صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1398/11/03
•  سردار حسین همدانی ابو وهب
•  ربیع مشفق همدانی مشفق
•  میرزاحسن خان مخبرفرهمند همدانی میرزاحسن خان مخبرحضورهمدانی
•  حاج محمد جعفر مجذوب همدانی کبودرآهنگی مجذوب همدانی كبودرآهنگي
•  حاج میرزامحمدحسین مجتهدطبیب همدانی مجتهدطبیب
•  میرزاحسین خان مدنی مترجم نظام همدانی مترجم نظام
•  يدالله مايل تويسركاني مایل
•  مرتضی کیوان همدانی كيوان
•  حاج میرزاعلی نقی ، جنت علی شاه، کوثر همدانی کوثر همدانی
•  حاج ملامحمدرضا،کوثرعلی شاه همدانی حاج ملامحمدرضا
•  کارو دردریان همدانی کاروهمدانی
•  میرزاصادق عبقری کاتب همدانی
•  محمدعلی کاتب همدانی
•  مهدی قلی کاتب همدانی مهدی قلی کاتب
•  حسین کاتب همدانی معروف به قاضی همدانی
•  سیدعبدالمجیدگروسی کاتب همدانی سیدعبدالمجیدگروسی
•  سیدرضاکاتب همدانی سیدرضاکاتب
•  اسمعیل کاتب همدانی
•  قاسم کاتب همدانی
•  محمدامین کاتب همدانی
•  محمدجعفرمجذوب علی شاه کاتب همدانی
•  محمدرضاکاتب همدانی
•  اسدالله کاتب همدانی
•  محمدغنی کاتب همدانی
•  عبدالحسین کابلی نهاوندی کابلی
•  قاضی ابوالحسن عبدالجبارمعتزلی اسدآبادی قاضي عبدالجبار
•  میرزاظهیر سیدابراهیم قاضی زاده همدانی قاضي زاده
•  ابوالفضل علی فلکی همدانی فلکی
•  ابوبکراحمدفلکی همدانی فلکی
•  میرزاآقاخان فریورتهرانی همدانی فریارتهرانی
•  فریدالدوله گلگون همدانی فریدالدوله گلگون
•  میرزامحمدفاضل خان بایندری گروسی راوی همدانی فاضل
•  سيدفاضل دزفولی همداني فاضل
•  علی اکبرصدرالاسلام همدانی علي اكبر
•  علی همداني.پسر نصرالله همداني علي
•  بدیع الزمان احمدهمدانی بدیع الزمان علامه همدانی
•  محمد رضا میرزاده عشقی همدانی میرزاده عشقی همدانی
•  آخوند ملا عبداللّه بروجردي همدانی بروجردي همدانی
•  ظهیرالدین ابوشجاع محمد بن ‌حسين‌ بن محمد ابراهيم رودرآوري همداني ابوشجاع رودرآوري همدانی
•  باباطاهر همداني باباطاهر همداني
•  هلاکی
•  میرزااسماعیل خان هرمزیاریزدانی تویسرکانی هرمزیاریزدانی
•  جان هاکس امریکایی همدانی هاکسhawak
•  یزدگردیکم ساسانی یزدگرد
•  علی نهاوندي علی نهاوندي
•  ابوالفضل علی فلكي همدانی ابوالفضل علی فلكي همدانی
•  علی اصغرشمیم همدانی علی اصغرشمیم همدانی
•  شیخ ابوالحسن عبدالهادی شلیله همدانی شیخ ابوالحسن عبدالهادی شلیله همدانی
•  شیخ الاسلام محمودشرف درگزینی همدانی شیخ الاسلام محمودشرف درگزینی همدانی
•  حجت الاسلام ميرزاعلي اصغر ذكاوتي قراگوزلوزمزم همدانی زمزم همداني
•  ميرزا محمدباقررضوی همدانی ميرزا محمدباقررضوی همدانی
•  دکترمیرزاعلی خان رئیس الاطباءهمدانی دکترمیرزاعلی خان رئیس الاطباءهمدانی
•  آقاسیدحسین درودآبادی همدانی آقاسیدحسین درودآبادی همدانی
•  دکترمهدی درخشان همدانی درخشان همدانی
•  صدرالاسلام ابوالمکارم علی اکبردبیرهمدانی ابوالمکارم علی اکبردبیرهمدانی
•  سيدكاظم حسيني همدانی متخلص به داور و معروف به داور همداني
•  علی رضامددی خوش نویس همدانی علی رضامددی خوش نویس همدانی
•  احمدچهاردولی خوش نویس همدانی احمدچهاردولی خوش نویس
•  علیرضاچهاردولی خوش نویس همدانی علیرضاچهاردولی خوش نویس همدانی
•  منیژه احمدیان خوش نویس همدانی منیژه احمدیان خوش نویس همدانی
•  دکترمهدی بیانی خوش نویس همدانی بیانی خوش نویس
•  حسن دانشفرخوش نویس همدانی دانشفرخوش نویس
•  غلامحسین همایونی خوش نویس همدانی همایونی خوش نویس
•  میرزاغلامحسین اسلامبولچی خوش نویس همدانی اسلامبولچی خوش نویس
•  حبیب الله خوش نویس همدانی معروف به میرزاحبیب شکسته نویس
•  سیدحسین صاحب جمعی به نایب خاکی خوش نویس همدانی
•  آیت الله شهیدمحمدعلی حیدری نهاوندی همدانی
•  صفی الملک ابوالعلامحمدحسوله همدانی حسوله همدانی
•  ملاجعفرقمی مشهوربه حیران همدانی
•  آیت الله شهیدمحمدعلی حیدری نهاوندی همدانی آیت الله شهیدمحمدعلی حیدری نهاوندی همدانی
•  سیدحسین حسینی نجفی همدانی سیدحسین حسینی نجفی همدانی
•  سیدعلی حسینی نجفی همدانی سیدعلی حسینی نجفی همدانی
•  سیدابوطالب حسینی نجفی همدانی سیدابوطالب حسینی نجفی همدانی
•  حسین قلی شوندی درجزینی همدانی حسین قلی شوندی درجزینی همدانی
•  حسین علی ملايري همدانی حسین علی ملايري همدانی
•  سيدحسين دهدشتی همدانی سيدحسين دهدشتی همدانی
•  اوحدالدین ابوطاهرحسن حسوله همدانی اوحدالدین ابوطاهرحسن حسوله همدانی
•  صفی الملک ابوالعلامحمدحسوله همدانی صفی الملک ابوالعلامحمدحسوله همدانی
•  آقاابراهیم یا محمدتقی حسرت همدانی آقاابراهیم یا محمدتقی حسرت همدانی
•  ابراهیم حامدی همدانی ابراهیم حامدی همدانی
