صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/04/17
 
   
نام و شهرت : عبدالحسین خسروپناه دزفولی
تحصيلات :  
کتب : 1- كلام جدید/مركز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه/ 1379 2- جامعه مدنی و حاكمیت مدنی/ انتشارات وثوق/ 1379 3- گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حكومت/ كانون اندیشه جوان/ 1379 4- اصطلاح نامه فلسفه/ مركز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات/1376 5- انتظارات بشر از دین/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ 1382 6- جامعه علوی در نهج البلاغه/ مركز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه/ 1380 7- گستره شریعت/ نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها/ 1382 8- كثرت گرایی دینی/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ 1380 (آماده چاپ) 9- پلورالیسم دینی و سیاسی/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ 1381 10- اخلاق در قرآن/نیروی دریایی سپاه/1383 آثار منتشر نشده: 1- معرفت شناسی/ مقطع كارشناسی، تهران، حوزه دانشجویی شهید بهشتی 2- معرفت شناسی/ مقطع كارشناسی ارشد، موسسه امام صادق علیه السلام 3- معرفت شناسی/ مقطع دكتری، قم، موسسه امام صادق علیه السلام 4- درآمدی بر كلام جدید/ مقطع كارشناسی، تهران، حوزه دانشجویی شهید بهشتی 5- مبادی و منابع علم كلام اسلامی/ قم، موسسه امام صادق علیه السلام 6- كثرت گرایی دینی/مخطوط 7- معرفت شناسی دینی/مخطوط 8-دین پژوهی معاصر/مخطوط 9- آسیب شناسی دین پژوهی معاصر/ مخطوط 10- عرفان عاشقانه/ مخطوط 11- گفتمان سیاسی شیخ فضل الله و میرزای نائینی/مقاله ارائه شده در همایش یكصدمین سالگرد مشروطیت 12- براهین اثبات وجود خدا/ مخطوط مقالات: 1- دیدگاه متفكران اسلامی درباره گستره شریعت (1)/رواق اندیشه 11 2- دیدگاه متفكران اسلامی درباره گستره شریعت (2)/رواق اندیشه 13 3- تعلیم و تربیت و انتظار بشر از دین/پرسمان پیش شماره 6 4- سیاست و انتظار بشر از دین/ پرسمان پیش شماره 6 5- پاسخ به سوالات و شبهات/ گفتگو/پیام حوزه 37 6- معقولیت گزاره‌های دینی 1/پگاه حوزه 100 .....................ش 8 7- معقولیت گزاره های دینی 2/پگاه حوزه 101 8- معقولیت گزاره های دینی 3/پگاه حوزه 102 ......................ش 6 9- جستاری در معناشناسی معنا، الفاظ و گزاره های دینی/ رواق اندیشه 7 10- اسلام و نیازهای زمان/ كلام اسلامی 17 11- رویكردهای گستره شریعت/ رواق اندیشه 8 12- تئوری‌های صدق/ ذهن 1 13- نظریه تلائم و هماهنگی/كلام اسلامی 34 14- ارزش شناخت 2/كلام اسلامی 33 15- مشروعیت حكومت ولائی/ كتاب نقد7 16- معنایابی از نظرگاه مفسران اسلامی و نشانه شناسان غربی/ قبسات ش 17/1379 17- نگاهی به پلورالیسم یا تكثر گرایی دینی/ حوزه و دانشگاه ش 8/1375 18- اسلام و نیازهای زمان/ كلام اسلامی ش 17/1375 19- منطق استقرا علمی (1) تاملی در عوامل تحول، گسترش و تشدید دین پژوهی در قرن بیستم / كلام اسلامی ش 37/بهار 1380 20- منطق استقرای علمی (2) رویكرد و تجربه گرایی اثبات گرایانه/ كلامی اسلامی ش 38/تابستان 1380 21- منطق استقرای علمی (3) رویكرد تجربه گرایی عادت گرایانه/ كلامی اسلامی ش 40/زمستان 1380 22- منطق استقرای علمی (4) رویكرد تجربه گرایی ابطال گرایانه/ كلام اسلامی ش 41/بهار 1381 23- ارزش شناخت/ كلام اسلامی ش 32/1378 24- مفهوم آزادی از منظر درون و برون دینی سه مقاله/ كلام اسلامی ش 19و 20 و 21/1376-1375 25- قلمرو دین/دانشنامه امام علی ج 3 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/1380 26- اصلاحات از منظر امام علی علیه السلام/ دانشگاه انقلاب 27- چیستی علم حضوری و كاركردهای آن/ فصلنامه ذهن/ویژه‌نامه علم حضوری 28- هدف