نام و شهرت : جواد محمدی خمک نویسنده ومحقق
تحصيلات :   لیسانس
کتب :
تحقيقات : از جملۀ آثار: 1 - ماتیکان سیستان ( سیستان شناسی ) چاپ واژیران مشهد ، سال 1378 – 524 صفحه. 2 – واژه نامۀ سکزی ( فرهنگ لغات سیستانی ) ، سروش ، تهران ، سال 1379 ، 519 صفحه . 3 – واژه نامۀ سکزی( فرهنگ لغات سیستانی)، چاپ دوم، ویراست نخست.550صفحه.سروش.تهران.1390. 4 - ویرایش «مروری برتاریخ زمان» اثر استفان هاوکینگز، ترجمۀ مهندس رضاتفقّدی.دانشوران توس 1385. 5 - ویرایش «نقش آموزشی کتابداران دانشگاهی برای آینده» اثر الیس هریس بار. مترجم فریدۀ رفیعی مقدّم. دبیزش1385. 6 – «سیستان ورویداد نوزدۀ بهمن 1330». ناشر مؤلّف. انتشارات رشد.چاپ نخست1392. صفحه712. 7 - نشر مقالات در «آینده» و«دستاورد»(گاهنامۀ انجمن فارغ التّحصیلان دانشگاه مشهد).
زمينه فعاليت : فرهنگ سیستان
سوابق کاري : تولّد : 1324 ( در شناسنامه 1325 )
محل تولّد : شهر زابل
تحصیلات : فارغ التّحصیل سال تحصیلی 1348 – 1349 دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع لیسا نس در رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی.
اشتغال : تهیّه کنندۀ بازنشستۀ صدا وسیما
ایمیل توضیحات دسته: نام آوران سیستان
زابل
بازنشسته صدا وسیما
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.