•  ابی الحسن ابن عبدالله حارث همدانی حارٍث همدانی
•  امام قطب الدین حافظ ابوالعلاء حسن همدانی حافظ ابوالعلاهمدانی
•  حافظ شریف محمدهمدانی حافظ شریف محمدهمدانی
•  ابوعبدالله حسین حافظ جورقانی همدانی ابوعبدالله حسین حافظ جورقانی همدانی
•  شهاب‌الدين عبدالله خوافي همدانی شهاب‌الدين عبدالله خوافي همدانی
•  محمدبن حاسب نهاوندی همدانی محمدبن حاسب نهاوندی همدانی
•  آقامحمدتقی نراقی همدانی حاجی نراقی همدانی
•  حاج محمدحسن اصفهانی همدانی حاج محمدحسن اصفهانی همدانی
•  آیت الله حاج آقارضاهمدانی آیت الله حاج آقارضاهمدانی
•  نورالدین ابوالحسین علی جهضم همدانی ابوالحسن
•  آیت الله میرزامحمدجولانی همدانی آیت الله میرزامحمدجولانی همدانی
•  ابواسحاق ابراهیم جوزانی همدانی ابواسحاق ابراهیم جوزانی همدانی
•  جنیدبغدادی نهاوندی همدانی جنیدبغدادی نهاوندی همدانی
•  دکترقاسم تویسرکانی همدانی توسركاني همداني
•  میرعمادالدین محمودحسینی اسدآبادی الاهی همدانی
•  میرزایحیی خان اعتمادالدوله قراگزلوی همدانی میرزایحیی خان اعتمادالدوله قراگزلوی همدانی
•  اسحاق لاله زاری یهودی همدانی اسحاق لاله زاری همدانی
•  میرزاابوالقاسم ذوالریاستین ادیب همدانی میرزاابوالقاسم ذوالریاستین ادیب همدانی
•  ابویوسف همداني ابو يوسف همدانی
•  خواجه‌ ابویعقوب شیخ يوسف همداني ابویعقوب يوسف همداني
•  ابوطاهرمحمدجصاص همدانی ابوطاهرمحمدجصاص همدانی
•  نورالدین ابوالحسین همدانی ابن جهضم همدانی
•  ابوالحسین احمدبن فارس بن زکریای قزوینی همدانی رازی ابن فارس لغوی همدانی
•  ابوالفرج عبدالله ابن طیب نصرانی جاثلیق نسطوری همدانی ابن طیب همدانی
•  ابوسعدعبدالغفارابن زیرک همدانی ابن زیرک اعلمی همدانی
•  ابومحمدعبدالله ابن زنجویه همدانی ابن زنجویه همدانی
•  جعفرابن حرب معتزلی همدانی ابن حرب همدانی
•  زین الدین ابوبکرمحمدابن حازم همدانی ابن حازم همدانی
•  ابوالفتح محمدابن المراغی همدانی ابن المراغی همدانی
•  ابوالفضل محمدابن القیسرانی همدانی ابن القیسرانی همدانی
•  ابوبكر شهاب‌الدين احمدابن فقیه همدانی ابن فقیه همدانی
•  محمدبن علی شبلی همدانی ابن ابی بکرهمدانی
•  سيدميرزا ابراهيم ظهيرالدين/ يا رفيع‌الدين/ همدانی سيدميرزا ابراهيم ظهيرالدين/ يا رفيع‌الدين/ همدانی
•  ابراهیم بن‌حسين/ حسن همدانی ظهيرالدين همداني
•  ابوحسین احمدبن فارس بن زکریا همدانی رازی
•  ابوالفتح وادعی همدانی معروف به مراغی
•  ابواسماعیل مره بن شراحیل همدانی سکسکی ابواسماعیل مره بن شراحیل همدانی سکسکی
•  آیت الله سیدمحمدکمالی همدانی سیدمحمدکمالی همدانی
•  آیت الله محمدنبي تویسرکانی همدانی محمدنبي تویسرکانی
•  آیت الله سیدعبدالغفارحسینی تویسرکانی همدانی آیت الله سیدعبدالغفارحسینی تویسرکانی همدانی
•  آیت الله ملاعلی معصومی همدانی آخوندملا علی معصومی همدانی
•  شيخ محمد تقي بن آقا باقر همداني محمد تقي همداني
•  ميرزا علي اكبر مكتب‌دار پروين همداني
•  حسينقلي شوندي درجزيني همداني آخوند ملاحسينقلي همداني
•  ميرزا اسماعيل بن ميرزا آقا منشي مخزن همدانی
•  ميرزا محمد بن عبدالوهاب بن داود امام الحرمين همداني
•  سيد ميرزا موسي بن ميرزا محمد مستوفي كمال همداني ميرزا موسي همداني
•  ميرزا حسين همداني ميرزا حسين همداني
•  محمد علي ميرزا بن نجفعلي مفلس همداني
•  حاج ميرزا حسن بن ابوتراب رضوي همداني ميرزا حسن همداني
•  حاج محمد بن صالح همداني محمد همداني
•  جعفر همداني جعفر همداني
•  شيخ محمد رضا بن محمدحسن محمدرضا همداني
•  سلیمان سلیمانی همدانی سليمان همدانی
•  لطف الله قرتی همدانی قرتي همداني
•  ميرزا احمد بن محمد شيرواني همدانی ميرزا احمد همداني
•  حاج ميرزا كاظم مهجورهمدانی مهجور همداني
•  ميرزا عباس همداني ميرزا عباس همداني
•  ملامحسن آقابابای همدانی آقاباباي همداني
•  محمدمهدي بن محمدابراهيم‌رضوي قمي همداني كبابياني ساغر همداني
•  گلشن همدانی گلشن همدانی
•  سيد مبين ‌حسيني ‌وفي همداني مبين حسيني همدانی
•  ملا محمدحسين بن احمد شريف حسيني مختاراني آخوند همداني
•  ميرزا جعفر منشي معروف به بديع الزمان ثاني رياض همداني
•  سيد ‌ابوطالب بن عبدالمطلب بن سيدعبدالصمد حسيني نجفي همدانی ابوطالب همداني
•  ميرزا محمد معروف به فاضل‌خان راوي گروسي همدانی
•  ميرزا محمد معروف به فاضل‌خان راوي گروسي همدانی
•  مرتضي قلي بيك بن حسن شاملو قراگزلو پريشان همداني
•  کوثرعلیشاه محمدرضا بن محمد امين همداني كوثر همداني
•  آقا ابراهيم/ ميرزا محمدتقي حسرت همدانی حسرت همداني
•  غلام بن ولي محمدمصحفی همدانی مصحفي همداني
•  مجذوب علیشاه محمدجعفر بن صفر كبودر آهنگي مجذوب همداني
