پیوندها معاونت ها

معاونت سیما       http://www.iribtv.ir

 معاونت صدا       http://seda.irib.ir

معاونت برنامه ریزی و منابع مالی       http://pmd.irib.ir

معاونت امور مجلس و استانها      http://dpp.irib.ir

معاونت سرمایه انسانی و مدیریت        http://pmhr.mop.ir/Portal/Home/Default.aspx

 معاونت خبر        http://www.iribnews.ir

 معاونت امور فن آوری و رسانه های نوین        http://tech.irib.ir/tech