شهر :  شاهين دژ
نام مکان :   حمام قپان
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : اين بنا در مركز شهر شاهين دژ در قسمت بافت قديمي شهر و در راسته قپان قرار دارد و قدمت آن به اواخر دوره قاجاريه مي رسد ، پوشش فضاهاي اين بنا اكثراً بصورت چهار ترك و با استفاده از آجرهاي 25 * 25 سانتي متر اجرا شده است كه مانند ديگر حمامهاي ايران فضاهاي دهليز ورودي ، سربينه ، گرمخانه و خزينه دارد . اين بنا يك گرمابه عمومي بوده است كه در حال حاضر به دليل تخريب مورد استقاده قرار نمي گيرد . در اين بنا دخل و تصرف خاصي صورت نگرفته است و فقط بدليل عدم تعيين حريم ، ساختمانهاي نوسازي در اطراف بنا ساخته شده است كه مسلماً به حريم بنا آسيب مي رساند .
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.