•  محمدباقر بن ابراهيم بن محمدباقر حسيني رضوي قمي همداني محمدباقر رضوي همدانی
•  آخوندفخرالدین عبدالصمد همداني حائري ملا عبدالصمد همداني
•  مير عمادالدين همدانی مير عمادالدين همدانی
•  ميرزا ابوطالب كاشاني همدانی كليم همداني
•  امير روزبهان رونقي همداني
•  ميرزا ابراهيم بن رضي آرتيماني تويسركاني ادهم همداني
•  عبدالحفيظ بن عبدالله بغدادي همداني نصير همداني
•  محمد بن ملاعبدالباقي شكوهي محمد بن ملاعبدالباقي شكوهي
•  وجدي همداني وجدي همداني
•  كوثري همداني كوثري همداني
•  ميرزا عباس عطارفروغی همدانی فروغي همداني
•  شراري همداني
•  سليم همداني سليم همداني
•  روحي همداني روحي همداني
•  خواجه نصيرامحمودبن خواجه مسعود يزدجردي همدانی نصيرالدين همداني
•  ملامحمد زكي بن ابراهيم همداني زكي همداني
•  امير روزبهان رونقی همدانی رونقي همداني
•  عبدالوهاب بن جلال الدين مصطفي صابوني همداني
•  هلاكي همداني هلاكي همداني
•  ملاجعفر همداني قمي حيران همداني
•  محمود خطيب دَهْشته همدان محمود خطيب دَهْشته همدانی
•  محمدبن محمود همداني بغدادي همدانی محمود همداني بغدادي همدانی
•  علي ‌بن‌ شهاب‌الدين حسيني همداني معروف به شاه‌همدان مير سيدعلي همداني
•  شرف الدین محمودبن ‌محمد بن محمود طالبي درگزيني شافعي محمود درگزيني همدانی
•  ابوعبدالله حسين بن مظفربن علي همداني حسين بن مظفر
•  فخرالدين ابراهيم كومجاني عراقي همداني
•  ناصرالدین محمدبن عربشاه بن ابي بكرهمداني ابن عربشاه همداني
•  وجیه الدین ابوالمظفرمنصور بن ‌سليم ‌بن‌فتّوح ‌همداني اسكندراني ابن فَتّوح همداني
•  قطب الدین ابوالفضل محمد بن اسحاق بن مؤيد همداني ابرقوهي مصري محمد ابرقوهي همدانی
•  منتخب الدین ابویوسف حسين‌ بن ابي‌العزّ همداني منتخب همداني
•  ابوالفضل جعفر بن علي بن هبه الله همداني اسكندري مالكي جعفر همداني
•  امیرالشعراشمس الدین احمد ‌بن ‌منوچهري‌ شصت‌كله ‌همداني منوچهري همداني
•  احمد بن علي همداني بغدادي ابن‌بلمش/ بكمش همدانی
•  نجم‌الدين همداني نجم دوبیتی
•  نجيب همداني نجيب همداني
•  طوسي همداني طوسي همداني
•  زین الدین ابوبکرمحمدبن موسي بن عثمان بن حازم حازمي شافعي همداني ابوبكر حازمي همدانی
•  حسن بن احمد عطّار همداني اعمش
•  زین الدین ابومنصورشهردار بن شيرويه بن شهرداربن شيرويه ديلمي شافعي همدانی شهـردار بـن شيرويه همداني
•  ابوالفتوح محمد بن ابي جعفر محمد بن علي طائي همداني طائي همداني
•  نجم الدین ابوالفتوح احمد بن ‌السري ‌همداني‌الاصل ابن صلاح همداني
•  ابوعبدالله حسين بن ابراهيم بن جعفر جورقاني همداني جورقاني همدانی
•  ابویعقوب يوسف ‌بن‌ ايوب بن ‌حسين/ حسن‌ بن‌ وهرة ‌بوزنجردي همداني خواجه يوسف همدانی
•  ابوالمعالی عبدالله ‌بن محمدميانجي همداني عين‌القضات همداني
•  محمد بن‌ عبدالملك‌ بن ‌ابراهيم ‌همداني ‌مقدسي فرضي
•  مسعود سعدسلمان همدان مسعود سعدسلمان همدان
•  ابوشجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسرو ديلمي همداني شيرويه شهردارهمدانی
•  ابوالعلاصفی الملک محمد بن ابي‌القاسم علي‌بن حسّول همداني وزير حسّول‌همداني
•  عبدالله‌بن طيب بن جاثليق همداني بغدادي ابوالفرج بن جاثليق همدانی
•  ابوالفضل عبدالله بن عبدان بن محمد همداني شافعي عبدان همدانی
•  ابوالفضل علي بن حسين بن احمدبن علي همداني معروف به فلكي ابوالفضل فلكي همدانی
•  ابومحمدطاهربن حسن بن ابراهيم همداني جصّاص همدانی
•  ابوالحسن عبدالجبار بن احمد بن خليل بن عبدالله قاضي عبدالجبار اسدآبادي همدانی
•  ابوالقاسم يوسف‌بن‌عبدالله زجاجي همداني الاصل زجاجي همدانی
•  نورالدین ابوالحسن/ ابوالحسین علي ‌بن عبد‌الله ‌بن ‌حسين ‌بن ‌جهضم همداني شافعي زاهد ابن‌جهضم همدانی
•  حسن‌ بن ‌حسين ‌بن‌ جمعان/ جمكان بن جعفر خطيب دينارآبادي شافعي ابوعلی دینارآبادی همدانی
•  حمدبن علي بن نصر ابوالفرج همداني
•  ابن‌روزبه همدان ابن‌روزبه همدانی
•  ابوالفضل احمد بن حسين همدانی بديع الزمان همداني
•  ابوبکراحمد بن علي بن احمد بن محمد بن فرج بن لال رودرآوري همداني شافعي ابن لال رودرآوری همدانی
•  ابوالحسین احمد بن فارس بن زكريابن محمد بن حبيب قزويني رازي همداني شافعي مالكي ابن فارس قزوینی رازی همدانی
•  ابوحامداحمد بن ‌‌حسين ‌‌علي ‌بن‌مروزي ‌‌همداني‌‌الاصل ابن‌طبري همدانی
•  ابوالفتح محمد ‌بن ‌محمد‌ همداني ‌وادعي ‌مراغي ابن‌مراغي همدانی
•  ابن‌خالويه همدان ابن‌خالويه همدان
•  شهاب الدین،ابوبکر،ابوعبدالله احمد بن ‌محمد‌بن اسحاق بن ابراهيم اخباري معروف به حالان
•  عبدالرحمان بن عيسي بن حماد همداني. معروف به كاتب بكر ابوعلي كاتب
