شهر :  خوي
نام مکان :   دروازه سنگي
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : دروازه سنگي خوي از نمونه هاي باقي مانده دروازه حصار تدافعي در جنوب شرقي شهر خوي مي باشد كه جهت حفاظت شهر از تهاجم دشمن و كنترل عبور و مرور ساخته شده است . به علت گسترش شهر اين بناي تاريخي در بافت جديد شهر قرار گرفته و قسمت شمالي آن متصل به بازار قديمي خوي قرار دارد .
بعضي از مورخين اين اثر را بدوره ايلخانيان نسبت مي دهند و امكان دارد در زمان عمران و آباداني خوي توسط ايلخانيان ، اين دروازه نيز ساخته شده باشد . ولي منابع ديگري دروازه را مربوط به دوره قاجار مي‌دانند ، انتساب دوم با توجه به سبك معماري و مقايسه با آثار باقي مانده قاجاريه در تبريز و خود شهر خوي معقول بنظر مي‌رسد . و از طرفي نيز با توجه به سردر باقي مانده اين بنا مربوط به دوره ايلخاني دانسته مي شود .
اين بنا از حيث جنس ساختمان با دو نوع مصالح مقاومت ساخته شده است . ضلع شمالي آن كه در امتداد بازار قديمي خوي قرار دارد با آجر ساخته شده ولي سمت جنوبي بنا از سنگهاي تراش خاكستري و سياه مي باشد كه بصورت تركيبات موزون و هماهنگ نماسازي شده است . اين بنا در حال حاضر مورد استفاده قرار نمي گيرد و تنها بعنوان يك اثر تاريخي مورد بازديد مي باشد .
تزئينات دروازه ساده مي باشد بطوريكه در زير قوس سنگي قسمت جنوبي در طرفين بازار نقش دو شير بصورت بي تحرك و ساده حجاري شده است .
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.