عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 درآمدي بر چيستي و چرايي اصلاح ژنتيکي گياهان و توليد محصولات تراريخته سعیده الفت (اصلی) گياهان تراريخته / ژنتيک / گياهان 1397
2 مقياس‌بندي چندبعدي با SPSS ماهرخ احمدی حداد(اصلی)  نرم‌افزار اس. پي. اس. اس. (برنامه کامپيوتر)/ روش تحقيق1397
3 الگوهاي مردم نگاري علی آنی‌زاده(اصلی) فرهنگ عامه / آيين ها1397
4 کاربرد رسانه‌ها در ميان ايرانيان خارج از کشور (مطالعه نمونه فرودگاهي از ايرانيان خارج از کشور) عاصفه توکلی‌خمینی(اصلی) رسانه هاي گروهي / ايرانيان / مهاجران1397
5 قابليت هاي نمايشي منظومه‌هاي تمثيلي کودکان علی آنی‌زاده(اصلی) نمايش / کودکان / افسانه ها و قصه ها / پژوهش هاي ادبي1397
6 مقدمه‌اي بر فراتحليل علمي ماهرخ احمدی حداد(اصلی) فرا تحليل1397
7 طنز کودکان در برنامه سازي الهه عطاردی(اصلی) برنامه سازي /طنز /کودکان1397
8 تاثير رسانه‌ها بر رفتارهاي زيست محيطي رقیه حاج‌محمدیاری(اصلی) محيط زيست / رسانه1397
9 روش فراترکيب مریم حسینی انجدانی(اصلی) فراترکيب / روش تحقيق1397
10 صلح و مفاهيم پيراموني آن در فرهنگ مردم ايران سویل ماکویی(اصلی) فرهنگ عامه / فرهنگ عامه1397

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.