•  محمد‌بن علي بن ابراهيم بن محمد وكيل همداني ابن‌وكيل
•  ابراهيم ‌بن ‌حسن‌ كسائي همداني همداني ابن ‌ديزيل
•  جعفربن حرب همدانی بغدادي معتزلي حرب همداني
•  جان هاکس امریکایی همدانی هاکس
•   ابن‌ ايوب ‌بن ‌يوسف ‌بن‌حسن‌ همداني مكني به ابويعقوب یوسف بوزنجردی
•  آیت الله علی اکبرنهاوندی آیت الله علی اکبرنهاوندی
•  آیت الله علی نهاوندی آیت الله علی نهاوندی
•  آیت الله میرزا عبدالرحیم نهاوندی آیت الله میرزا عبدالرحیم نهاوندی
•  آيت اللّه شيخ احمد آل آقا نهاوندي آيت اللّه شيخ احمد آل آقا نهاوندي
•  خواجه محمودنصیرای همدانی نصیرا
•  خواجه نصیرالدین همدانی نصیر
•  سیدابوالعزعبدالعظیم نسابه همدان نسابه
•  صادق نراقی نراقی
•  دکترمهدی نخستین همدانی مهدي نخستين
•  نثری کبودرآهنگی همدانی نثري
•  ميرزا يعقوب الستي ناهيد همداني ناهید
•  ابوالقاسم ‌خان‌ ناصرالملك قراگزلوی همدانی ناصرالملک ‌
•   حاج موسي ناصرالمالك شريفي همداني ناصرالمالك
•  دکترسیده ایراندخت میرهادی همدانی میرهادی
•  میرمحمدرضوی همدانی میرمحمد
•  میرسید علي شاه‌همدان
•  حکیم میرزاعلی همدانی میرزاعلی
•  میرزاعبدالرزاق همدانی میرزاعبدالرزاق
•   سيدمحمدرضا میرزاده عشقی همدانی میرزاده عشقی
•  میرزاعباس خان همدانی میرزاعباس
•  میرزاحسین بابی همدانی میرزاحسین
•  میرزااحمدخان همدانی میرزااحمد
•  حکیم میرزاابراهیم ظهیرالدین همدانی میرزاابراهیم
•  ابومنصورمویدالدوله دیلمی مؤيدالدولـه
•  محمدحسین شمس العلماآزادهمدانی شمس العلمامولاناآزادهمدانی
•  ملامحمدتقی همدانی ملامحمدتقی
•  ملا محمدتقی اعمي همدانی ملا محمد تقي
•  ملامحسن آقابابای همدانی ملامحسن
•  ملالاله زار/ العازار/ رحیم موسایی یهودی همدانی ملاالعازاریهودی همدانی
•  محمدحسین شمس العلماآزادهمدانی شمس العلمامولاناآزادهمدانی
•  ابوعبدالله حسین موسی آبادی موسی آبادی
•  آیت الله حاج سیدمحمدباقرموسوی همدانی موسوی
•  امیرالشعراءسفیرالکبراشمس الدین احمد منوچهری همدانی منوچهری
•  ابویوسف منتجب همدانی منتجب
•  احمد محمدی ملایری ملایری
•  دكتر محمد حیدری ملایری ملایری
•  مسعود جعفری جوزانی ملایری ملایری
•  ملامحمدتقی همدان ملامحمدتقی
•  ملا محمدتقی اعمي همدانی ملا محمد تقي
•  ملامحسن آقابابای همدانی ملامحسن
•  ابوعبدالله شمس الدین محمدبشاری مقدسی مقدسي
•  محمدعلی میرزامفلس همدانی مفلس
•  آیت الله دکترمحمدمفتح همدان مفتح
•   ميرآقا كبريايي مفتون همداني مفتون
•  محمداسماعیل معینی زند معینی زند
•  جلال معیریان همدانی معیریان
•  سیدعبدالحسین مشکات اسدآبادی مشكات
•  ربیع مشفق همدانی مشفق
•  سیدمسعود محمدي نهاوندی مسعود
•  میرزاحسن خان مخبرفرهمند همدانی مخبر
•  ابوالحسن وصی محمدهمدانی محمد
•  زین الدین ابوبکرمحمدهمدانی محمد
•  میرزالطف الله محزون اسدآبادی محزون اسدآبادی
•  آخوندملامحمدحسین مختارانی همدانی مجرم
•   حاج محمد جعفر مجذوب همدانی کبودرآهنگی مجذوب
•  امیرسیدعلاالدوله مجدالدین دوم همدانی مجدالدين دوم
•  امیرسیدمجدالدین علاالدوله همدانی مجدالدین
•  ابوالفتوح محمدمجدالدین طائی همدانی مجدالدین طائی
•  ابوطالب رستم مجدالدوله دیلمی مجدالدولـه
•  حاج میرزامحمدحسین مجتهدطبیب همدانی مجتهدطبیب
•  میرزاحسین خان مدنی مترجم نظام همدانی مترجم نظام
•   يدالله مايل تويسركاني
•  مانی همدانی ماني
•   ابن‌ ايوب ‌بن ‌يوسف ‌بن‌حسن‌ همداني مكني به ابويعقوب یوسف بوزنجردی
•  حاج محمدتقی ایرانی وکیل الرعایای همدانی وكيل‌الرعايا
•  شیخ محمدباقرواثق همدانی واثق
•  پسرمیرسیدمحمدحسینی رضوی همدانی اسدالله کاتب همدانی
•  محمدغنی کاتب همدانی کاتب
•  ابوالقاسم عارف قزوینی قزوینی
•  ابوعمرسهل دینوری قرمیسینی قرميسيني
•  محسن خان قراگوزلو قراگوزلو
•  عبدالجواد قدسي کبودرآهنگی قدسي
•  قاضی ابوالحسن عبدالجبارمعتزلی اسدآبادی قاضي عبدالجبار
•  میرزاظهیر سیدابراهیم قاضی زاده همدانی قاضي زاده
•  ابوالمعالی عبدالله عین القضات همدانی قاضی القضات همدانی
•  عتبه قاضی ابوالسائب همدانی قاضی
•  حاج آقامحمدفیاض همدانی فیاض
•  ابوالفضل علی فلکی همدانی فلکی
•  میرزاآقاخان فریورتهرانی همدانی فریارتهرانی
•  ميرزا محمدحسن خان كبابياني همدانی فریدالدوله گلگون همدانی
•  ابوالحسن محمدفرضی همدانی فرضي
•  فخرالدین اسعد/ گرگانی/کرکانی ملایری فخرالدين
•  فخرالدین ابراهیم عراقی همدانی فخرالدين
•  امیرفخرالدین علاالدوله همدانی فخرالدین
•  امیرسیدفخرالدین خسرو شــاه علاالدوله همدانی فخرالدین
•  فخرالدین ابوالغنائم شیرویه دیلمی همدانی فخرالدين
•  میرزامحمدفاضل خان بایندری گروسی راوی همدانی فاضل
•  سيدفاضل دزفولی همداني فاضل
