محورهای همایش :
 

1-  آسيب شناسي توليد ملي به صورت منطقه اي. 
2- ارائه راهكارهاي عملياتي به منظور رفع آسيب ها و افزايش توليد ملي.
3- تعيين نقش و جايگاه اقشار بسيج در توليد ملي.
4- نقش بسيج درتقويت خودباوري و رواج انتخاب كالاي داخلي.
5- تجليل ، تشويق و ترغيب الگوها و پيشتازان توليد ملي و حفظ كار و سرمايه ايراني.
6- الگوسازي در بين آحاد جامعه بخصوص جوانان.
7- كمك به بازدارندگي در مقابل فشارهای موجود براي جلوگيري از پيشرفت كشور.