تاريخچه مركز تحقیقات صداوسیما

صفحه دو


از سال 1365 با تغييرتشكيلات سازمان «واحد تحقيقات اجتماعي  و ارزشيابي برنامه‌ها» با افت در رده سازماني در واحد اطلاعات و برنامه‌ريزي امور برنامه‌ها ادغام گرديد و به عنوان يكي از واحد‌هاي زيرمجموعه اداره كل امور برنامه‌ريزي و ارزيابي سازمان درآمد.

واحد ديگري در شوراي سرپرستي به نام واحد ارزيابي سازمان وجود داشت كه برنامه‌ها را درمورد بازبيني قرارمي داد و نقاط قوت و ضعف آن را به مسئولان و دست اندركاران سازمان طي گزارشهاي خاص خويش منعكس مي نمود.

مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي به توصيه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي در ذيل حكم رياست وقت سازمان آقاي هاشمي در سال 1368 ايجاد گرديد.

اين مركز از ادغام «مركز تحقيقات اجتماعي و ارزشيابي برنامه» كه پيش از اين از واحد‌هاي تابعه «اموربرنامه‌ريزي وارزيابي» بود و «واحد فعاليتهاي فرهنگي» از واحدهاي تابعه «معاونت آموزشي» و «واحد ارزيابي» شوراي سرپرستي سابق، به وجود آمد.

اولين رئيس[19] مركزتحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي منصوب گرديد و مامور سازماندهي و تنظيم تشكيلات جديد با همكاري امور برنامه ريزي و ارزيابي شد.

تشكيلات مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي از مهرماه 1368 مورد بررسي قرارگرفت و پس از طي مراحل كارشناسي، در مهرماه 1369 به تصويب نهايي رسيد و ابلاغ گرديد.

با توجه به شرايط و مقتضيات سالهاي بعد از1369، تشكيلات مركز، با توجه به گستردگي فعاليتهاي آن دردوران دومين رئيس [20] اين مركز چند بارمورد تجديد نظرقرارگرفت وليكن باتوجه به «منشور» سازمان (حكم رياست محترم سازمان جناب آقاي دكترلاريجاني) مبني برتجديد نظردرتشكيلات و وظايف صدا و سيما، تشكيلات جديد مركز تحقيقات، مطالعات وسنجش برنامه‌اي نيز مانند تعدادي ازحوزه‌هاي سازمان شكل قطعي به خود نگرفته است.

در دوران سومين رئيس [21]  اين  مركز فصل ديگري از روند تشكيلاتي، در مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي طي شده كه فعاليتهاي آن با ايجاد واحدهاي جديدي همچون «واحدسنجش افكار» وگسترش فعاليتهاي «واحد هماهنگي تحقيقات مراكز شهرستانها ودفاترنمايندگي خارج ازكشور» روبه افزايش گذاشت.

سيستم بانك اطلاعاتي به سوي مكانيزه شدن در دوران چهارمين رئيس [22] اين مركز شروع گرديد وسيستم بي .بي . اس(  B.B.S )  دراين دوره راه اندازي شد.


   تقويت و تثبيت [23]  موقعيت اين مركز انجام گرديد. به طوري كه ساختار والگوي نيروي انساني آنها تصويب شد واين واحدها به رايانه تجهيز نشدند.

تغييرات اساسي درساختارمركز مبتني برنتايج يك مطالعه عميق ازنيازسازمان وتحولات رسانه وپيشنهاد تصويب آن ازاقدامات مهم ششمين رئيس [24] اين مركز بود به طوري كه ساختار جديد رويكرد ارتباطي و رسانه‌اي بخود گرفت ودرساختار مصوب «اداره كل پژوهشهاي رسانه و ارتباطات» به عنوان يكي از ادارات كل مركز نمايان گشت.