•  سیدعبدالمجیدفاضل گروسی همداني فاضل
•  حسین غیورهمدانی غیور
•  سلطان غیاث الدین ابوالفتح مسعودسلجوقی غياث‌الدين
•  خواجه غياث‌الدين محمد غياث‌الدين
•  سيد محمد يوسف زاده غمام همدانی غمام
•  غنی بیگ اسدآبادی همدانی غني بيگ
•  شیخ غلام مصحفي همدانی غلام
•  سیدحسن غبارهمدانی غبار
•  ابونصرمحمدعین القضات ثانی همدانی عین القضات ثانی
•  ابوالمعالی عبدالله عین القضات همدانی عین القضات
•  حجت الاسلام حاج شيخ محمدحسين عندلیب زاده همدانی عندلیب زاده
•  علی نقی خان زندملایری علی نقی خان
•  علی مرادخان زندملایری علی مرادخان
•  علی اکبرصدرالاسلام همدانی علي اكبر
•  علی همداني علي
•  علی همداني علي
•  علی نهاوندي علي
•  ابوالفضل علی فلكي همدانی علي
•  علی حسینی نجفی همداني علي
•  شيخ ركن‌الدين علاءالدوله سمنانی بيابانكي علاء الدوله
•  علاالدوله جعفردیلمی علاء الدوله
•   مغيث الدين فناخسرو ابوشجاع عضدالدوله دیلمی عضدالدوله ديلمي
•   محمد رضا میرزاده عشقی همدانی میرزاده عشقی همدانی
•  شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی همدانی عراقي
•  عبدالله رازی همدانی عبدالله
•  ابوالحسن قاضی عبدالجباراسدآبادی عبدالجبار
•  پرویزظفری نهاوندی ظفری
•  اسماعیل خان ظفری نهاوندی ظفري
•  دکتر ولی الله ظفری نهاوندی ظفری
•  ظاهرهلال حسنویه برزکانی ظاهر
•  ابوالحسن طوطی همدانی طوطی‌
•  باباطاهرهمدانی ‌طاهرهمداني
•  ضیاءالدین تویسرکانی ضیاءتویسرکانی
•  میرزاحسن علی خان فرمند ضیاالملک همدانی ضیاالملک
•   ضمیری همداني ضميري
•  آخوندملاعبدالصمد فخرالدین حائری همدانی صمد
•  سيدحسن مدني صفا‌الحق همداني صفاالحق
•   صفات الله جمالي اسدآبادي صفا
•  صدرالدین میرمحمدرضوی همدانی صدرالدین
•  حاج قاسم افشارصامت همدانی صامت
•  ابوالفضل صالح کوملاذی همدانی صالح
•  محمدصادق همدانی دهلوی صادق
•  عبدالوهاب صابونی همدانی صابونی
•  اسدالله صابرهمدانی صابر
•   ميرزا رضاصابر اسدآبادي صابر
•  حسن صائبی ملایری صائبی
•  شیخ احمد/ حمدابوالفرج همدانی شیخ ابوالفرج
•  زین الدین ابومنصورشهردارهمدانی شیرویه
•  ابوشجاع شیرویه شهردارهمدانی شیرویه
•  شیخ محمدباقر قهی همدانی شيخ باقر
•  شیخ ابن‌لال احمدهمدانی شیخ همدانی
•  آیت الله ملا حسین قلی شوندی درجزینی همدانی شوندي
•  علی اصغرشمیم همدانی شمیم
•   شمس الدین محمد رازي شمس قيس رازي
•  شیخ ابوالحسن عبدالهادی شلیله همدانی شلیله
•  شمس الدین احمد منوچهری شصت کله همدانی منوچهری شصت کله همدانی
•  شیخ احمد/ حمدابوالفرج همدانی شیخ ابوالفرج
•  شیخ محمدباقر قهی همدانی شيخ باقر
•  آیت الله شیخ محمدباقربهاری شیخ باقر
•  آیت الله شیخ محمدبهاری شیخ بهاری
•  آیت الله ملا حسین قلی شوندی درجزینی همدانی شوندي
•  علی اصغرشمیم همدانی شمیم
•  شمس الدین احمد منوچهری شصت کله همدانی شصت‌كُله
•  ابوالفتح میرزا سالار الدوله قاجار سالارالدوله
•  نظرعلی خان زندملایری زند
•  شیخ علی خان زندملایری زند
•   حجت الاسلام ميرزاعلي اصغر ذكاوتي قراگوزلوزمزم همدانی زمزم همداني
•  دکترمیرزاعلی خان رئیس الاطباءهمدانی رئیس الاطباءهمدانی
•  ذوقی همدانی ذوقي
•  میرزاابوالقاسم ذوالریاستین همدانی ذوالریاستین
•  خواجه نصیرالدین همداني خواجه نصيرالدين
•  خواجه رشیدالدین فضل الله همداني خواجه رشيد
•  سیدحسین حسینی نجفی همدانی حسینی نجفی
•  سیدعلی حسینی نجفی همدانی حسینی نجفی
•  ابراهیم حامدی همدانی حامدی همدانی
•  ابی الحسن ابن عبدالله حارث همدانی حارٍث همدانی
•  حافظ ابوالعلاهمدانی حافظ همداني
•  ابوالفضل صالح حافظ همدانی حافظ همدانی
•  حافظ شریف محمدهمدانی حافظ شریف
•  ابوعبدالله حسین حافظ جورقانی حافظ جورقانی
•  آقامحمدتقی نراقی همدانی حاجی نراقی همدانی
•  حاج محمدحسن اصفهانی همدانی حاجی اصفهانی
•  حاج محمدهمدانی حاج محمدهمدانی
•  آیت الله حاج آقارضاهمدانی حاج آقارضاهمدانی
•  آیت الله میرزامحمدجولانی همدانی میرزامحمدجولانی همدانی
•  شهیدسیدجمال الدین واعظ اصفهانی همدانی
•  سیدجمال الدین حسینی اسد آبادي مشهوربه سیدجمال الدین اسدآبادی
•  جلال الدین درجزینی جلال الدين
•  میرزاجعفرریاض همدانی
•  جان هاکس امریکایی همدانی جان هاکس
•  شيخ ميرزا محمدرضاتهرانی همدانی
•  ملكي تويسركاني ملكي تويسركاني
•  میرابراهیم دردی سرکانی تویسرکانی ميرابراهيم دردي سرکانی
•  شیخ محمدصادق تویسرکانی تويسركاني
•  سیدعبدالباقی تویسرکانی تویسرکانی
•  میرزامحمدامین تویسرکانی معروف به امین تویی
•  سیدعبدالغفارحسینی تویسرکانی
•  عبدالرحمان پارساتوسرکانی
