواز» می‌خوانند.
اهواز یا هرمز اردشیر، ترکیبی از نام پروردگار و پادشاه است که در دو بخش ساخته شده بود: در بخشی از آن بزرگان و اشراف سکونت داشته‌اند و بخش دیگر آن، شهربازاریان بوده است. به هنگام آمدن تازیان به خوزستان شهر بزرگان به دست آنان ویران شد اما شهر بازاریان «سوق الاهواز» برجای ماند. اهواز واژه‌ای پارسی و شهر پارسی است «ابومنصور جوالیقی» در قرن پنجم هجری می‌نویسد: «الاهواز اسم مدینه من مدن فارسی اعجمیه معربه و قد تکلمت بها العرب» اهواز شهری است از شهرهای پارس، نام آن پارس معرب شده، اعراب انشای آن را از پارسیان پذیرفته‌اند.
عده‌ای دیگر اهواز و خوزستان را با نام «اوکسین» در زمان عیلامیان مطابق می‌دانند که تغییریافته واژگان «اوکس» «اوکز» «هوکز» «حوز» و «خوز» است.
وجود مراکز علمی و فرهنگی همچون دانشگاه جندی شاپور در این استان دال بر اهمیت و رونق این خطه ارزشمند می‌باشد که استادان بزرگ دانش پزشکی را از یونان، مصر، هند و روم گردهم آورده بوده است. پزشکان برجسته و نام‌آوری که به مداوای بیماران و تدریس دانشجویان رشته پزشکی در این دانشگاه مشغول بوده‌اند.
این دانشگاه طب که به دستور شاپور اول (241-271م) بنیان نهاده شد، توسط شاپور دوم (ذوالاکتاف) مرمت و بازسازی گشت و در زمان انوشیروان تکمیل و توسعه یافت.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.