جستجو :
 
عنوان : پدید آورنده :
گروه : کلید واژه :
ناشر : سال انتشار :
فارسی / انگلیسی : موضوع :
تعداد نتایج جستجو :   10
 

        
* قابل توجه کاربران گرامی؛ خواهشمند است در صورت مشاهده مضامین نامناسب در یک کتاب، مراتب از طریق رایانامه به نشانی research@irib.ir یا با شماره تلفن 22167563 اطلاع داده‌شود.
    
شمارهعنواننویسندهکلید واژهگروه کتابناشرموضوعسال انتشارفا/en
109179  شب هول هرمز شهدادی ---کتاب زمان‏‫داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴1357فا
109178  آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌ م‍ن‍ص‍ور ث‍روت‌ ---سخنادب‍ی‍ات‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د.1385فا
109177  ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍اری‍ک‌ م‍اه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌ ---نیلوفرداستان‌های کوتاه فارسی1380فا
109176  آزادی یا مرگ یکوس کازانتزاکیس؛ ترجمه محمد قاضی ---خوارزمیداستانهای یونانی -- قرن ۲۰م1386فا
109174  آغ‍از و ان‍ج‍ام‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍ارل‌ ی‍اس‍پ‍رس‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ل‍طف‍ی‌ --- خ‍وارزم‍ی‌‏‫تاریخ‌نویسی1363فا
109172  ای‍م‍ان‌ و آزادی‌ م‍ح‍م‍د م‍ج‍ت‍ه‍د ش‍ب‍س‍ت‍ری‌ ---طرح‌ ن‍وای‍م‍ان‌ (اس‍لام‌)1379فا
109171  س‍ی‍م‍ای‌ زن‌ در آث‍ار ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‍س‍از و ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‌ ش‍ه‍لا لاه‍ی‍ج‍ی‌ --- روش‍ن‍گ‍ران‌ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر1367فا
109170  مزارات خوی محمد الوانساز‌خوئی ---کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامیامامزاده‌ها -- ایران -- خوی 1389فا
109169  آشنایی با مهارت‌های زندگی از دیدگاه اسلام مسعود شکوهی ---دفتر عقل‏‫مهارت‌های زندگی1388فا
109168  در بیشه اندیشه/ مجموعه اشعار و دست نوشته‌های بانو « نوریه عباسخانیان دوانلو » متخلص به « نورا». نوریه عباسخانیان دوانلو متخلص به « نورا» --- کتاب ریرا‏‫شعر فارسی-- قرن ۱۴1397فا
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات صداوسیما است.