•  ابوشجاع ظهیرالدین محمدرودرآوری تویسرکانی ابوشجاع رودرآوري تویسرکانی
•  میرمحمدرضی الدین تویسرکانی آرتیمانی
•  آیت الله شیخ محمدباقربهاری شیخ محمدباقربهاری
•  آیت الله شیخ محمدبهاری شیخ محمدبهاری
•  دکتریوسف فضایی بهاری یوسف فضایی بهاری
•  علیرضاخان بهاءالملک همدانی قراگوزلو بهاءالملک
•  حاج ملامحمدرضاواعظ همدانی بلبل ایران
•  محمدبطلمیوس ثانی همدانی بطلمیوس ثانی همدانی
•  فضل الله بصیردیوان دوم همدان بصیردیوان دوم همدانی
•  ملاعبدالله بروجردی بروجردي
•  دکترمحمدحسن بردبارنهاوندی محمدحسن بردبار
•  ابوالفضل‌ احمدبدیع الزمان همدانی بدیع الزمان همداني
•  امیرمهدی بدیع همدانی بدیع
•   ابوسليمان احمدباهلی نهاوندی باهلی نهاوندی
•  خواجه عبدالباقی جولکی نهاوندی همدانی عبدالباقي نهاوندي
•  باباطاهرعریان همدانی باباطاهر
•  عبدالحسین شیخ الملک اورنگ همدانی اورنگ همدانی
•  مولاناانیسی همدانی انيسي
•  میرزایوسف انیس نهاوندی میرزایوسف انیس نهاوندی
•  محمودانواری همدانی انواري
•  آیت الله میرزاجـوادانصاری همدانی انصاري
•  امیری قراگوزلوپیرزاد امیری قراگوزلوپیرزاد
•  حاج عبدالله خان امیرنظام قراگوزلوهمدانی امیرنظام
•  امیرسیدعلی همداني امير سيدعلي
•  امیرتاج الدین زين‌الاشراف ابوهاشم زيد امير تاج‌الدين
•  میرزامحمدرضا امیدهمدانی ملقب به قزلباش‌خان
•  ابوالمحاسن محمدامام الحرمین همدانی امام‌الحرمين
•  ميرعمادالدين الهی همدانی الهي
•  میرعمادالدین محمودحسینی اسدآبادی الاهی همدانی
•  سيديوسف اکرمی همدانی اكرمي
•  اسمعیل خان افتخارالحکماهمدانی افتخارالحكما
•  میرزایحیی خان اعتمادالدوله قراگزلوی همدانی اعتمادالدوله
•  اصرم همدانی اصرم
•  ابومحمدمهران اشتری اشتري
•  فریدون اسماعیل زاده اسماعیل زاده
•  میرزاغلامحسین اسلامبولچی همدانی معروف به میرزاغلامحسین کمال
•   پيرعلي بادك معروف به اسلام
•  عباس اسکندری اسکندری
•  اسکندرخان زندملایری اسکندرخان
•  لطف الله جمالی اسدآبادی متخلص به محزون اسدآبادی
•  سیدجمال الدین اسدآبادی اسدآبادي
•  اسحاق لاله زاری یهودی همدانی اسحاق لاله زاری
•  اسحاق بن ابراهیم اسحاق بن ابراهیم
•  حجت الله اردلان اردلان
•  اردشیربابکان اردشیر
•   شيخ مولی حسن علـي همــدانـي حايـري ادیب همدانی
•  میرزاابوالقاسم ذوالریاستین همدانی ادیب همدانی
•  صادق وحدت،ادیب حضورهمدانی ادیب حضورهمدانی
•  ميرزا ابراهيم ادهم آرتیمانی اَدْهَم
•  ابوعلی احمدقومسانی احمد
•  ابوعبدالله احمدابن فقیه همدانی احمد
•  ابوالفضل احمدبدیع الزمان همدانی ملقب به بديع‌الزمان همداني
•  اثیرالدین عبدالله اومانی همدانی اثیر اوماني
•  اپیفانس لقب آنتیوخوس چهارم سلوکی
•  ابویوسف همدانی ابويوسف
•  خواجه ابویعقوب شیخ یوسف بوزنجردی همدانی ابویعقوب يوسف همداني
•  سیدابوهاشم علوی همدانی ابوهاشم علوي
•  ابوهاشم علاءالدوله زیدعلوی حسنی همدانی ابوهاشم زید علوي همدانی
•  امیرسیدعلاالدوله ابوشهاب همدانی ابوشهاب
•  تاج الملک ابونصرقوهی ابونصر قوهی
•  ابومنصورمحمدابن زیدان بزازهمدانی ابومنصوربزاز
•  طاهربن محمدابومنصورامام همدانی ابومنصورامام همدانی
•  ابومنصور حسين اصفهانی ابومنصور اصفهاني
•  ابومسلم احمددیلمی همدانی ابومسلم
•  ابومحمد شيرازي ابومحمد
•   حسين‌بن‌عبدالله‌بن‌حسن بن‌علي بن سينا
•  ابوعلی همدانی شيخ الرئيس
•  ‌ابوعلی عبدالرحمن کاتب همدانی ‌ابوعلی عبدالرحمن
•  ابوطاهرمحمدجصاص همدانی ابوطاهرجصاص
•  ابوطالب همداني ابوطالب
•   رستم ابوطالب مجدالدوله دیلمی ابوطالب مجدالدوله
•  ابوشجاع شيرويه شهرداردیلمی همدانی ابوشجاع
•  ظهیرالدین محمدابوشجاع رودرآوری همدانی ابوشجاع
•  ابوسلمه حفص همدانی ابوسلمه
•  ابوسعیدالجایتو
•  ابوسعیددخدوک ابوسعیددخدوک
•  ابوسعید محمدهروی ابوسعد
•  ابوسعدعلی کاتب همدانی پسر محمدهمدانی
•  ابودلف قاسم عجلی ابودلف
•  ابوجعفرعبدالملک مهلبی همدانی ابوجعفر
•  ابوبکر احمدشیرازی ابوبکر شيرازي
•  ابوعلي احمدابن رسته اصفهانی ابن رسته اصفهانی
•  ابن دینارهمدانی ابن دینار
•  امام ابواسحاق ابراهیم ابن دیزیل همدانی ابن دیزیل همداني
•  احمدابن بلمش همدانی ابن بلمش
•  ابوالعباس احمدابن ترکان همدانی ابن ترکان
•  ابوالفتح محمدابن المراغی همدانی ابن المراغی همدانی
•  رکن الدین ابوالفضل همدانی قزوینی ابوالفضل همدانی
•  ابوالفرج حمدهمدانی ابوالفرج
•  پسرابی سعدهمدانی ابوالفرج همدانی
•  نورالدین ابوالحسین همدانی ابوالحسین همدانی
•  الشریف الزکی ابوالحسن علی علوی همدانی ابوالحسن علوی همدانی
•  ابوابراهیم اسدآبادي ابوابراهیم
•  محمدهمدانی محمدهمدانی
•  ابراهیم همدانی ابراهیم همدانی