در سال 1393 ساختار حوزه پژوهش سازمان مورد بازنگري قرار گرفت. در اين بازنگري با وجود تعديل يا حذف برخي از واحدهاي پژوهشي سازمان و احاله مأموريت و وظايفشان به اين مرکز و همچنين ادغام مرکز پژوهش‌هاي اسلامي قم در مرکز تحقيقات سازمان، اين مرکز تحت عنوان «مرکز پژوهش‌ و سنجش افکار» در آن دوره فعاليت‌هاي خود را از سر گرفت.سرانجام با تغییرات ساختاری در سازمان و تشکیل معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نظارت، ساختار مرکز تحقیقات برای انطباق با ماموریت‌های جدید در سال 1397 با بازنگری دیگری مواجه گردید و با توسعه ساختاری، چهار اداره کل و شش مدیریت برای آن در نظر گرفته شد و نام مرکز نیز از مرکز پژوهش و سنجش افکار به «مرکز تحقیقات» تغییر یافت.


 

اهداف وسياستهاي مركز:

الف- اهداف

1- پژوهش درزمينه‌هاي مورد نياز سازمان براي كمك به امرتصميم‌سازي مديريت عالي و پشتيباني پژوهشي ازحوزه‌هاي ستادي (سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي)

2- تحقيق درباره سياستهاي برنامه‌اي، مديريتي واجرايي سازمان

3- مطالعه درحوزه علوم ارتباطات، رسانه ودانش‌هاي مرتبط

4- شناخت و سنجش باورها، نگرش‌ها، ديدگاه‌ها و انتظارات موجود درجامعه و مخاطبان برنامه‌ها

5- سنجش و ارزشيابي برنامه‌هاي صداوسيما به منظور تعيين ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر و ارتقاي كيفي و محتوايي برنامه‌هاي صدا و سيما


ب- وظايف كلي

1- انجام پژوهشهاي مورد نياز رئيس، شوراهاي سياستگذاري و معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت سازمان براي كمك به امرسياست‌گذاري

2- تهيه اطلاعات وگزارشهاي كارشناسي وتحليلي مورد نيازمديريت عالي سازمان

3- انجام پژوهشهاي مورد نياز رئيس، شوراهاي سياستگذاري و معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت سازمان براي كمك به امرسياست‌گذاري

4- تهيه اطلاعات وگزارشهاي كارشناسي وتحليلي مورد نيازمديريت عالي سازمان

5- تهيه اطلاعات وشناسايي موضوعات مهم براي برنامه‌ريزي درسازمان

6-  اجراي پژوهشهاي مورد نيازبراي نظارت وارزيابي عملكرد صداوسيما

7- بررسي ادواري سياستهاي جاري درتوليد وپخش برنامه‌هاي شبكه‌هاي صداوسيما         

8- پژوهش درجهت مسائل مديريتي سازمان وبهبود روشهاي مديريت

9- پژوهش درزمينه مسائل ومشكلات اجرايي سازمان ودستيابي به شيوه‌هاي اجراي مطلوب

10- تهيه معيارها واستاندارد‌هاي پژوهشي به منظور تدوين نظام واحد پژوهش درسازمان صداوسيما

11- مطالعه درزمينه نقش فناوري ارتباطي ورسانه‌اي وتحولات آن وتأثيراين تحولات برآينده صداوسيما

12-  پژوهش درزمينه حقوق رسانه

13- مطالعه درباره مديريت ارتباطي ورسانه‌اي

14- مطالعه درزمينه نظريه‌هاي ارتباطي ورسانه‌اي

15- مطالعه درزمينه دانشهاي مرتبط بارسانه ازقبيل مطالعات فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي،سياسي وغيره

16- سنجش‌نگرش‌ها ،باورها وديدگاه مخاطبان در زمينه‌هاي مورد نيازصداوسيما (فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و)

17- سنجش نيازها، انتظارات وخواسته‌هاي مخاطبان صدا وسيما

18-    بررسي ويژگي‌هاي مخاطبان برنامه‌هاي صداوسيما

19 -     بررسي آراء مخاطبان درباره برنامه‌هاي صداوسيما

20- ارزيابي محتواي برنامه‌هاي صداوسيما ازنظرميزان انطباق بااهداف وسياستهاي سازمان

21- ارزيابي قالب وساختار برنامه‌هاي صداوسيما ازنظررعايت معيارهاي هنري وفني

22-  سنجش ميزان مخاطبان وجذابيت برنامه‌هاي صداوسيما

23- سنجش نوع وميزان تاثير برنامه‌هاي صداوسيما برمخاطبان


بازگشت به << صفحه قبل

ادامه در صفحه بعد >>

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.