از مناظره باید كشف حقیقت باشد/ پرتو ش 98 ش 105/ 11 مهر 1380 30 آبان 1380 29- مبانی معرفتی حكومت نبوی/روزنامه خراسان ش 15267/19 اردیبهشت 1381 30- نقش تاویل گرایی در پیدایش واقعه كربلا/پرتو سخن ش 133/29خرداد 1381 31- دین و پاسخگویی به نیازهای زمان از دیدگاه شهید مطهری/خراسان ش 15261/12 اردیبهشت 1381 32- انتظار از دین حق طبیعی انسان است/روزنامه جام جم/25 مهر 1381 33- عرفان عاشقانه/مجموعه آثار امام خمینی و اندیشه‌های اخلاقی- عرفانی مقالات عرفانی 1 موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی (ره)/بهار 1382 34- علم اطلاع رسانی و نقش آن در اطلاعات علم كلام/كلام اسلامی ش 14/1374 35- طرح تدوین اصطلاحنامه و نمایه سازی علم كلام/كلام اسلامی ش 15/1374 36- اسلام جامع نگر و انقلاب اسلامی ایران/ كتاب جرعه جاری مجموعه مقالات/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1377 37- حوزه، دانشگاه و چیستی و بایستگی علوم انسانی/ دانشگاه اسلامی ش 7/1377 38- امام خمینی و چالش های نظری حكومت دینی/ دانشگاه اسلامی ش 9/1377 39- نقد نظریه قبض و بسط تئوریك شریعت/جامعه نو ش 13/اسفند 1381 40- تبیین و تحلیل سكولاریزم/ هفته نام پرتو ش 190 و 191/13 و 20 مرداد 1382 41- انتظار بشر از دین/هفته نامه پرتو شماره های 192 و 193/ 27 مرداد و 3 شهریور 1382 42- آسیب شناسی جنبش نرم افزاری/ روزنامه سیاست روز/ 3 مرداد 1382 43- اسلام و دموكراسی باید و نبایدها/ روزنامه رسالت ش 4986/31 فروردین 1382 44- روشنفكری و دكتر شریعتی/ كتاب نقد شماره 27 و 26/ بهار و تابستان 1382 45- آسیب شناسی دین پژوهی معاصر/ قبسات ش 28/ تابستان 1382 46- نگاه درون دینی به پلورالیزم دینی/ كتاب نقد ش 4/1376 47- نظریه تاویل و رویكردهای آن/ كتاب نقد ش 5 و 6/1376 48- یازده مغالطه در باب خشونت/ كتاب نقد ش 14 و 15/1379 49- نقدی بر هرمنوتیك فلسفی/ رواق اندیشه شماره 6/اسفند 1380 50- رویكردهای گستره شریعت/ رواق اندیشه شماره 8/خرداد-تیر 1381 51- دوازده پرسش در باب اسلام و دموكراسی/كتاب نقد ش 21 و 20/پاییز و زمستان 80 52- زیرساخت های قرائت پذیر انگاری دین/ قبسات ش 23/بهار 81 53- عارفان و انتظار بشر از دین/قبسات - ش 24/تابستان 81 54- اثبات پذیری گزاره‌های دینی/قبسات - ش 27/بهار 82 55- انتظار بشر از دین در عرصه/اقتصاد اسلامی- ش 8/زمستان 81 56- آسیب شناسی انقلاب اسلامی ایران/ راه انقلاب ج 2 مجموعه مقالات پژوهشی درباره انقلاب اسلامی (كمیته پژوهش و مطالعات ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی) تهران/ بهمن 1378 57- جایگاه مصلحت در حكومت ولایی/مجموعه آثار كنگره امام خمینی/ 1378 58- دین داری و تجدد گرایی/ آسیب شناسی مطبوعات دفتر دوم مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه/تابستان 1381 59- انتظار بشر از نگاه گالیله/ صباح 2 و3/ فروردین و تیر 1381 60- كانت و انتظار بشر از دین/صباح4/مرداد و شهریور 1381 61- متكلمان اسلامی و انتظار بشر از دین/ مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی/بهار و تابستان 1382 62- قبض تجربه‌ی نبوی یا بسط آن/صباح ویژه نامه گستره ی دین/ پاییز 1380 63- نظریه مطابقت/خردنامه ی صدرا/زمستان 1379 64- روشنفكری از دیدگاه استاد مطهری و دكتر شریعتی/ مجموعه مقالات همایش احیای تفكر دینی/ اردیبهشت 1378 متفرقه: جزوات: 1- معرفت شناسی/جزوه سطح عالی/1379/موسسه امام صادق(ع) 2- معرفت شناسی/جزوه سطح كارشناسی/1380/حوزه دانشجویی شهید بهشتی 3- معرفت شناسی دینی/جزوه سطح عالی/1378/موسسه امام صادق(ع) آثار نرم افزاری: 1- CD كلام جدید/درس های مقطع كارشناسی/حوزه دانشجویی شهید بهشتی تهران 2- CD كلام جدید/درس های مقطع كارشناسی