•  ملك‌الاطباء محمدبن علي‌بن مهدي طبيب همدانی
•  امام ابوبکراحمدابن لال همدانی ابن لال همدانی
•  ابوبکرمحمدابن قطان همدانی ابن قطان همدانی
•  ابن كاكويهkakuye ابن كاكويه
•  ابوعبدالله احمدابن فقیه همدانی ابن فقیه همدانی
•  ابوالحسین احمدبن فارس بن زکریای قزوینی همدانی رازی ابن فارس لغوی همدانی
•  ابوطالب محمدبن ابراهیم بزازهمدانی ابن غیلان همدانی
•  ابوالفضل عبدالله ابن عبدان همدانی ابن عبدان همدانی
•  ابوالفرج عبدالله ابن طیب نصرانی جاثلیق نسطوری همدانی ابن طیب همدانی
•  ابوحامداحمدابن طبری همدانی ابن طبری همدانی
•  حکیم نجم الدین ابوالفتح احمدابن صلاح همدانی ابن صلاح همدانی
•  ابن شادی اسدآبادي ابن شادي
•  ابن سینا ابن سينا
•  ابوسعدعبدالغفارابن زیرک همدانی ابن زیرک همدانی
•  ابومحمدعبدالله ابن زنجویه همدانی ابن زنجویه همدانی
•  ابوبکرعبدالله بن احمدکسروی ابن روزبه
•  ابوعلي احمدابن رسته اصفهانی ابن رسته اصفهانی
•  ابن دینارهمدانی ابن دینار
•  امام ابواسحاق ابراهیم ابن دیزیل همدانی ابن دیزیل همدانی
•  ابوطاهرمحمدابن درستویه همدانی ابن درستویه همدانی
•   ابو عبداللّه حسين ابن خالویه همدانی ابن خالویه همداني
•  ابوعلی حسن ابن حمکان همدانی ابن حمکان همدانی
•  ابوالقاسم حسن ابن حمزه همدانی ابن حمزه همدانی
•  اوحدالملک ابوطاهرحسن ابن حسول همدانی ابن حسول همدانی
•  ابوالقاسم علی ابن حسول همدانی ابن حسول همدانی
•  ابوالعلاء محمدابن حسول همدانی ابن حسول همدانی
•  جعفرابن حرب معتزلی همدانی ابن حرب همدانی
•  زین الدین ابوبکرمحمدابن حازم همدانی ابن حازم همدانی
•  نورالدین ابوالحسن علی ابن جهضم همدانی ابن جهضم همدانی
•  ابوالعباس احمدابن ترکان همدانی احمدابن بلمش همدانی
•  ابوالفتح محمدابن المراغی همدانی ابن المراغی همدانی
•   ابوزرعه طاهرابن القیسرانی همدانی ابن القیسرانی همدانی
•  ابوالفضل محمدابن القیسرانی همدانی ابن القیسرانی همدانی
•  ابوبكر شهاب‌الدين احمدابن فقیه همدانی ابن فقیه همدانی
•  ابوعبدالله حسین ابن ابی سرح همدانی ابن ابی سرح همدانی
•  ابن ابی زکریامحمدهمدانی ابن ابی زکریا همدانی
•   سيدميرزا ابراهيم ظهيرالدين/ يا رفيع‌الدين/ همدانی ابراهیم همداني
•  ابراهیم همدانی ثانی ابراهيم همداني ثاني
•  سیدمحمدابراهیم رضوی کبابیانی همدانی سیدمحمدابراهیم رضوی کبابیانی همدانی
•  ابراهیم همدانی ابراهیم همدانی
•  ابراهیم بن‌حسين/ حسن همدانی معروف به ظهيرالدين همداني
•  ابوبكر شهاب‌الدين احمدابن فقیه همدانی ابن فقیه همدانی
•  ابوعبدالله حسین ابن ابی سرح همدانی ابن ابی سرح همدانی
•  ابن ابی زکریامحمدهمدانی ابن ابی زکریا
•  محمدبن علی شبلی همدانی ابن ابی بکرهمدانی
•  سيدميرزا ابراهيم ظهيرالدين/ يا رفيع‌الدين/ همدانی ابراهیم همداني
•  ابراهیم همدانی ثانی ابراهیم همداني
•  ابراهیم طبیب همدانی ابراهیم
•  سیدمحمدابراهیم رضوی کبابیانی همدانی ابراهیم همدانی
•  میرزاابراهیمادهم آرتیمانی ادهم آرتیمانی
•  سيدمیرمحمدرضي‌الدين آرتیمانی آرتيماني
•  آربری arberry آربري
•  آرباسarbas آرباس
•  آیت الله سیدمحمدکمالی همدانی آیت الله کمالی
•  آیت الله شیخ هادی تالهی همدانی آیت الله تالهی
•  آیت الله شیخ مصطفی تالهی همدانی آيت‌اللّه تألهي
•  آیت الله شهیدمحمدعلی حیدری نهاوندی آیت الله حیدری
•  آیت الله سیدهاشم حمیدی همدانی آیت الله حمیدی
•  آیت الله آقامیرزاسیدحجت نهاوندی اصفهانی آيت‌الله حجت
•  آیت الله شیخ محمدجوادانصاری همدانی آيت‌اللّه انصاري
•  آیت الله شیخ علی عالمی دامغانی همدانی آيت‌اللّه دامغاني
•  آیت الله سیدمحمدحسینی همدانی معروف به آقانجفی همدانی
•  شهیدآیت الله سیداسدالله مدنی دهخوارگانی آيت اله مدني
•  آیت الله حاج آقارضاهمدانی آيت‌اللّه رضا همداني
•  آیت الله میرزامحمدجولانی همدانی آيت‌الله جولاني
•  آیت الله محمدنبي تویسرکانی آیت الله محمدنبي تویسرکانی
•  آیت الله سیدمحمدشریف تویسرکانی
•  زین الدین ابومنصورشهردار بن شيرويه بن شهردار ابن‌الفوطي
•  آل علوی همدانی آل علوی همداني
•  ابومسلم احمدشيرويه بن شهردار همداني ابومسلم احمدشيرويه بن شهردار همداني
•  ابوشجاع شيرويه بن شهردار شيرويه بن فناخسرو بن خسركان لقب كيا
•  ابوالحسن عبدالهادی شلیله همدانی آل شلیله هَمَداني
•  آیت الله سیدمحمدآقانجفی همدانی سیدمحمدآقانجفی همدانی
•  آشیخ محبعلی قراگزلوهمدانی آشيخ محبعلي
•   علي محمدآزادهمدانی معروف به شیخ علی محمدادیب
•  آزادمردهمدانی آزادمرد
•  محمدحسین آزادشمس العلما مولوی محمدحسین آزاد
•  آرتور آربری انگلیسی
•  ابوالحسن آذری کنگاوری آذری کنگاوری
