شهر :  قم
نام مکان :   • ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭘﻠﻨﮓ دره
نوع مکان : تفریحی
تاريخچه : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭘﻠﻨﮓ دره ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ معادل 31 هزار و 735 ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﭘﻨﺠﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎل1375 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع و در ﺳﺎل 1388 در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. این منطقه به علت وجود پلنگ و زیستگاه‌های جانوری و گیاهی در آن از دیرباز به این نام شهرت یافته است. این منطقه با برخورداری از زیستگاه‌های مناسب گیاهی و جانوری از جمله مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده در کویر مرکزی ایران به شمار می‌آید.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.