ارشد/دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد 3- CD معرفت شناسی/درس های مقطع كارشناسی/حوزه دانشجویی شهید بهشتی 4- CD كلام جدید/بحث های دین پژوهی/دانشگاه صنعتی شریف آثار ذیل از سوی مراكز و نهادها دولتی و حوزوی مورد تشویق قرار گرفته است. 1- كلام جدید/از سوی كتب برگزیده حوزه علمیه در سال 1379 2- ارزش شناخت/از سوی كنگره دین‌پژوهان سراسر كشور در سال 1378 3- گستره شریعت/ از سوی كنگره دین پژوهان سراسر كشور در سال 1380 4- جامعه علوی در نهج البلاغه/ در دومین جشنواره سراسری نهج البلاغه دانشگاهیان كشور در سال 1381 5- مقالات مطبوعات سال 1381/ در دهمین جشنواره مطبوعات سراسری در سال 1382
تحقيقات :
زمينه فعاليت : مذهبی
سوابق کاري : عبدالحسین خسروپناه دزفولی در سال 1345 در شهرستان دزفول دیده به جهان گشود وی در كنار دروس متوسطه (رشته تجربی) از سال 1362 تحصیلات حوزوی خود را آغاز كرد و در سال 1368 در مقطع سطح سوم فارغ التحصیل شد دروس حوزوی، را در مقطع سطح سوم از محضر اساتید مجرب در حوزه علمیه دزفول از جمله آیات مكرم آقای قاضی دزفولی، تدین نژاد، مدرسیان، سبط شیخ انصاری بهره برد، از ویژگیهای حوزه علمیه دزفول این بود كه علاوه بر دروس رسمی حوزه علمیه به تدریس كتب دیگر ادبی و فقهی و اصولی از جمله شرایع الاسلام، حلقات شهید صدر، قوانین و شرح مطول پرداخته می‌شد.
وی در سال 1368 دروس خارج فقه و اصول را در حوزه علمیه قم آغاز كرد و از محضر اساتیدی چون حضرات آیات عظام وحید خراسانی، فاضل لنكرانی در حوزه علمیه قم حدود 12سال بهره برد. وی در كنار دروس خارج به دروس تخصصی كلام اسلامی نیز اشتغال داشت و در سال 1374 در مقطع دكترای كلام اسلامی با رتبه اول از موسسه امام صادق علیه السلام فارغ التحصیل شد و پایان نامه خود را با عنوان انتظارات بشر از دین به اتمام رساند.
تحصیل فلسفه و تفسیر از دیگر ویژگیهای تحصیلی وی است كه از سال 1364 تاكنون ادامه داشته و از محضر اساتیدی چون آیت الله تدین نژاد، آیت الله حسن زاده آملی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله سبحانی و آیت الله انصاری شیرازی استفاده‌های فراوان برده است.
وی از سال 1361 تا 1367 در كنار تحصیلات حوزوی و كلاسیك در سالهای دفاع مقدس به فعالیتهای نظامی پرداخت و در عملیاتهای مختلف به عنوان دیده بان و... شركت جست، از دیگر فعالیتهای ایشان می‌توان برگزاری جلسات قرآن در مساجد دزفول برای جوانان و نوجوانان را نام برد ایشان از سال 1370 در كنار تحصیل به فعالیت پژوهشی اشتغال ورزید و فعالیت‌های فردی و جمعی را دنبال كرد از سال 1372 تا 1376 مدیریت پژوهشی اصطلاح نامه فلسفه مركز مطالعات تحقیقات دفتر تبلیغات حوزه علمیه و از سال 1376 تا 1378 مدیریت اداره پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و از سال 1377 تا 1382 مدیریت اصطلاح نامه عرفان دایره المعارف علوم عقلی و از سال 1379 مدیریت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از سال 1379 جانشین مركز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم را به عهده داشت، وی از سال 1362 در كنار تحصیل به تدریس دروس حوزه اشتغال داشته و تاكنون در مدارس علمیه دزفول و قم و موسسه امام صادق و موسسه امام خمینی جامعه الزهراء به تدریس ادبیات، فقه، اصول، فلسفه و كلام مشغول بوده و هست و نیز از سال 1365 در دانشگاه تربیت معلم دزفول و دانشگاههای شهید چمران اهواز، شهید بهشتی تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و دانشگاه مذاهب به تدریس دروس فلسفی و كلامی اشتغال داشته و از سال 1371 در كنگره ها و همایش‌های علمی داخلی و خارجی شركت جسته و مقالات دارای امتیاز خود را قرائت كرده است.
    
   
       
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.