•  آخوند ملا ولي‌اللّه همداني آخوند ملا ولي‌اللّه همداني
•  آخوندنصیرای همدانی
•  آخوند ملا محمد حسيني اردستاني همداني
•  آخوندملا علی معصومی همدانی مشهوربه آخوندهمدانی وآقای آخوني
•  آخوندهمدانی آخوند ملا/ مولی
•  احسان یارشاطر احسان یارشاطر
•  نثری کبودرآهنگی نثری کبودرآهنگی
•  ميرزا يعقوب الستي ناهيد همداني ميرزا يعقوب الستي ناهيد همداني
•  رحیم نامورتویسرکانی رحیم نامورتویسرکانی
•  آيت الله دكتر محمد مفتح آيت الله دكتر محمد مفتح
•  دکترسیده ایراندخت میرهادی دکترسیده ایراندخت میرهادی
•  پرفسور توفیق موسیوند پرفسور توفیق موسیوند
•  ميرآقا كبريايي مفتون همداني ميرآقا كبريايي مفتون همداني
•  سیدعبدالحسین مشکات اسدآبادی متخلص به مشكات و مشهور به مشكات اسدآبادی
•  ربیع مشفق همدانی ربیع مشفق همدانی
•  سیدمسعود محمدي نهاوندی سیدمسعود محمدي نهاوندی
•  میرزالطف الله محزون اسدآبادی محزون اسدآبادی
•  میرزاحسین خان مدنی مترجم نظام همدانی میرزاحسین خان مدنی مترجم نظام همدانی
•  يدالله مايل تويسركاني يدالله مايل تويسركاني
•  شهیدآیت الله سیداسدالله مدنی دهخوارگانی
•  آیت الله ملاعلی معصومی همدانی مشهوربه آخوند همدانی وآقای آخوند
•  ميرزا محمدحسن خان كبابياني همدانی مشهوربه فریدالدوله گلگو
•  آیت الله سیدمحمدکمالی سیدمحمدکمالی
•  رضاحجت کاوه همدانی رضاحجت کاوه همدانی
•  ابوالقاسم ‌خان‌ ناصرالملك قراگزلوی همدانی ابوالقاسم ‌خان‌ ناصرالملك قراگزلوی همدانی
•  آشیخ محبعلی قراگزلو آشیخ محبعلی قراگزلو
•  حاج آقا محمد فیاض حاج آقا محمد فیاض
•  سیدحسین رضوی معروف به غبار همدانی
•  سيد محمد يوسف زاده غمام همدانی غمام همدانی
•  حجت الاسلام حاج شيخ محمدحسين عندلیب زاده عندلیب زاده
•  محمد رضا میرزاده عشقی همدانی میرزاده عشقی
•  ابوالقاسم عارف قزوینی ابوالقاسم عارف قزويني
•  سیدحسین طاهرزاده سیدحسین طاهرزاده
•  ابوالحسن طوطی همدانی متخلص به طوطي، معروف به طوطي همداني
•  صفايي ملایری صفايي ملایری
•  سيدحسن مدني صفا‌الحق صفا‌الحق
•  صفات الله جمالي اسدآبادي متخلص به صفا صفاي اسدآبادي
•  احمد صابری همدانی صابری همدانی
•  حاج موسي ناصرالمالك شريفي همداني ناصر ملك همداني
•  ابو‌المحسن سالمی همدانی معروف به محسن‌سالمي و متخلص به سالمي
•  رضوان همداني مشهور به عبقري/ نابغه
•  ملامحمدزرین قلم *آقا ميرزا محمّد مكتب دار
•  حجت الاسلام ميرزاعلي اصغر ذكاوتي قراگوزلوزمزم همدانی استادعلی رضاذکاوتی قراگزلو
•  ذوقی همدانی متخلص به ذوقي
•  احسان الله خان دوستدار
•  مهدی دیجوران همدانی متخلص به دیجور
•  سید کاظم حسيني متخلص به داور معروف به داور همداني
•  حجت الاسلام سیدعباس موسوی داعی الاسلام معروف به داعي‌الاسلام همداني
•  آیت الله سیدمحمدحسینی همدانی معروف به آقانجفی همدانی
•  دكتر محمد حیدری ملایری
•  آیت الله میرزامحمدجولانی همدانی جولاني
•  مسعود جعفری جوزانی
•  هانیه توسلی
•  عبدالرحمان پارساتوسرکانی
•  آیت الله شیخ هادی تالهی همدانی
•  دکترمهدی بیانی خوش نویس
•  دکترعزیزالله بیات نهاوندی
•  آیت الله شیخ محمدباقربهاری
•  دکتریوسف فضایی بهاری
•  ميرزا احمد بديع الممالک همداني
•  امیرمهدی بدیع
•  آیت الله شیخ محمدجوادانصاری همدانی
•  اسمعیل خان افتخارالحکما همدانی
•  فریدون اسماعیل زاده
•  پرفسور پرویز اذکایی
•  علي محمدآزاد
•  پرویز پرستویی پرویز پرستویی
•  میرزا یعقوب الستی ناهید همدانی
•  قهرمان خان قهری
•  غمام همدانی غمام همدانی
•  مسعود سعد سلمان مسعود سعد سلمان
•  مفتون همدانی مفتون همدانی
•  احمد بن حسین همدانی بدیع‌الزمان همدانی
•  فریدون مشیری فریدون مشیری
•  حسین بشیریه حسین بشیریه
•  پروفسور توفیق موسیوند پروفسور توفیق موسیوند
•  رشیدالدین فضل‌الله همدانی
•  شیخ محمد بهاری همدانی آیت الله بهاری
•  سيدابوالحسن روح القدس روح‌القدس همداني
•  آخوند ملا حسینقلى همدانى ملا حسينقلي همداني(ره)
•  سید محمدرضا کردستانی میرزاده عشقی1
•  ابوالمحاسن ميرزا محمدبن عبدالوهاب بن داوود همداني كاظمي امام الحرمين همداني
•  حسن بن احمدبن حسين بن احمد محمدبن سهل بن عطار ابوالعلا همدانی
•  دكتر ابوالقاسم متیت
•  دكتر علی اقبالی اقبالی همدانی
•  دكتر صادق آیینه وند آیینه وند همدانی/آیینه وند تویسركانی
•  دكترحسین وحیدی وحیدی همدانی
•  آیت الله سید هاشم حمیدی حمیدی همدانی
•  آیت الله دكتر احمد احمدی ملایری احمدی ملایری
•  آیت الله احمد صابری همدانی صابری همدانی
•  آیت الله العظمی حاج شیخ حسین نوری همدانی نوری همدانی

     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.