آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
 
 
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 108  
فصل :بهمن
سال : 1400             دريافت فايل
شناسنامه...  
فهرست فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
تجربه زیسته زنان بی خانمان از تلویزیون
نویسنده:پروانه دانش دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
نویسنده:حمید عبداللهیان دکتری علوم ارتباطات، استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:محمدجواد زاهدی مازندرانی دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
نویسنده:عاصفه توکلی خمینی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور تهران، ایران
ضریب نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها و عوامل اجتماعی مؤثر‌ بر آن در شهر رشت
نویسنده:محمدعلی فاطمی‌نیا دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران و عضو هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
نویسنده:مهدی حیدری دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
نویسنده:حسن جوانبخت کارشناس ارشد پژوهشگری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
ارتقای سواد کشاورزی مبتنی بر عملکرد رسانه‌ها در شرایط خشکسالی و کم آبی در شهر اصفهان (مورد مطالعه: رسانه‌های ترویجی)
نویسنده:فائزه تقی پور کتری علوم ارتباطات اجتماعی‌، دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب‌و‌کار، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
نویسنده:احمدرضا گل‌پرور دکتری تولید و ژنتیک گیاهی، دانشیارگروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
نویسنده:سیدمحمد موسوی دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
بررسی نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل ریسک و مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان
نویسنده:علی اسدی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نویسنده:خلیل میرزایی دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌اجتماعی، واحد رودهن، تهران، ایران
نویسنده: یارمحمد قاسمی دکتری جامعه‌شناسی، استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
نویسنده:علیرضا محسنی تبریزی دکتری جامعه‌شناسی، استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بررسی مقایسه‌ای تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روابط زناشویی با تأکید بر جنسیت (مورد مطالعه: افراد متأهل شهر تهران)
نویسنده:حسین حیدری دکترای جامعه‌شناسی، استادیار و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
سینمای ‌دادگاهی ایران و‌ شیوه بازنمایی جرم‌ و ‌آسیب (اجتماعی): دیدگاه کارشناسان
نویسنده:سهیلا کریمی دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نویسنده:مهناز رونقی نوتاش دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نویسنده:نسیم مجیدی قهرودی دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.